ࡱ F> 8rqtuvwxyz{|}~ P&FKSKS*Ğ C 4h dJWyO~~ċ0O]\Ovw T^~>yO~~SvQNR;N{USMO0LN{t :NOۏb^>yO~~c(XHe EQRS%c>yO~~ gRV[0 gR>yO0 gRO0 gRLNv\O(u 9hncl?e 0>yO~~ċ0O{tRl 0l?eN,{39S T 0[l^l?e@\sQNpSS<[l^>yO~~ċ0O{tRl>vw 0,ulS020130106S I{ gsQBl Q[_U\2023t^^^~>yO~~ċ0O]\O s\ gsQNywY N N0ċ0O[a &{T NRagNv^~>yO~~+T>yOVSO0lR^ONUSMO0WёO GWS3uSRċ0O 1.(W^l?e@\{vbzn$N*Nt^^N*gSRǏ>yO~~ċ0Ov 2.ċ0OI{~ gHegnv 3.SRǏċ0ON(WI{~ gHegQ ݍy NN!kċ0O~gn2t^v>yO~~ScQKf~ċ0O0 N0ċ0O{|WTch 2023t^^[l^>yO~~ċ0OchDN1 ]Ǐ[l>yO~~Qhttp://www.nbshzz.org.cn/ S^ wQSO{|WT;NchSb N NwQ gHaU~~^\'`v>yOVSOR:NLN'`0TT'`0f[/g'`0NN'`0NN'`SO{| N{|ċ0O ċ0OQ[SbW@xagN0Q萻lt0]\O~HeT>yOċNV*Neb0 N NwQ gHaU~~^\'`vlR^ONUSMOR:NYeLNb{|0SO{|0vQN{| N{|ċ0O ċ0OQ[SbW@xagN0Q萻lt0NR;mRNڋO^T>yOċNV*Neb0 N wQ gHaU~~^\'`v>yO~~R:N>yOVSO0lR^ONUSMOTWёO N{|ċ0O ċ0OQ[SbW@xagN0Q萻lt0]\O~HeNR;mRNڋO^ T>yOċNV*Neb0 N0ċ0O3ub >yO~~ cgq@b^\{|WkXQ 0[l^>yO~~ċ0O3ubh 0DN2 N2023t^7g3eMR\3ubh~{W[vzkbcNT,g~~я$Nt^Џl`QbJTN5uP[Ne_b^l?e@\ۏLDyO~~QlQ^2023t^^Sċv^~>yO~~ TUS0 TUSnx[T Sċ>yO~~-N N_Qċ0O G NSbRI{V }el ceSċv{cNfNbfPge0 g NR`b_KNNv>yO~~ NNċ0O 1.*gSR Nt^^t^hbt^bv 2. Nt^^t^h NTyO~~ċ0O]\OYXb[l^>yO~~OۏOwQSO[e ;N[Sċ>yO~~ۏL[W0~~ċ0ON[~[Sċ>yO~~ۏL[0Wċ0O0[ N$Nt^^"R[eNyċN[0[>yOċNRۏLKmċ @b~91u^l?e@\bb NT>yO~~6eSNUO9(u0Sċ>yO~~^[gqċ0OchwQYvsQPOPge Oċ0ON[~s:Wċ0O0 N SR>yO~~I{~ċ0O/fOHQbc?e^lyLT-pN gR0HQۏcP0Sz6eO`v͑MRc f/f:_Sꁫ^0cGS gR(Hev͑_0TNR;N{USMOygSR0|_~~ c[cwO&{TagNv>yO~~SRI{~ċ0O0T^~>yO~~\SRI{~ċ0O\O:NhƉ]\ObHe0g~b1_sv͑QY:g yg3ub0wQY MTZP}Y[0Wċ0O0"R[T>yOċNI{]\O0 T|N^Ʉ T|5u݋87076480018758433061,5uP[{nbshzz2011@163.com DN1.2023t^^[l^>yO~~ċ0Och 2.[l^>yO~~I{~ċ0O3ubh 3.I{~ċ0O gHeg]0RgsS\0Rg >yO~~ TUS [l^l?e@\ 2023t^6g5e dkNlQ_S^ DN1 2023t^[l^>yO~~ċ0OchLN'`>yOVSO c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2 bNLRNz zĉ[v&{ 3 V[lQLNXT|QN>yOVSO[LR cgqr^萡{tCgPۏL[yb 4 l[NhN*gbNvQN>yOVSOl[NhN0 2.Nu z^&{Tz zĉ[ 1 Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2 hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R0g wN YpSN0*NN{S0OSOz z0OXT'YObOXTNh'YO O~0QI{fPge1.1.2 cLr5R TyLr>S`c`Q5RlQ:W@bvMOn`c TyLr>S _5Re`c _0R[0Wg w1.1.3 RlQagN 20R rzRlQ(u?b10 g50s^es|+T N NrzRlQ(u?b _10R20+T 50s^es|rzRlQ(u?b _5R\N20s^es|rzRlQ(u?b _2R NrzRlQ _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge RlQ:W@bsX5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R[0Wg wRlQYMY5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R1.2 z zĉ 10R1.2.1 6R[ z^ 5R z z6R[bO ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ 5z z6R[bO z^ĉ ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ _5Rz z6R[bO z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh 1.2.2z z8hQ5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0R g wz z8hQPge 1.3 SfTYHh15R 1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf OlRtSf{v10 g1y*gRtSf{vcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR 8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh{v5R #N0pSz0L&7bI{ cĉ[ۏLYHh 5 g1y*gYHhcb2R cb[:Nbk*gZP0RNJ\NY _0R g wvsQYHhPge ZP0RsSSsSY ONJ\NY 1.4 ĉRO 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\10 cz zĉ[ cgbcJ\ _10RcMRb^gbcJ\Nt^QNb{v{t:gsQybQ Ta _5R&TR _0Rg wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mR bJT15R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy151.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0[l^OSOFUOI{ ͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.4 [͑Ɖ 5R ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O`Q5ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _5RoROboRtNNhOSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _3R&TR _0R[0Wg w2Q萻lt 390R 2.1 ~~:gg 125R 2.1.1 CgR:gg 15R OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR 5OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR _5R&TR _0R g wz z0 >NRl0OXT TUS0gяN!kOXTbOXTNh 'YOvODe Q-^Npe2/3OXT(OXTNh OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz zĉ[e\LL _10ROXT'YObOXTNh'YO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.2 gbL:gg 20R tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5R&TR _0R g wz z0tN TUS0 >NRl0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3tN tN08^RtNNpe&{Tĉ[5tNObXTNpegY NǏOXTNpev NRKNN 8^RtNObXTNpeN, NǏtNNpev NRKNN &{ThQĉ[ _5R&TR _0R tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _10RtNO8^RtNO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0 >NRl0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNOb8^RtNO 5 N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R g3z[vQ:ggYyfNY0RlQ[I{ 5 g3z[vQ:gg _5R&TR _0R g wz`QSTe\LLPge nTt0L#fnx0ЏlOS5Q:ggnTt0L#fnx0ЏlOS _5R&TR _0R2.1.5 R/eNh :gg10R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl 10zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _10RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _5RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0R g wR/e:ggNh:gg zSe\LLDe 2.1.6 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn{t50R 2.2.1 NMb O^35R cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN5 cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN _5R&TR _0Rg wRRT TX(uT T I{fPgeyfNb8^RoRyfNNL10yfNNL _10RyfN|QL 8^RoRyfNNL _5RyfNT8^RoRyfN|QL _0RMYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^~g`Q 151.MYNL]\ONXTpeϑMYNL]\ONXT2 T+T N N _5RMYNL]\ONXT1 T _2R*gMY _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR dky/}gؚ_15R g wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge ygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR5SRǏWbx;mR2!k+T N N _5RSR1!k _2R*gSR _0Rg wvsQfPge2.2.2 NN{t 15R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wNN{t6R^S=[`QOl TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ 5Ol TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ _5R:NaNy _0R g wRRT T~{0]DS>eS>yO4~nUSg w\MOnSvsQ8h6R^ 2.3 "RDN 145R 2.3.1 O9{t 20R O9hQfnxv^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ10O9hQ NǏ4ch ^fnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQǏ4ch b^ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R0l_lĉ[O9hQS gĉ[vdY g wO9hQSOXT'YObOXTNh'YO vv^Pge cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc5 cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc _5R*g cĉ[6eSO9b*gQwQO9N(u6enc _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eST6enc_wQ`QO96e4`Q5kt^O96e4se"75% _5Rkt^O96e4s75% _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eS`Q2.3.2 "RNXT{t 5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0`Q 25R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0R2.3.4 "R{t 55R QDN10QDN NNONlQDё _10RNONlQDё _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe grzvL&7b5 grzvL&7b _5R&TR _0R8h[L_7bS6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Qv"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^Q[SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 O96e/e{t6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^Q[*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`Q ~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w"Rbh6R`Q ~9egnTDёO(u`Q;mR_/e10>yV;mR_/eǏkt^~96eeQv50% _10R&TR _0Rg w]\OS^Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU_2.3.5 zRShync{t15R cgۏL~z3ub O9_MQzDkhync0ShyL:N g whync{t`Q2.3.6 "Rvcw 15R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ 10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbk g w[bJT t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw 5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk g w N$Nt^t^^"RbJTStNOODe2.3.7 DN{t 10R DN Q{t &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{I{ebv{t`QDNO(u`Q51.[irDN{t`Q3R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOVSO;mROXTkO10SR>yOVSO;mRvOXTkOe"80% N!k_5R /}gؚ_10R&TR _0Rg w;mR~{0R?| OXTSR`Q g~U_ 5OXTSR`Q g~U_ _5R&TR _0R g wvsQDe3]\O~He 400R 3.1 ]\O_U\ 70R 3.1.1 e8^]\O 10R ZP}Y>yV]\OR0]\O;`~0Q萋NR{tI{e8^'`]\O 101.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t5R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q5R t^^]\OR=[`Q}Y _5Rt^^]\OR=[N, _3R*g=[t^^]\OR _0R g w]\OS^3.1.2 ܏]\O 10R 6R[v^[e,g>yVv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0Rg wvsQĉR6R[S=[`Q3.1.3 Re]\O 30R g;N_SRevTLryv20 g;N_SRevTLryv 1y _10R /}gؚ_20ReTLryv _0Rg wvsQPgeyvwQ gc^TSc~'`10yvwQ gc^TSc~'` _10R NONc^b NwQYSc~'` _5R NwQYc^'`NeSc~'` N_R3.1.4 Y;mR 20R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPge N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R 3.2 cO gR 170R 3.2.1 gRLN0 OXT 90R _U\LNg0~ S^LNOo`101.LNg~`Q5R 1 [g_U\LNg0~]\ONg0~De=\ĉ _5R2 [g_U\LNg0~]\O g0~De NY=\ĉ _3R 3 l_U\ǏLNg0~]\O _0R 2.S^LNOo``Q5R 1 SeS^LNg0~Oo`]b_b6R^'`Џ\O _5R 2 lS^ǏLNg0~Oo` _0RgvsQeW[0VGrI{fPge~~NfO0U\ȉO0xOI{;mR 10~~NfO0U\ȉO0xOI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R 9e:Ng weNw0O z0~{0R0xDeI{O~~vsQPge_U\,gWvsQNRW0^b~~Ye10_U\,gWvsQNRW0^b~~Ye k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgecOb/g0~Nm0{t0l_0?eV{I{T10cOǏb/g0~Nm0{t0l_0?eV{T-NvNaNy_2R /}gؚ_10R*gcO _0RcObSNLNNND(ċ[0Nf[xs^S-d^Sc^0NEe[I{10cObSNLNNND(ċ[0Nf[xs^S-d^Sc^0NEe[NUONy _10R*gcO _0R :NOXTcOT{|O`bMQ9;mR 20:NOXTcOT{|O`bMQ9;mR k!k_5R /}gؚ_20R*gcO _0R ͑ƉOXTp NOXTsrTSU\Bl 20ygpOXT NOXTsr ,TSSU\Bl pU_=\ _20R&TR _0R 3.2.2 gR?e^ 50R bc?e^lyL cS?e^YXbyvb-pN gR20cS?e^YXbyvb-pN gR ky_10R /}gؚ_20R*gcS?e^YXbyvb-pN gR _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeSN6R[LNvsQl_lĉ0ĉzS?e^ĉ'`eN cQv^^10SN6R[LNvsQl_lĉ0ĉzS?e^ĉ'`eN cQv^^ k!k_5R Ǒ~N!ksS_10R /}gؚ_10R*gSN _0R SN6R[LNhQ0LNSU\ĉR0LNQeQagN0LNb/gĉI{10SN6R[LNhQ0LNSU\ĉR0LNQeQagN0LNb/gĉ SNNUONy _10R*gSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeOSR?e^cۏLNRDT OۏuN[hQ R:_RROb 10OSR?e^cۏLNRDT OۏuN[hQ R:_RROb SNNUONy _10R*gOSRSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPge3.2.3 gR>yO 30R yg_U\lQv;mRb_?a gR20yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_20R*gSN _0R gvsQeW[bVGrfPge!P[OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO10OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO _10R*gSN _0R 3.3 S fɋBl 20R 3.3.1 ~bCgv 20R T?e^S fmSOXTTLN)RvvNy cQ gsQLNSU\^'`a 10T?e^S fmSOXTTLN)RvvNy bcQ gsQLNSU\^'`a _10R&TR _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeNh,gLNONۏLS>P0Se4TOcev^ɋ03uɋNSOOXTTlCgv !P[ONR:_wƋNCgObvvsQ]\O 10Nh,gLNONۏLS>P0Se4TOcev^ɋ03uɋI{vsQ]\O[~bLNteSO)RvZPQ'Y!.s k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPge3.4 ĉL:N 60R 3.4.1 LNꁋ_ 60R 6R[v^[eLĉL~ 151.я5t^QLĉL~6R[`Q10R LĉL~6R[~0ĉ _10R*g6R[ _0R 2.я5t^Q[e`Q5R [eLĉL~[ĉLNL:N0~bLNteSO)RvZPQ'Y!.s >yOST}Y _5RSTN, _3R*g[e _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeSN[ebygcLLN(ϑĉT gRhQ10я5t^QSN[ebygcLLN(ϑĉT gRhQ [ĉLNL:N0~bLNteSO)RvZPQ'Y!.s >yOST}Y _10R!.sN,0STN, _5R*gSN[ebygcL _0R6R[v^[eLNQNYtĉR OۏLNTSU\101.я5t^QLNQNYtĉR6R[`Q5R LNQNYtĉR6R[~0ĉ _5R*g6R[ _0R 2.я5t^Q[e`Q5R LNQNYtĉR[OSOXTsQ|0wvZPQ'Y!.s _5RLNQ*gSuǏN _5RSuNFO*g[e _0R6R[v^[e>yOċN01YO`bT ў TUS I{LNO(u{t6R^NSLNLNS_QR151.я5t^Q>yOċN01YO`bT ў TUS I{LNO(u{t6R^NSLNLNS_QR6R[`Q10R 6R[>yOċN01YO`bT ў TUS I{LNO(u{t6R^NSLNLNS_QR kNy_5R /}gؚ_10R*g6R[ _0R 2.я5t^Q[e`Q5R gHe[e>yOċN01YO`bT ў TUS I{LNO(u{t6R^NSLNLNS_QR _5R*g[e _0RMT gsQSbQGPQ*OR ~bm9CgvTLNteSO)Rv 10MT gsQSbQGPQ*OR ~bm9CgvTLNteSO)Rv _10R*gMTSN;mR _0R gvsQeW[0VGrI{fPge3.5 LNq_TR25R 3.5.1 LNvs 25R OXTpeϑ`SLNkO15Ǐ40%_15R kO:N30%^40%+T _10R kO:N20%^30%+T _5R kO\N20%+T _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeOXTNyOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se5T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QTOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ5TOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wDN0"R0>yOPc`06e9Oo`I{lQ_PgelQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se5lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0R6e9Oo`lQ_10(W>yV7bQz0_OlQOSI{ nS TOXTSlQOlQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0R3.6.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge4>yOċN 100R 4.1 QċN 35R 4.1.1 OXTċN 10R OXT[>yV[sP[0l;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOOXTUSMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2 tNċN 10R tN8^RtN [>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.3 vNċN 10R vN[>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R bSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.4 ]\ONXTċN5R [>yV[sP[vċN0[>yV]\OsXTy)R_GvċN0[>yVt_v T5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R 1u>yVN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2 YċN 65R 4.2.1{v{t:gsQċN10R {v{t:gsQ;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMObZQ^[:ggċN 10R NR;N{USMObZQ^[:gg;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R ^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 ?e^QzbS10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.5 ZSOċN 10R ^~N NeZSOckbbS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6 u~[l 5R eݏĉb gHebɋ>Nb`Q5eݏĉb gHebɋ>Nb`Q _5R gݏĉb gHebɋ>Nb`Q _0R8h[bɋ>Nb0ݏĉ`Q\10005RRy40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^Q>yOVSOSuN!k[hQ#NNEebWQSu^1u>yOVSObbvc#NvNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0;` 1040 2023t^[l^>yO~~ċ0OchTT'`>yOVSO c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2 bNLRNz zĉ[v&{ 3 V[lQLNXT|QN>yOVSO[LR cgqr^萡{tCgPۏL[yb 4 l[NhN*gbNvQN>yOVSOl[NhN0 2.Nu z^&{Tz zĉ[ 1 Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2 hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R0g wN YpSN0*NN{S0OSOz z0OXT'YObOXTNh'YO O~0QI{fPge1.1.2 cLr 5R TyLr>S`c`Q5RlQ:W@b>fMOn`c TyLr>S _5Re`c _0R[0Wg w1.1.3 RlQagN 20R rzRlQ(u?b10 g20s^es|+T N NrzRlQ(u?b _10R\N20s^es|rzRlQ(u?b _5R NrzRlQ _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge RlQ:W@bsX5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R[0Wg wRlQeMY5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R1.2 z zĉ10R1.2.1 6R[ z^ 5R z z6R[bO ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ 5z z6R[bO z^ĉ ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ _5Rz z6R[bO z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0R g wz z8hQYHhPge 1.3 SfTYHh15R 1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf OlRtSf{v10 g1y*gRtSf{vcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR 8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh{v5R #N0pSz0L&7bI{ cĉ[ۏLYHh 5 g1y*gYHhcb2R cb[:Nbk*gZP0RNJ\NY _0R g wvsQYHhPge ZP0RsSSsSY ONJ\NY 1.4 ĉRO 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 bcJ\10R cz zĉ[ cgbcJ\10 cz zĉ[ cgbcJ\ _10RcMRb^gbcJ\Nt^QNb{v{t:gsQybQ Ta _5R&TR _0Rg wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mRbJT15R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy151.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0[l^OSOFUOI{ ͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.4 [͑Ɖ 5R ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O`Q5ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _5RoROboRtNNhOSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _3R&TR _0R[0Wg w2Q萻lt 390R 2.1 ~~:gg 125R 2.1.1 CgR:gg 15R OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR 5OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR _5R&TR _0R g wz z0 >NRl0OXT TUS0gяN!kOXTbOXTNh 'YOvODe Q-^Npe2/3OXT(OXTNh OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz zĉ[e\LL _10ROXT'YObOXTNh'YO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.2 gbL:gg 20R tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5R&TR _0R g wz z0tN TUS0 >NRl0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3tN tN08^RtNNpe&{Tĉ[5tNObXTNpegY NǏOXTNpev NRKNN 8^RtNObXTNpeN, NǏtNNpev NRKNN &{ThQĉ[ _5R&TR _0R tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _10RtNO8^RtNO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0 >NRl0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNOb8^RtNO 5 N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R g3z[vQ:ggYyfNY0RlQ[I{ 5 g3z[vQ:gg _5R&TR _0R g wz`QSTe\LLPge nTt0L#fnx0ЏlOS5Q:ggnTt0L#fnx0ЏlOS _5R&TR _0R2.1.5 R/eNh :gg10R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl 10zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _10RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _5RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0R g wR/e:ggNh:gg zSe\LLDe 2.1.6 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2NRDn{t 50R 2.2.1 NMb O^35R cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN5 cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN _5R&TR _0Rg wRRT TX(uT T I{fPgeyfNb8^RoRyfNNL10yfNNL _10RyfN|QL 8^RoRyfNNL _5RyfNT8^RoRyfN|QL _0RMYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^~g`Q 151.MYNL]\ONXTpeϑMYNL]\ONXT2 T+T N N _5RMYNL]\ONXT1 T _2R*gMY _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR dky/}gؚ_15R g wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge ygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR5SRǏWbx;mR2!k+T N N _5RSR1!k _2R*gSR _0Rg wvsQfPge2.2.2 NN{t 15R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wNN{t6R^S=[`QOl TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ 5Ol TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ _5R:NaNy _0R g wRRT T~{0]DS>eS>yO4~nUSg w\MOnSvsQ8h6R^ 2.3 "RDN145R 2.3.1 O9{t 20R O9hQfnxv^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ1010LNOSOFUOO9hQ NǏ4ch ^fnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQǏ4ch b^ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R0 20^LNOSOFUOO9hQfnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R0 l_lĉ[O9hQS gĉ[vdY g wO9hQSOXT'YObOXTNh'YO vv^Pge cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc5 cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc _5R*g cĉ[6eSO9b*gQwQO9N(u6enc _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eST6enc_wQ`QO96e4`Q5kt^O96e4se"75% _5Rkt^O96e4s75% _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eS`Q2.3.2 "RNXT{t 5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0`Q 25R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0R2.3.4 "R{t 55R QDN10QDN NNONlQDё _10RNONlQDё _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe grzvL&7b5 grzvL&7b _5R&TR _0R8h[L_7bS6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Qv"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^Q[SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 O96e/e{t6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^Q[*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w"Rbh6R`Q ~9egnTDёO(u`Q;mR_/e10Ǐkt^~96eeQv50% _10R&TR _0Rg w]\OS^Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU_2.3.5 zRShync {t 15R cgۏL~z3ub O9_MQzDkhync0ShyL:N g whync{t`Q2.3.6 "Rvcw 15R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJT t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbkg w N$Nt^t^^"RbJTStNOODe2.3.7 DN{t 10R DN Q{t &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{I{ebv{t`QDNO(u`Q51.[irDN{t`Q3R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOVSO;mROXTkO10SR>yOVSO;mRvOXTkOe"80% N!k_5R /}gؚ_10R&TR _0Rg w;mR~{0R?| OXTSR`Q g~U_ 5OXTSR`Q g~U_ _5R&TR _0R g wvsQDe3]\O~He 400R 3.1 ]\O_U\ 70R 3.1.1 e8^]\O 10R ZP}Y>yV]\OR0]\O;`~0Q萋NR{tI{e8^'`]\O101.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t5R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q5R t^^]\OR=[`Q}Y _5Rt^^]\OR=[N, _3R*g=[t^^]\OR _0R g w]\OS^3.1.2 ܏]\O 10R 6R[v^[e,g>yVv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0Rg wvsQĉR6R[S=[`Q3.1.3 Re]\O 30R g;N_SRevTLryv20 g;N_SRevTLryv 1y _10R /}gؚ_20ReTLryv _0Rg wvsQfPgeyvwQ gc^TSc~'`10yvwQ gc^TSc~'` _10R NONc^b NwQYSc~'` _5R NwQYc^'`NeSc~'` N_R3.1.4 Y;mR 20R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R 3.2 cO gR220R 3.2.1 gROXT 150R 9hncOXTSU\ ~~NfO0xO0vsQ^0WI{;mR 30~~NfO0U\ȉO0xO0vsQ^0WI{;mR k!k_5R /}gؚ_30R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgecOb/g0~Nm0{t0l_0?eV{I{T20cOǏb/g0~Nm0{t0l_0?eV{T-NNaNy _5R /}gؚR20R*gcO _0R_U\cؚOXT*NSORv gR;mR 10_U\cؚOXT*NSORv gR;mR k!k_2R /}gؚ_10R*g_U\ _0R :NOXTcOT{|O`bMQ9;mR 20:NOXTcOT{|O`bMQ9;mR k!k_5R /}gؚ_20R*gcO _0R~~OXTSNT{|T ;mR10~~OXTSNT{|T ;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R^zOXTNRT\Os^Sv^S%cvsQ\O(u20^zNRT\Os^S v^ gHe_U\;mR _20R*g^zNRT\Os^S FO gNRT\O;mR _10R*g^zNRT\Os^Sb*g_U\NRT\O;mR _0R ;mRSNb20SNbt^ib'Y_10R Y*gib'Y N_R0SRNpe`SOXT;`pev70%N N R10R60%^70% R8R50%^60% R6R40%^50% R2R40%N N NRR͑ƉOXTp NOXTsrTSU\Bl20ygpOXT NOXTsr ,TSSU\Bl pU_=\ _20R&TR _0R 3.2.2 gR?e^ 40R bc?e^lyL cS?e^YXbyvb-pN gR20cS?e^YXbyvb-pN gR ky_10R /}gؚ_20R*gcS?e^YXbyvb-pN gR _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeSN6R[vsQl_lĉ0ĉzS?e^ĉ'`eN cQv^^10SN6R[vsQl_lĉ0ĉzS?e^ĉ'`eN cQv^^ k!k_5R Ǒ~N!ksS_10R /}gؚ_10R*gSN _0ROSR?e^cۏLNRDT OۏuN[hQ R:_RROb10OSR?e^cۏLNRDT OۏuN[hQ R:_RROb SNNUONy _10R*gOSRSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPge 3.2.3 gR>yO 30R yg_U\lQv;mRb_?a gR20yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_20R*gSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPge!P[OXTe\L>yO#N )R(uvsQWOR gR>yOlQO10OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO _10R*gSN _0R 3.3 S fɋBl 25R 3.3.1 ~bCgv 25R .^ROXT㉳Q[EV ~bOXTTlCgv15.^ROXT㉳Q[EV [~bOXTTlCgvZPQ'Y!.s k!k_5R gؚ/}_15R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeT?e^S fmSOXTbvsQW)RvvNy10S fmSOXTbvsQW)RvvNy k!k_5Rgؚ/}_10R*gS f _0R3.4 ĉL:N 30R 3.4.1 ꁋ_;mR 30R 6R[OXT gRhQ106R[OXT gRhQ NgbLHeg}Y _10R6R[OXT gRhQ FOgbLHegN, _5R*g6R[OXT gRhQ _0RgvsQeW[0VGrI{fPge6R0_U\ꁋ_'`{t;mR ZP}YOXTQwv OۏOXTQV~ 206Rꁋ_lQ~bQR v^R[_U\ꁋ_'`{t;mR _20R*g6R[ꁋ_lQ~bQR FO_U\ꁋ_'`{t;mR _15R6R[ꁋ_lQ~bQR FO*g_U\ꁋ_'`{t;mR _10R*g6R[ꁋ_lQ~bQR b*g_U\ꁋ_'`{t;mR _0R 3.5 Oo`b2 55R 3.5.1 Oo`6R^ 5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.5.2 Oo`lQ_ 25R T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se5T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QTOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ5TOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wDN0"R0>yOPc`06e9Oo`I{lQ_PgelQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se5lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0R6e9Oo`lQ_10(W>yV7bQz0_OlQOSI{ nS TOXTSlQOlQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0R3.5.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge4>yOċN 100R 4.1 QċN 35R 4.1.1 OXTċN 10R OXT[>yV[sP[0l;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOOXTUSMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2 tNċN 10R tN8^RtN [>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.3 vNċN 10R vN[>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R bSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.4 ]\ONXTċN5R [>yV[sP[vċN0[>yV]\OsXTy)R_GvċN0[>yVt_v T5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R 1u>yVN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2 YċN 65R 4.2.1 {v{t:gsQċN10R {v{t:gsQ;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMObZQ^[ :ggċN 10R NR;N{USMObZQ^[:gg;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R ^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4?e^QzbS 10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.5ZSOċN10R ^~N NeZSOckbbS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6u~[l 5R eݏĉb gHebɋ>Nb`Q5eݏĉb gHebɋ>Nb`Q _5R gݏĉb gHebɋ>Nb`Q _0R8h[bɋ>Nb0ݏĉ`Q\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^Q>yOVSOSuN!k[hQ#NNEebWQSu^1u>yOVSObbvc#NvNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0;` 1040 2023t^[l^>yO~~ċ0Ochf[/g'`>yOVSO c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2 bNLRNz zĉ[v&{ 3 V[lQLNXT|QN>yOVSO[LR cgqr^萡{tCgPۏL[yb 4 l[NhN*gbNvQN>yOVSOl[NhN0 2.Nu z^&{Tz zĉ[ 1 Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2 hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R0g wN YpSN0*NN{S0OSOz z0OXT'YObOXTNh'YO O~0QI{fPge1.1.2 cLr 5R TyLr>S`c`Q5RlQ:W@b>fMOn`c TyLr>S _5Re`c _0R[0Wg w1.1.3 RlQagN 20R rzRlQ(u?b10 g20s^es|+T N NrzRlQ(u?b _10R\N20s^es|rzRlQ(u?b _5R NrzRlQ _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge RlQ:W@bsX5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R[0Wg wRlQeMY5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R1.2 z zĉ 10R1.2.1 6R[ z^ 5R z z6R[bO~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ 5z z6R[bO z^ĉ ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ _5Rz z6R[bO z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0R g wz z8hQPge 1.3 SfTYHh 15R 1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf OlRtSf{v10 g1y*gRtSf{vcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR 8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh{v 5R #N0pSz0L&7bI{ cĉ[ۏLYHh 5 g1y*gYHhcb2R cb[:Nbk*gZP0RNJ\NY _0Rg wvsQYHhPge ZP0RsSSsSY ONJ\NY 1.4 ĉRO 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\10 cz zĉ[ cgbcJ\ _10RcMRb^gbcJ\Nt^QNb{v{t:gsQybQ Ta _5R&TR _0Rg wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mRbJT 15R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy151.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0[l^OSOFUOI{ ͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.4 [͑Ɖ 5R ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O`Q5ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _5RoROboRtNNhOSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _3R&TR _0R[0Wg w2Q萻lt 380R 2.1 ~~:gg 125R 2.1.1 CgR:gg 15R OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR 5OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR _5R&TR _0R g wz z0 >NRl0OXT TUS0gяN!kOXTbOXTNh 'YOvODe Q-^Npe2/3OXT(OXTNh OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz zĉ[e\LL _10ROXT'YObOXTNh'YO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.2 gbL:gg 20R tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5R&TR _0R g wz z0tN TUS0 >NRl0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3tN tN08^RtNNpe&{Tĉ[5tNObXTNpegY NǏOXTNpev NRKNN 8^RtNObXTNpeN, NǏtNNpev NRKNN &{ThQĉ[ _5R&TR _0R tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _10RtNO8^RtNO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0 >NRl0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNOb8^RtNO 5 N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R g3z[vQ:ggYyfNY0RlQ[I{ 5 g3z[vQ:gg _5R&TR _0R g wz`QSTe\LLPge nTt0L#fnx0ЏlOS5Q:ggnTt0L#fnx0ЏlOS _5R&TR _0R2.1.5 R/eNh :gg10R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl 10zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _10RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _5RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0R g wR/e:ggNh:gg zSe\LLDe 2.1.6 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn{t 50R 2.2.1 NMb O^ 35R cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN5 cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN _5R&TR _0Rg wRRT TX(uT T I{fPgeyfNb8^RoRyfNNL10yfNNL _10RyfN|QL 8^RoRyfNNL _5RyfNT8^RoRyfN|QL _0RMYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^~g`Q 151.MYNL]\ONXTpeϑMYNL]\ONXT2 T+T N N _5RMYNL]\ONXT1 T _2R*gMY _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR dky/}gؚ_15R g wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge ygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR5SRǏWbx;mR2!k+T N N _5RSR1!k _2R*gSR _0Rg wvsQfPge2.2.2 NN{t 15R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wNN{t6R^S=[`QOl TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{5Ol TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ _5R:NaNy _0Rg wRRT T~{0]DS>eS>yO4~nUSg w\MOnSvsQ8h6R^2.3 "RDN 140R 2.3.1 O9{t 20R O9hQfnxv^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ10O9hQfnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R0l_lĉ[O9hQS gĉ[vdY g wO9hQSOXT'YObOXTNh'YO vv^Pge cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc5 cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc _5R*g cĉ[6eSO9b*gQwQO9N(u6enc _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eST6enc_wQ`QO96e4`Q5kt^O96e4se"75% _5Rkt^O96e4s75% _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eS`Q2.3.2 "RNXT{t 5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0`Q 25R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0R2.3.4 "R{t 50R QDN10QDN NNONlQDё _10RNONlQDё _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe grzvL&7b5 grzvL&7b _5R&TR _0R8h[L_7bS6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Qv"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^Q[SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 O96e/e{t6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^Q[*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`Q ~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[5SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w"Rbh6R`Q ~9egnTDёO(u`Q;mR_/e10Ǐkt^~96eeQv50% _10R&TR _0Rg w]\OS^Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU_2.3.5 zRShync{t 15R cgۏL~z3ub O9_MQzDkhync0ShyL:N g whync{t`Q2.3.6 "Rvcw 15R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJT t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbkg w N$Nt^t^^"RbJTStNOODe2.3.7 DN{t 10R DN Q{t &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{I{ebv{t`QDNO(u`Q51.[irDN{t`Q3R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOVSO;mROXTkO5SR>yOVSO;mRN!k+T N NvOXTkOe"80% _5R&TR _0Rg w;mR~{0R?|OXTSR`Q g~U_ 5OXTSR`Q g~U_ _5R&TR _0R g wvsQDe3]\O~He 410R 3.1 ]\O_U\ 100R 3.1.1 e8^]\O 20R ZP}Y>yV]\OR0]\O;`~0Q萋NR{tI{e8^'`]\O201.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t10R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _10R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q10R t^^]\OR=[`Q}Y _10Rt^^]\OR=[N, _5R*g=[t^^]\OR _0R g w]\OS^3.1.2 ܏]\O 10R 6R[v^[e,g>yVv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0Rg wvsQĉR6R[S=[`Q3.1.3 yx]\O 50R >yV_U\v^SNyxyv R^>yVTLryx;mR 501.[byxyvpeϑ`Q N$Nt^^N>yV:N;N~~[byxyv1y _10R2y _15R3y _20R4ySN N _25R 2.[bvyxyvzyB\~k[b1y^~ R5Rw~ky R10RV[~ R15R /}gؚ_50R g wvsQfPge3.1.4 Y;mR 20R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R 3.2 f[/g;mR 95R 3.2.1 f[/gNAmxvz 80R f[/g;mRSNb 20>NRf[/gt^Ob1!k'YWf[/g;mR(50NSN N) _10R>NR1!k-N\W(15NSN N)f[/g;mR _5R/}gؚ_20R gvsQeW[0VGrI{fPgekt^ۏLNAmveB\~20VEONAmve k{_10RV[~ONAmve k{_5Rw~ONAmve k{_3R^~ONAmve k{_1R/}gؚ_20R>NR8^ĉ'`vf[/g;mRf[/g[W0bJT0^0l0b/gkfkI{ 15k!k5R /}gؚR15R*g>NR _0R bRbOSR^~N NNNf[/g;mR15bRbOSRw~N N k!k_10RbRbOSR^~N N k!k_5R/}Tgؚ_15R*gbRbOSR _0R gc~2t^J\ N NTLrf[/g;mR10 gc~2t^+T N NTLrf[/g;mR _10Rec~2t^N NTLrf[/g;mR _0R3.2.2 QHr 15R ;NRg R0b~bыVfN bdeƖSvQNQQHrir15;NRb~vQ-NNaNy_5R /}gؚ_15R*g;NRb~ _0R 3.3 yf[nfS 40R 3.3.1 yf[nfS 40R kt^>NR0_U\bT>yO'YOvynf;mR!kpe10k!k_5R /}gؚ_10R*g>NR _0RgvsQeW[0VGrI{fPge_U\f[/gbb/gbgc^^(u;mR10k!k5R /}gؚ_10R*g_U\ _0RSRvsQ~~vynf;mR10k!k5R /}gؚ_10R*gSR _0R~~N[dQynfezbQHrynfir10~~N[dQynfezbQHrynfir k!k_5R /}gؚ_10R*g~~ _0R3.4 cO gR 100R 3.4.1 gROXT 20R [OXTSR>yV~~vT{|;mR~NO` 10:NOXTcOT{|O`bMQ9;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0R gvsQeW[0VGrI{fPge.^ROXT㉳Q[EV ~bOXTTlCgv5.^ROXT㉳Q[EV [~bOXTTlCgvZPQ'Y!.s _5R*g_U\ _0R ͑ƉOXTp NOXTsrTSU\Bl5ygpOXT NOXTsr ,TSSU\Bl pU_=\ _5R&TR _0R 3.4.2 gR?e^ 30R bc?e^lyL cS?e^YXbyvb-pN gR20cS?e^YXbyvb-pN gR ky_10R /}gؚ_20R*gcS?e^YXbyvb-pN gR _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeSN?e^QV{T T?e^cQ?eV{^ 10SN?e^QV{TbT?e^cQ?eV{^ k!k_5R Ǒ~N!ksS_10R /}gؚ_10R*gSN _0R3.4.3 gR>yO 25R yg_U\lQv;mRb_?a gR25yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_25R*gSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPge3.4.4 -NN gR 25R cONNT gR10cONNT gR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0RgvsQeW[0VGrI{fPgecObt[bLyċ[ gR5cObt[bLyċ[ gR _5R*gcO _0Rf[/gbgċ0O10SNf[/gbgċ0O _10R*gSN _0R 3.5 ĉL:N 20R3.5.1 ꁋ_;mR 20R 6R[OXT gRhQ106R[OXT gRhQ NgbLHeg}Y _10R6R[OXT gRhQ FOgbLHegN, _5R*g6R[OXT gRhQ _0RgvsQeW[0VGrI{fPge6R0_U\ꁋ_'`{t;mR106Rꁋ_lQ~bQR0v^R[_U\ꁋ_'`{t;mR _10R*g6R[ꁋ_lQ~bQR FO_U\ꁋ_'`{t;mR _7R6R[ꁋ_lQ~bQR FO*g_U\ꁋ_'`{t;mR _4R*g6R[ꁋ_lQ~bQR b*g_U\ꁋ_'`{t;mR _0R 3.6 Oo`b2 55R 3.6.1 Oo`6R^ 5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.6.2 Oo`lQ_ 25R T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se5T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QTOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ5TOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wDN0"R0>yOPc`06e9Oo`I{lQ_PgelQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se5lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0R6e9Oo`lQ_10(W>yV7bQz0_OlQOSI{ nS TOXTSlQOlQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0R3.6.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge4>yOċN 100R 4.1 QċN 35R4.1.1 OXTċN 10R OXT[>yV[sP[0l;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOOXTUSMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2 tNċN 10R tN8^RtN [>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.3 vNċN 10R vN[>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R bSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.4 ]\ONXTċN 5R [>yV[sP[vċN0[>yV]\OsXTy)R_GvċN0[>yVt_v T5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R1u>yVN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2 YċN 65R 4.2.1 {v{t:gsQċN10R {v{t:gsQ;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMOb ZQ^[:ggċN 10R NR;N{USMObZQ^[:gg;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN 20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 ?e^QzbS 10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.5 ZSOċN 10R ^~N NeZSOckbbS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6 u~[l 5R eݏĉb gHebɋ>Nb`Q5eݏĉb gHebɋ>Nb`Q _5R gݏĉb gHebɋ>Nb`Q _0R8h[bɋ>Nb0ݏĉ`Q\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^Q>yOVSOSuN!k[hQ#NNEebWQSu^1u>yOVSObbvc#NvNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0;` 1040 2023t^[l^>yO~~ċ0OchNN'`SO{|>yOVSO c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2 bNLRNz zĉ[v&{ 3 V[lQLNXT|QN>yOVSO[LR cgqr^萡{tCgPۏL[yb 4 l[NhN*gbNvQN>yOVSOl[NhN0 2.Nu z^&{Tz zĉ[ 1 Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2 hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R0g wN YpSN0*NN{S0OSOz z0OXT'YObOXTNh'YO O~0QI{fPge1.1.2 cLr 5R TyLr>S`c`Q5RlQ:W@b>fMOn`c TyLr>S _5Re`c _0R[0Wg w1.1.3 RlQagN 20R rzRlQ(u?b10 g20s^es|+T N NrzRlQ(u?b _10R\N20s^es|rzRlQ(u?b _5RerzRlQ _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge RlQ:W@bsX5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R[0Wg wRlQeMY5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R1.2 z zĉ 10R1.2.1 6R[ z^ 5R z z6R[bO~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ 5z z6R[bO z^ĉ ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ _5Rz z6R[bO z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQPge 1.3 SfTYHh 15R1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf OlRtSf{v10 g1y*gRtSf{vcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR 8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh{v 5R #N0pSz0L&7bI{ cĉ[ۏLYHh 5 g1y*gYHhcb2R cb[:Nbk*gZP0RNJ\NY _0Rg wvsQYHhPge ZP0RsSSsSY ONJ\NY 1.4 ĉRO 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\10 cz zĉ[ cgbcJ\ _10RcMRb^gbcJ\Nt^QNb{v{t:gsQybQ Ta _5R&TR _0R g wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mR bJT 15R9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy151.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0[l^OSOFUOI{ ͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.4 [͑Ɖ 5R ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O`Q5ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _5RoROboRtNNhOSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _3R&TR _0R[0Wg w2Q lt 380R 2.1 ~~:gg 120R 2.1.1 CgR:gg 15R OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR 5OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR _5R&TR _0R g wz z0 >NRl0OXT TUS0gяN!kOXTbOXTNh 'YOvODe Q-^Npe2/3OXT(OXTNh OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz zĉ[e\LL _10ROXT'YObOXTNh'YO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.2 gbL:gg 20R tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5R&TR _0R g wz z0tN TUS0 >NRl0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3tN tN08^RtNNpe&{Tĉ[5tNObXTNpegY NǏOXTNpev NRKNN 8^RtNObXTNpeN, NǏtNNpev NRKNN &{ThQĉ[ _5R&TR _0R tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _10RtNO8^RtNO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0 >NRl0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNOb8^RtNO 5 N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R g3z[vQ:ggYyfNY0RlQ[I{ 5 g3z[vQ:gg _5R&TR _0R g wz`QSTe\LLPge nTt0L#fnx0ЏlOS5Q:ggnTt0L#fnx0ЏlOS _5R&TR _0R2.1.5 R/eNh :gg5R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl 5zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _5RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _3RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0R g wR/e:ggNh:gg zSe\LLDe 2.1.6 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2NRDn{t55R 2.2.1 NMb O^40R cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN5 cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN _5R&TR _0R g wRRT TX(uT T I{fPge yfNb8^RoRyfNNL10yfNNL _10RyfN|QL 8^RoRyfNNL _5RyfNT8^RoRyfN|QL _0RMYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^~g`Q 151.MYNL]\ONXTpeϑMYNL]\ONXT2 T+T N N _5RMYNL]\ONXT1 T _2R*gMY _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR dky/}gؚ_15R g wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge glQ{vv_?a O5 glQ{vv_?a O _5Re_?a O _0Rg w TQygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR5SRǏWbx;mR2!k+T N N _5RSR1!k _2R*gSR _0Rg wvsQfPge2.2.2 NN{t 15R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wNN{t6R^S=[`QOl TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{5Ol TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ _5R:NaNy _0R g wRRT T~{0]DS>eS>yO4~nUSg w\MOnSvsQ8h6R^2.3"RDN140R 2.3.1 O9{t 20R O9hQfnxv^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ1010 LNOSOFUOO9hQ NǏ4ch ^fnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQǏ4ch b^ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R 20^LNOSOFUOO9hQfnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0Rl_lĉ[O9hQS gĉ[vdY g wO9hQSOXT'YObOXTNh'YO vv^Pge cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc5 cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc _5R*g cĉ[6eSO9b*gQwQO9N(u6enc _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eST6enc_wQ`QO96e4`Q5kt^O96e4se"75% _5Rkt^O96e4s75% _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eS`Q2.3.2"RNXT{t 5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0`Q 25R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0R2.3.4 "R{t 50R QDN10QDN NNONlQDё _10RNONlQDё _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe grzvL&7b5 grzvL&7b _5R&TR _0R8h[L_7bS6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Qv"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^Q[SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 O96e/e{t6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^Q[*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`Q ~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[5SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w"Rbh6R`Q ~9egnTDёO(u`Q;mR_/e10Ǐkt^~96eeQv50% _10R&TR _0R g w]\OS^Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU_2.3.5 zRShync{t 15R cgۏL~z3ub O9_MQzDkhync0ShyL:N g whync{t`Q2.3.6 "Rvcw 15R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJT t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbkg w N$Nt^t^^"RbJTStNOODe2.3.7 DN{t 10R DN Q{t &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{I{ebv{t`QDNO(u`Q51.[irDN{t`Q3R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOVSO;mROXTkO5SR>yOVSO;mRN!k+T N NvOXTkOe"80% _5R&TR _0Rg w;mR~{0R?| OXTSR`Q g~U_ 5OXTSR`Q g~U_ _5R&TR _0R g wvsQDe3]\O ~He 410R 3.1 ]\O_U\ 80R 3.1.1 e8^]\O 20R ZP}Y>yV]\OR0]\O;`~0Q萋NR{tI{e8^'`]\O201.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t10R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _10R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q10R t^^]\OR=[`Q}Y _10Rt^^]\OR=[N, _5R*g=[t^^]\OR _0R g w]\OS&3.1.2 ܏]\O 10R 6R[v^[e,g>yVv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0Rg wvsQĉR6R[S=[`Q3.1.3 Re]\O 30R WN*N+T N NTLrSOeP yv cR>yOD,gSN_U\hQleP;mR15WN*N+T N NTLrSOeP yv _10RcR>yOD,gSN_U\hQleP;mR1!k+T N N _5R/}Tgؚ_15R*g_U\ _0Rg wvsQfPge g;N_SvOSOyrr;mRbvQ[Reyv 15_U\1!k+T N NOSOyrr;mR _10R_U\1!k+T N NvQ[Reyv _5R/}Tgؚ_15R*g_U\ _0R3.1.4 Y;mR 20R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R 3.2 NN;mR 80R 3.2.1 NN gR 80R ~0S^NNWOo`201.NNWg0~`Q10R [g_U\NNWg0~]\ONg0~De=\ĉ _10R*g_U\ _0R 2.S^NNWOo``Q10R SeS^NNWg0~Oo`]b_b6R^'`Џ\O _10RlS^ǏNNWg0~Oo` _0R gvsQeW[0VGrI{fPge;N0bRNN[N;mR20bRbOSRw~N N k!k_10RbRbOSR^~N N k!k_5R/}Tgؚ_20R*gbRbOSR _0R~~OXTSR^~SN N>NRvT{|[N;mR10k~~N!k_5R /}gؚ_10Re;mR _0R _U\,gWgbNDNRT{|Ws10k!k_5R /}gؚ_10R*g>NR _0RcONNT gR10cONNT gR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0R3.3 cO gR 155R 3.3.1 gROXT 80R ~~l0U\ȉ0xI{;mR20k!k_10R /}gؚR20R*g~~ _0RgvsQeW[0VGrI{fPge~~OXT_U\[0x;mR20k!k_10R /}gؚR20R*g~~ _0R;mRSNb20SNbt^ib'Y_10R0SRNpe`SOXT;`pev70%+T N N R10R60%+T ^70% R8R50%+T ^60% R6R40%+T ^50% R2R40%N N NRR _U\cؚOXT*NSORv gR;mR :NOXTcOT{|O`bMQ9;mR 15k!k_5R /}gؚ_15R*g_U\ _0R ͑ƉOXTp NOXTsrTSU\Bl5ygpOXT NOXTsr ,TSSU\Bl pU_=\ _5R&TR _0R 3.3.2 gR?e^ 30R bc?e^lyL cS?e^YXbyvb-pN gR20cS?e^YXbyvb-pN gR ky_10R /}gؚ_20R*gcS?e^YXbyvb-pN gR _0RgvsQeW[0VGrI{fPgeSN6R[vsQl_lĉ0ĉz0ĉ'`eNShQĉ cQv^^10SN6R[vsQl_lĉ0ĉz0ĉ'`eNShQĉ cQv^^ k!k_5R Ǒ~N!ksS_10R /}gؚ_10R*gSN _0R3.3.3 gR>yO 45R yg_U\lQv;mRb_?a gR30yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_30R*gSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPgebc>yOTLuNNgySOlQqQ gR10bc>yOTLuNNgySOlQqQ gR k!k_5R /}gؚ_10R*gbc _0R!P[OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO 5!P[OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO _5R*g!P[b*g gR _0R 3.4 S fɋBl 20R3.4.1 ~bCgv 20R .^ROXT㉳Q[EV ~bOXTTlCgv 10.^ROXT㉳Q[EV [~bOXTTlCgvZPQ'Y!.s k!k_5R gؚ/}_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeT?e^S fmSOXTbvsQW)RvvNy 10S fmSOXTbvsQW)RvvNy k!k_5Rgؚ/}_10R*gS f _0R 3.5 ĉL:N 20R 3.5.1 LNꁋ_ 20R 6R[OXT gRhQ106R[OXT gRhQ NgbLHeg}Y _10R6R[OXT gRhQ FOgbLHegN, _5R*g6R[OXT gRhQ _0RgvsQeW[0VGrI{fPge6ROSOOXTꁋ_6R^v^] gHe=[ _U\ꁋ_'`{t;mR 106Rꁋ_lQ~bQR0v^R[_U\ꁋ_'`{t;mR _10R*g6R[ꁋ_lQ~bQR FO_U\ꁋ_'`{t;mR _7R6R[ꁋ_lQ~bQR FO*g_U\ꁋ_'`{t;mR _4R*g6R[ꁋ_lQ~bQR b*g_U\ꁋ_'`{t;mR _0R 3.6 Oo`b2 55R 3.6.1 Oo`6R^ 5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.6.2 Oo`lQ_ 25R T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se5T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QTOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ5TOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wDN0"R0>yOPc`06e9Oo`I{lQ_PgelQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se5lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0R6e9Oo`lQ_10(W>yV7bQz0_OlQOSI{ nS TOXTSlQOlQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0R3.6.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge4>yO ċN 100R 4.1QċN 35R4.1.1OXTċN10R OXT[>yV[sP[0l;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOOXTUSMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2tNċN10R tN8^RtN [>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.3vNċN10R vN[>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R bSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.4]\ONXTċN 5R [>yV[sP[vċN0[>yV]\OsXTy)R_GvċN0[>yVt_v T5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R1u>yVN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2YċN 65R4.2.1{v{t:gsQċN10R {v{t:gsQ;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2NR;N{USMObZQ^[:ggċN 10R NR;N{USMObZQ^[:gg;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 ?e^QzbS10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.5ZSOċN10R ^~N NeZSOckbbS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6u~[l5R eݏĉb gHebɋ>Nb`Q5eݏĉb gHebɋ>Nb`Q _5R gݏĉb gHebɋ>Nb`Q _0R8h[bɋ>Nb0ݏĉ`Q\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N 5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^Q>yOVSOSuN!k[hQ#NNEebWQSu^1u>yOVSObbvc#NvNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0;` 10402023t^[l^>yO~~ċ0OchNN'`>yOVSO c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2 bNLRNz zĉ[v&{ 3 V[lQLNXT|QN>yOVSO[LR cgqr^萡{tCgPۏL[yb 4 l[NhN*gbNvQN>yOVSOl[NhN0 2.Nu z^&{Tz zĉ[ 1 Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2 hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R0g wN YpSN0*NN{S0OSOz z0OXT'YObOXTNh'YO O~0QI{fPge1.1.2 cLr 5R TyLr>S`c`Q5RlQ:W@b>fMOn`c TyLr>S _5Re`c _0R[0Wg w1.1.3 RlQagN 20R rzRlQ(u?b10 g20s^es|+T N NrzRlQ(u?b _10R\N20s^es|rzRlQ(u?b _5RerzRlQ _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge RlQ:W@bsX5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R[0Wg wRlQeMY5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R1.2 z zĉ 10R1.2.16R[ z^5R z z6R[bO~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ 5z z6R[bO z^ĉ ~OXT'YObOXTNh'YO hQǏ _5Rz z6R[bO z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQPge 1.3 SfTYHh 15R 1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf OlRtSf{v10 g1y*gRtSf{vcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR 8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh{v 5R #N0pSz0L&7bI{ cĉ[ۏLYHh 5 g1y*gYHhcb2R cb[:Nbk*gZP0RNJ\NY _0Rg wvsQYHhPge ZP0RsSSsSY ONJ\NY 1.4 ĉRO 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\10 cz zĉ[ cgbcJ\ _10RcMRb^gbcJ\Nt^QNb{v{t:gsQybQ Ta _5R&TR _0Rg wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mRbJT15R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy151.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0[l^OSOFUOI{ ͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.4 [͑Ɖ 5R ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O`Q5ObtNSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _5RoROboRtNNhOSR0;Ncċ0OI{͑'Y;mR0O _3R&TR _0R[0Wg w2Q萻lt 380R 2.1 ~~:gg 125R 2.1.1 CgR:gg 15R OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR 5OXTbOXTNh Nu&{Tz zĉ[ vQ-N[LOXTNh'YO6R^v>yOVSO6R[OXTNhNuRl SOsl;NROSR _5R&TR _0R g wz z0 >NRl0OXT TUS0gяN!kOXTbOXTNh 'YOvODe Q-^Npe2/3OXT(OXTNh OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10OXT'YObOXTNh'YO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz zĉ[e\LL _10ROXT'YObOXTNh'YO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.2 gbL:gg 20R tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5tNO8^RtNO Nu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5R&TR _0R g wz z0tN TUS0 >NRl0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3tN tN08^RtNNpe&{Tĉ[5tNObXTNpegY NǏOXTNpev NRKNN 8^RtNObXTNpeN, NǏtNNpev NRKNN &{ThQĉ[ _5R&TR _0R tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL10tNO8^RtNO S_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _10RtNO8^RtNO S_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR 5vNONu&{Tz zĉ[ v^6R[v^v >NRl SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0 >NRl0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNOb8^RtNO 5 N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R g3z[vQ:ggYyfNY0RlQ[I{ 5 g3z[vQ:gg _5R&TR _0R g wz`QSTe\LLPge nTt0L#fnx0ЏlOS5Q:ggnTt0L#fnx0ЏlOS _5R&TR _0R2.1.5 R/eNh :gg10R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl 10zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _10RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _5RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0R g wR/e:ggNh:gg zSe\LLDe 2.1.6 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn {t 50R2.2.1 NMb O^35R cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN5 cz zĉ[lQ_XNb >NNuyfN _5R&TR _0Rg wRRT TX(uT T I{fPgeyfNb8^RoRyfNNL10yfNNL _10RyfN|QL 8^RoRyfNNL _5RyfNT8^RoRyfN|QL _0RMYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^~g`Q 151.MYNL]\ONXTpeϑMYNL]\ONXT2 T+T N N _5RMYNL]\ONXT1 T _2R*gMY _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N R5R50%N N NRR dky/}gؚ_15R g wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge ygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR5SRǏWbx;mR2!k+T N N _5RSR1!k _2R*gSR _0Rg wvsQfPge2.2.2 NN{t 15R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTbX0N(u0VY`0{tI{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wNN{t6R^S=[`QOl TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{5Ol TNL]\ONXT~{RRT T =[]\ONXTl =[NL]\ONXTv>yOOi?eV{ _5R:NaNy _0Rg wRRT T~{0]DS>eS>yO4~nUSg w\MOnSvsQ8h6R^2.3 "RDN 140R 2.3.1 O9{t 20R O9hQfnxv^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ1010LNOSOFUOO9hQ NǏ4ch ^fnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQǏ4ch b^ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R0 20^LNOSOFUOO9hQfnx0enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _10RO9hQ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R l_lĉ[O9hQS gĉ[vdY g wO9hQSOXT'YObOXTNh'YO vv^Pge cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc5 cĉ[6eSO9v^QwQO9N(u6enc _5R*g cĉ[6eSO9b*gQwQO9N(u6enc _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eST6enc_wQ`QO96e4`Q5kt^O96e4se"75% _5Rkt^O96e4s75% _0Rfnx N6eSO9v NcbRg wO96eS`Q2.3.2 "RNXT{t5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.3 gbL 0l ^%)R~~O6R^ 0`Q 25R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0R2.3.4 "R{t 50R QDN10QDN NNONlQDё _10RNONlQDё _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe grzvL&7b5 grzvL&7b _5R&TR _0R8h[L_7bS6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Qv"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^Q[SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 O96e/e{t6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^Q[*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`Q ~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[5SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w"Rbh6R`Q ~9egnTDёO(u`Q;mR_/e10Ǐkt^~96eeQv50% _10R&TR _0Rg w]\OS^Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0R g wOQS[ybU_2.3.5 zRShync {t 15R cgۏL~z3ub O9_MQzDkhync0ShyL:N g whync{t`Q2.3.6 "Rvcw 15R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJT t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbkg w N$Nt^t^^"RbJTStNOODe2.3.7 DN{t 10R DN Q{t &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{I{ebv{t`QDNO(u`Q51.[irDN{t`Q3R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOVSO;mROXTkO5SR>yOVSO;mRN!k+T N NvOXTkOe"80% _5R&TR _0Rg w;mR~{0R?|OXTSR`Q g~U_ 5OXTSR`Q g~U_ _5R&TR _0R g wvsQDe3]\O~He 410R 3.1]\O_U\ 80R 3.1.1 e8^]\O 20R ZP}Y>yV]\OR0]\O;`~0Q萋NR{tI{e8^'`]\O201.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t10R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _10R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q10R t^^]\OR=[`Q}Y _10Rt^^]\OR=[N, _5R*g=[t^^]\OR _0R g w]\OS^3.1.2 ܏]\O 10R 6R[v^[e,g>yVv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0Rg wvsQĉR6R[S=[`Q3.1.3 Re]\O 30R g;N_SRevTLryv20 g;N_SRevTLryv 1y _10R /}gؚ_20ReTLryv _0Rg wvsQfPgeyvwQ gc^TSc~'`10yvwQ gc^TSc~'` _10R NONc^b NwQYSc~'` _5R NwQYc^'`NeSc~'` N_R3.1.4 Y;mR 20R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R 3.2NN;mR 90R 3.2.1 NN gR 90R ~0S^NNWOo`201.NNWg0~`Q10R [g_U\NNWg0~]\ONg0~De=\ĉ _10R*g_U\ _0R 2.S^NNWOo``Q10R SeS^NNWg0~Oo`]b_b6R^'`Џ\O _10R*gS^ǏNNWg0~Oo` _0RgvsQeW[0VGrI{fPgebRbOSR^~N NNN;mRY[N0NN^I{ 30bRbOSRw~N N k!k_20RbRbOSR^~N N k!k_10R/}Tgؚ_30R*gbRbOSR _0R _U\,gWgbNDNRT{|NN0NMbWs20k!k_10R /}gؚ_20R*g>NR _0R cONNT gR10cONNT gR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0R3.3cO gR145R 3.3.1 gROXT 80R ~~NfO0U\ȉO0xOI{;mR20k!k_10R /}gؚ_20R*g~~ _0RgvsQeW[0VGrI{fPge~~OXT_U\[0x;mR20k!k_10R /}gؚ_20R*g~~ _0R;mRSNb20SNbt^ib'Y _10R0SRNpe`SOXT;`pev70%+T N N R10R60%+T ^70% R8R50%+T ^60% R6R40%+T ^50% R2R40%N N R0R_U\cؚOXT*NSORv gR;mR :NOXTcOT{|O`bMQ9;mR 10k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R ͑ƉOXTp NOXTsrTSU\Bl10ygpOXT NOXTsr ,TSSU\Bl pU_=\ _10R&TR _0R 3.3.2 gR?e^ 40R bc?e^lyL cS?e^YXbyvb-pN gR20cS?e^YXbyvb-pN gR ky_10R /}gؚ_20R*gcS?e^YXbyvb-pN gR _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeSN6R[vsQl_lĉ0ĉz0ĉ'`eNShQĉ cQv^^10SN6R[vsQl_lĉ0ĉz0ĉ'`eNShQĉ cQv^^ k!k_5R Ǒ~N!ksS_10R /}gؚ_10R*gSN _0ROSR?e^cۏRDT OۏuN[hQ R:_RROb10OSR?e^cۏLNRDT OۏuN[hQ R:_RROb SNNUONy _10R*gOSRSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPge 3.3.3 gR>yO 25R yg_U\lQv;mRb_?a gR20yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_20R*gSN _0R gvsQeW[0VGrI{fPge!P[OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO5OXTONe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO _5R*gSN _0R 3.4 S fɋBl 20R3.4.1 ~bCgv 20R .^ROXT㉳Q[EV ~bOXTTlCgv10.^ROXT㉳Q[EV [~bOXTTlCgvZPQ'Y!.s k!k_5R gؚ/}_10R*g_U\ _0RgvsQeW[0VGrI{fPgeT?e^S fmSOXTbvsQW)RvvNy10S fmSOXTbvsQW)RvvNy k!k_5Rgؚ/}_10R*gS f _0R3.5 ĉL:N 20R 3.5.1 LNꁋ_ 20R 6R[OXT gRhQ106R[OXT gRhQ NgbLHeg}Y _10R6R[OXT gRhQ FOgbLHegN, _5R*g6R[OXT gRhQ _0RgvsQeW[0VGrI{fPge6R0_U\ꁋ_'`{t;mR106Rꁋ_lQ~bQR0v^R[_U\ꁋ_'`{t;mR _10R*g6R[ꁋ_lQ~bQR FO_U\ꁋ_'`{t;mR _7R6R[ꁋ_lQ~bQR FO*g_U\ꁋ_'`{t;mR _4R*g6R[ꁋ_lQ~bQR b*g_U\ꁋ_'`{t;mR _0R 3.6 Oo`b2 55R 3.6.1 Oo`6R^ 5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.6.2 Oo`lQ_ 25R T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se5T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QTOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ5TOXTTvsQUSMOlQ_t^^;mRbJT0"RrQ NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wDN0"R0>yOPc`06e9Oo`I{lQ_PgelQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se5lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _5R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0R6e9Oo`lQ_10(W>yV7bQz0_OlQOSI{ nS TOXTSlQOlQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0R3.6.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge4>yOċN 100R 4.1QċN 35R4.1.1OXTċN 10R OXT[>yV[sP[0l;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOOXTUSMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2 tNċN 10R tN8^RtN [>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R bSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.3 vNċN 10R vN[>yVvl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R bSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.4 ]\ONXTċN5R [>yV[sP[vċN0[>yV]\OsXTy)R_GvċN0[>yVt_v T5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R1u>yVN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2YċN 65R4.2.1 {v{t:gsQċN10R {v{t:gsQ;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMObZQ^[:ggċN10R NR;N{USMObZQ^[:gg;`SOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 ?e^QzbS10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.5 ZSOċN 10R ^~N NeZSOckbbS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6 u~[l 5R eݏĉb gHebɋ>Nb`Q5eݏĉb gHebɋ>Nb`Q _5R gݏĉb gHebɋ>Nb`Q _0R8h[bɋ>Nb0ݏĉ`Q\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^Q>yOVSOSuN!k[hQ#NNEebWQSu^1u>yOVSObbvc#NvNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0;` 1040 2023t^[l^>yO~~ċ0OchYeLNb{|l^ c h R {| T h QhQ RfWMOn`cUSMO TyLr>SNN{v Tyv&{5:gg>fWMOn`cUSMO TyLr>SNN{v Tyv&{ _5R*g`cUSMO TyLr>SbN{v Ty Nv&{ _0R[0Wg w1.1.3 RlQagNS;m R:W@bĉ!j 20R grzvRlQ(u?b5 grzvRlQ(u?b _5RerzRlQ(u?b _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge wQYv^vRlQY5u0 Ow:g0SbpS:gI{ 5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R[0Wg wRlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R;mR:W@bĉ!j5nNR;mRg3z[SU\ _5Rĉ!jW,gnb NnSU\v L`cbR [0Wg w1.2 z zĉ 10R1.2.1 6R[ z^ 5R z z6R[bO9e&{Tl[ z^ 5z z6R[bO9e z^ĉ {~tNOhQǏ _5Rz z6R[bO9e z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQPge 1.3 Sf{v 20R 1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf cĉ[RtSf{vKb~10 gNUO1y*gRtSfcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh 10R pSz0L&S0#NI{ cĉ[ۏLYHh 10 g1y*gYHhcb5R cb[:Nbkg wvsQYHhPge1.4 u~[l 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\ DeĉPhQ101. cgbcJ\5R cz zĉ[ cgbcJ\ _5R&TR _0R 2.DeĉPhQ5R bcJ\DeĉPhQ _5RĉPhQ _3R Nĉ0 NPhQ _0R g wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mRbJT20R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy201.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R ͑'Y;mRbJT6R^=\0ĉ _5R*g6R[͑'Y;mRbJT6R^ _0R 2.gbL`Q15R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0lR^ONUSMO͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 02Q lt 370R 2.1 ~~:gg 120R 2.1.1 XT]'YO 15R 6R[L]'YObL]Nh'YO 6R^5]6R[L]'YObL]Nh'YO 6R^ _5R*g6R[ _0R g wXT]'YOODe \Nt^N!kS_XT]'YO!kpeTt 'YOQ=[}Y10kt^\N!kS_XT]'YO N}Y=['YOQ _10Rkt^\N!kS_XT]'YO =['YOQ`QN, _5R*gS_XT]'YO _0R2.1.2 QV{:gg 25R tNbcN bv^:gg cz zĉ[v z^Nu tNbcN b#NNu0bMQ z^&{Tĉ[5tNbcN bv^:gg cz zĉ[v z^Nu tNbcN b#NNu0bMQ z^&{Tĉ[ _5R N&{Tĉ[ _0Rg wz z0tN TUS0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^$N!k Q-^Npe1/2tN tNObcNO bXTpeϑ5tNObcNO bXTpeϑ(W5N+T N N _5R3+T 4+T N _3R N3N _0RtNbcN -N gXT]Nh5tNbcN -N gXT]Nh _5RtNbcN -NeXT]Nh _0R cz zĉ[[gS_tNObcNO bv^O10 cz zĉ[[gS_tNObcNO bv^O _10R*g cĉ[S_ _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ vNObXT N\N3N NXT&{TvsQĉ[5vNONu&{Tz zĉ[ vNObXT N\N3N NXT&{TvsQĉ[ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNO5 N$Nt^^tNOGW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R Q:ggePhQ0Tt nNR;mR5Q:ggnePhQTt nNR;mR _5RQ:ggnW,gTt W,gnNR;mR _3RQ:ggn NTt NnNR;mR _0R[0Wg wn`QSvsQPge gePhQv]\O6R^ L#fnx Te\LL#`Qo}Y 5 gePhQv]\O6R^ L#fnx Te\LL#`Qo}Y _5R g]\O6R^ L#fnx Te\LL#`QN, _3Re]\O6R^beL#R]0T*ge\L6R^ĉ[L# _0R 2.1.5 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn {t 80R2.2.1 NMb O^50R NLNXTpeϑMnTt10Npe(W5N+T)N N _10R14N _5ReNLNXT _0Rg wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge ,gyN Nf[Sb-N~N NLy v]\ONXTkO100R50%(+T N N _10R0R20%(+T N N _7R0R10%(+T N N _4R N10% _0RYe^wQ gYe^DyOnUS 8h[RRT T =[]\ONXT>yOOi?eV{5=[]\ONXT>yOOi?eV{ _5RR*g=[ _0R2.3 "RDN {t 135R 2.3.1"RNXT{t5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.2 gbL 0l ^%)R~~O6R^ 0`Q 30R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 3 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 4 *g cĉ[4~Tyz9 5 &&0^h N&{ 6 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 10 bDSbD6ev8h{ NQnx 11 V[DN*g cĉ[cbebc NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S{t5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0ROchHhPhQ0Q0&,g0bhI{ODeňteP {tĉ5OchHhPhQ0Q0&,g0bhI{ODeňteP {tĉ _5RODe NPhQ0 Nĉ _0Rg wOchHh{t`Q2.3.3 "R{t 45R Nt^+gQDN10 Nt^+gQDN NNONLN@bĉ[vgNOhQP _10RNONLNĉ[vgNOhQ _0RgNOLNhQYe{|150N RRLN{|20N g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe_rzvL&7b5_rzvL&7b _5Rerz^7b _0Rg w_7b^7b`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w~9egnTDёO(u`Q6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Q g"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 {{t4 '^Dё{t5 yvNR;mR 6e/e{tRl6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^*g6R[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wQ6R^SgbL`QTy/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wQfPge2.3.4 DN{t 20R DN Q{t Q[nZi X['{tĉTt10DN Q{t Q[nZi &[v&{ X['{tĉTt _10R*g Q{t b QQ[ NnZi0&[ N&{ bX['{t Nĉ _0Rg wDN-n0(u0O{0vp08h{SO(u{teb`QDNO(uTt0Tl 10DNO(uTt0Tl _10R&TR _0R 2.3.5 zRShync {t 15R cgۏL~z3ub5 cgۏL~z3ub _5R*g cĉ[ۏL~z3ub _0Rg w~z3ubThync{t`QTyhyncO(u0{tĉ10%Nkhync0ShyL:N 2.3.6 "Rvcw 20R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJTt^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk g w N$Nt^^"RbJTStNO0vNOODet^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk 2.4 chHhz {t 35R 2.4.1 chHh{t 15R gĉvchHh{t6R^5 gĉvchHh{t6R^ _5Re6R^ _0R [0Wg wvsQ{t`QechDeO{ĉ0PhQ10echDeO{ĉ0PhQ tet g^ chHhNcKb~[Y _10RechDeO{ Nĉ0 NPhQ tete^0mqN bchHhNcKb~ N[Y _0R 2.4.2 fN{t 10R lN{vfN0LNSI{GW(W gHegQ NOX[[}Y5lN{vfN0LNSI{GW(W gHegQ NOX[[}Y _5RlN{vfN0LNSI{NaNy N(W gHegQ b4x_c0"N1Y _0R[0Wg wvsQ{t`QRlQ:W@b>fWMOn`c{vfN0Rf[SfNck,g5RlQ:W@b>fWMOn`c{vfN0Rf[SfNck,g _5R*g`cfNck,g _0R2.4.3 pSz{t 10R g[UvpSzO{TO(u6R^5 g[UvpSzO{TO(u6R^ _5Re6R^ _0R g w6R^S(upSU_pSzO{ gNN# (upS gU_5pSzO{ gNN# N(upSU_~ĉ _5RNaNy N&{T _0R3NR;mRNڋO^410R 3.1 NR;mR 185R 3.1.1 e8^]\O 20R 6R[v^=[USMOt^^R0]\O;`~NSQ萋NR{t]\O201.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t10R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _10R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q10R t^^]\OR=[`Q}Y _10Rt^^]\OR=[N, _5R*g=[t^^]\OR _0R g wvsQPge3.1.2 SU\ĉR 10R 6R[v^=[,gUSMOv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0R3.1.3 NRV 10R NRV&{Tz zĉ[ N{vQ[N cz zĉ[vNRV_U\;mR10NRV&{Tz zĉ[ N{vQ[N cz zĉ[vNRV_U\;mR _10R N&{Tz zĉ[ bN{vQ[ NN bQz zĉ[vNRV_U\;mR _0Rg wt^^NR;mRhTv^v;mR_U\fPge \_U\vNR;mRDeNz z-NvNR;mRv[gq3.1.4 bu{t 10R bu{zT^JTv6R\O&{Tĉ[ S^MR^S_T8hSRf[Sv[yb:gsQYHh10bu{zT^JTv6R\O&{Tĉ[ S^MRT8hSRf[Sv[yb:gsQYHh _10Rbu{zT^JTv6R\O N&{Tĉ[ bS^MR*gT8hSRf[Sv[yb:gsQYHh _0R g wbu{zSYHhPge3.1.5 Yef[{t 30R 6R[Yef[{t6R^56R[[Uvf[{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R g wYef[{t6R^Yef[R[U Yef[U_[te10Yef[R[U Yef[U_[te _10RNaNy:\cb5R cb[:Nbkg w N$Nt^^Yef[R0Yef[U_I{vsQPgeYef[elHQۏ SOsYef[yrr5Yef[elHQۏ SOsYef[yrr _5R&TR _5Rg wvsQfPge^ gf[M|chHh [f[ulQ{v00R:S~NS`Q g}10^ gf[M|chHh [f[ulQ{v00R:S~NS`Q g} _10Re} _0R g w N$Nt^^f[M|chHhSvsQfPge3.1.6 NRvcw 30R NRyvhg{t6R^[Uĉ 10NRyvhg{t6R^[Uĉ _10Re6R^ _0R g wvsQPgeNRyv6R[ g~v;mRR 10NRyv6R[ g~v;mRR _10Re;mRR _0R gbL͑'YNRyvGW g;`~ċ0O 10gbL͑'YNRyvGW g;`~ċ0O _10Re;`~ċ0O _0R3.1.7 NRHeg 30R DNXR`Q 20DNXR`Q kt^6evsGW gX _20RNt^XNt^cs^GWpe _15R$Nt^GWcs^ _10RNt^Q\ _5R$Nt^GWQ\ _0R g wvsQODe [bt^R6R[yvR N>yOHe^>fW10[bt^R6R[vyvR N>yOHe^>fW _10RyvRR[b >yOHe^N, _5R*g[byvR e>yOHe^ _0Rg wvsQPge3.1.8 LNS_^ 10R 6R[N~~[evNvLNS_QR56R[N~~[evNvLNS_QR _5R*g6R[bLNS_QRN~~[e NN _0Rg wvsQPgeLNS_QR=[`Q5}Y 5RN,3R*g=[ _0R3.1.9 NXTSS 5R gbNNXTpeϑ5gbNNXT;`pe gXR _5R3z[eXR _3RQ\ _0Rgt^$N*Nt^^gbNNXTSR`Q3.1.10 Re]\O 30R g;N_SRevTLryv20 g;N_SRevTLryv 1y _10R /}gؚ_20ReTLryv _0Rg wvsQPgeyvwQ gc^TSc~'`10yvwQ gc^TSc~'` _10R NONc^b NwQYSc~'` _5R NwQYc^'`NeSc~'` N_R3.2 cO gR 90R 3.2.1 gR(ϑ v{:g6R 15R 6R[v^[e[Uv gR(ϑv{:g6R 156R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg}Y _15R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHegN, _10R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg] _5Re gR(ϑv{:g6Rb*g[e _5Re gR(ϑv{:g6RN*g[e _0R g wvsQPge3.2.2 gRbT gR(ϑ 20R ^z gRb6R^10^z gRb6R^ _5RQ[~0SL R5RQ[N, R3RQ[ N~0 NSL R0R/}gؚ_10R g wb gR6R^ Sb gRQ[0e_0#NS6e9hQNS gR[ana^}Y0We\L gRb _ gR[aS 10}Y0We\L gRb _ gR[aS _10RW,ge\L gRb *g6e0R gR[abɋ _5R*ge\L gRb _0R 3.2.3 gR?e^ 25R SN?e^QV{0TI{]\O cQ?eV{^5SN?e^QV{0T cQ?eV{^ _5R*gSN _0R g wvsQ^PgecS?e^YXbyvb-pN gR20ky_10R /}gؚ_20R*gbc _0R g wvsQT T3.2.4 gR>yO 30R cOMQ9 gRbNONb,gN gR10cOMQ9 gRbNONb,gN gR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0Rgя$Nt^e\L>yO#NveW[0[OTVGrI{fPgeyg_U\lQv;mRb_?a gR20yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_20R*gSN _0R 3.3 Oo`b2 `Q 80R 3.3.1 Oo`6R^ 5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.3.2 Oo`lQ_ 50R T>yOlQOlQ_USMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se10T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QlQ_6e9yvThQ10lQ_6e9yvThQ NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0Rg w6e9hQlQ_`QTtNO0vNOlQ_DN0"R`QNQ[w[0[te0Se10TtNO0vNOlQ_DN0"R`Q NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R g wvsQfPgelQ^͑'YNy;mROo`10lQ^͑'YNy;mROo` NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R lQ_cSO(u>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se10lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R 3.3.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge3.4 >yO#N 20R3.4.1 [hQSqS:g Yt20R 6R[[hQ]\O6R^ eYPhQ101.[hQ]\O6R^5R 6R[[Uv[hQ]\O6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.[hQeYMn`Q5R [hQeYPhQ ce gR _5R&TR _0Rg w[hQ6R^0[hQeYSHhPge g^[qS:gYtv^%`Hh10 g^[qS:gYtv^%`Hh _10Re^%`Hh _0R3.5 Y;mR 35R 3.5.1 NAmT\O;mR 35R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R _U\N?e^0ONTl~~T\Oyv15k!k5R /}gؚ_15R*g_U\ _0Rg wyvT T0OSI{fPge4>yO ċN 110R 4.1 QċN 30R4.1.1 tNO cNO ċN10R tNOcNO [USMO^%)R'`0"R{t0[sP[e\LL#0͑'YNyl;NQV{0Џ\O`Q0R^TĉS{tvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uċ0O:gg[tNcN Nb7hg4.1.2 vNċN 10R vN[USMOl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R1uċ0O:gg[vNb7hg4.1.3 ]\ONXTċN10R ]\ONXT[USMO"R{t0ReR0[sP[e\LL#0͑'YNyl;NQV{0y)R_G0~%t_TcO gRRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uċ0O:ggs:WS>ekXQċNh4.2YċN 80R 4.2.1 {v{t :gsQċN 10R [USMO^%)R'`0"R{t0Oo`lQ_0 gR?e^0 gR>yO0ĉS^0ꁋ_NڋO^vċN 10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMOċN10R [USMO^%)R'`0"R{t0Oo`lQ_0 gR?e^0 gR>yO0ĉS^0ꁋ_NڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 gR[a ċN10R gR[a[ gR(ϑ0 gR`^0Oo`lQ_0>yOq_TRTڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R SN[peϑ gR[akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.5 ?e^QzbS 20R ?e^QzckbbS20w萧~N N?e^QzckbbS _20R^~?e^QzckbbS k!k_10R /}gؚ_20ReckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6 ZSOċN 10R ^~N NeZSOckb[ ObS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N 5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^QlR^ONUSMOSuN!k[hQ#NNEeb gR[a0]\ONXTNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0 ;` 1040 2023t^[l^>yO~~ċ0OchSO{|l^ c h R {| T h QhQ RfWMOn`cUSMO TyLr>SNN{v Tyv&{5:gg>fWMOn`cUSMO TyLr>SNN{v Tyv&{ _5R*g`cUSMO TyLr>SbN{v Ty Nv&{ _0R[0Wg w1.1.3 RlQagNS;m R:W@bĉ!j 20R grzvRlQ(u?b5 grzvRlQ(u?b _5RerzRlQ(u?b _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge wQYv^vRlQY5u0 Ow:g0SbpS:gI{ 5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R[0Wg wRlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R;mR:W@bĉ!j5nNR;mRg3z[SU\ _5Rĉ!jW,gnb NnSU\v L`cbR[0Wg w1.2 z zĉ 10R1.2.16R[ z^5R z z6R[bO9e&{Tl[ z^ 5z z6R[bO9e z^ĉ {~tNOhQǏ _5Rz z6R[bO9e z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2 z z8hQ5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQPge 1.3 Sf{vYHh 20R 1.3.1Sf{v10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf cĉ[RtSf{vKb~10 gNUO1y*gRtSfcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR 8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh 10R pSz0L&S0#NI{ cĉ[ۏLYHh 10 g1y*gYHhcb5R cb[:Nbkg wvsQYHhPge1.4 u~[l 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\ DeĉPhQ101. cgbcJ\5R cz zĉ[ cgbcJ\ _5R&TR _0R 2.DeĉPhQ5R bcJ\DeĉPhQ _5RĉPhQ _3R Nĉ0 NPhQ _0R g wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mRbJT20R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy0~~SRbbOS R:S~N NTyk[0;mR ;NRv[N;mRSbeN0y^Q0b~Q SebNR;N{YHh 201.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R ͑'Y;mRbJT6R^=\0ĉ _5R*g6R[͑'Y;mRbJT6R^ _0R 2.gbL`Q15R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0lR^ONUSMO͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 02Q萻lt 370R 2.1~~:gg 120R 2.1.1 XT]'YO 15R 6R[L]'YObL]Nh'YO 6R^5]6R[L]'YObL]Nh'YO 6R^ _5R*g6R[ _0R g wXT]'YOODe \Nt^N!kS_XT]'YO!kpeTt 'YOQ=[}Y 10kt^\N!kS_XT]'YO N}Y=['YOQ _10Rkt^\N!kS_XT]'YO =['YOQ`QN, _5R*gS_XT]'YO _0R2.1.2 QV{:gg 25R tNbcN bv^:gg cz zĉ[v z^Nu tNbcN b#NNu0bMQ z^&{Tĉ[5tNbcN bv^:gg cz zĉ[v z^Nu tNbcN b#NNu0bMQ z^&{Tĉ[ _5R N&{Tĉ[ _0Rg wz z0tN TUS0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^$N!k Q-^Npe1/2tN tNObcNO bXTpeϑ5tNObcNO bXTpeϑ(W5N+T N N _5R3+T 4+T N _3R N3N _0RtNbcN -N gXT]Nh5tNbcN -N gXT]Nh _5RtNbcN -NeXT]Nh _0R cz zĉ[[gS_tNObcNO bv^O10 cz zĉ[[gS_tNObcNO bv^O _10R*g cĉ[S_ _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ vNObXT N\N3N NXT&{TvsQĉ[5vNONu&{Tz zĉ[ vNObXT N\N3N NXT&{TvsQĉ[ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNO5 N$Nt^^tNOGW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R Q:ggePhQ0Tt nNR;mR5Q:ggnePhQTt nNR;mR _5RQ:ggnW,gTt W,gnNR;mR _3RQ:ggn NTt NnNR;mR _0R[0Wg wn`QSvsQPge gePhQv]\O6R^ L#fnx Te\LL#`Qo}Y 5 gePhQv]\O6R^ L#fnx Te\LL#`Qo}Y _5R g]\O6R^ L#fnx Te\LL#`QN, _3Re]\O6R^beL#R]0T*ge\L6R^ĉ[L# _0R 2.1.5 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn{t80R2.2.1 NMb O^50R NLNXTpeϑMnTt10Npe(W3N+T N N _10R12N _5ReNLNXT _0R g wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge 'YN+T N Nf[Sb-N~N NLy v]\ONXTkO100R50%(+T N N _10R0R20%(+T N N _7R0R10%(+T N N _4R N10% _0RYe~c[ XT10 g3 TN NwQ gTlD(vSOYe~c[0Ye~ XT NNؚqSyvvUSMO_{ g1 TN NwQ gv^yvTlD(vYe~c[0Ye~ XT _10RNUONy N&{T _0Rg wvsQfPge^z]\ONXTW6R^ [g_U\NRW;mR10[g_U\NRW;mR k_U\N!k _5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R g wvsQWDeygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR10SRǏWbx;mR2!k+T N N _10RSR1!k _5R*gSR _0R2.2.2 #ND( 10R USMOL?e#NNue_&{TvsQĉ[5USMOL?e#NNue_&{TvsQĉ[ _5R N&{Tĉ[ _0Rg wO~S#NfL?e#N'YNN Nf[S (WLNQ gN[q_TR5L?e#N'YNN Nf[S (WLNQ gN[q_TR _5RNaNy N&{T _0R2.2.3 NN{t 20R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTX(u{t0lRM0VY`I{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTX(u{t0lRM0VY`I{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q}Y5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wvsQ6R^S[e`QfDeN@b gNL]\ONXT~{RRT T5N@b gNL]\ONXT~{RRT T _5RR*g~{ _0Rg wN$N*NgN]Dh0>yOnUS 8h[RRT T =[]\ONXT>yOOi?eV{5=[]\ONXT>yOOi?eV{ _5RR*g=[ _0R2.3 "RDN{t 135R 2.3.1 "RNXT{t 5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.2 gbL 0l^ %)R~~O 6R^ 0 30R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 3 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 4 *g cĉ[4~Tyz9 5 &&0^h N&{ 6 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 10 bDSbD6ev8h{ NQnx 11 V[DN*g cĉ[cbebc NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S{t5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0ROchHhPhQ0Q0&,g0bhI{ODeňteP {tĉ5OchHhPhQ0Q0&,g0bhI{ODeňteP {tĉ _5RODe NPhQ0 Nĉ _0Rg wOchHh{t`Q2.3.3 "R{t 45R Nt^+gQDN10 Nt^+gQDN NNONLN@bĉ[vgNOhQP _10RNONLNĉ[vgNOhQ _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe_rzvL&7b5_rzvL&7b _5Rerz^7b _0Rg w_7b^7b`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w~9egnTDёO(u`Q6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Q g"RO{t6R^v^ gHegbL 106R^SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 {{t4 '^Dё{t5 yvNR;mR 6e/e{tRl6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^*g6R[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbkg wQ6R^SgbL`QTy/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wQfPge2.3.4 DN{t 20R DN Q{t Q[nZi X['{tĉTt10DN Q{t Q[nZi &[v&{ X['{tĉTt _10R*g Q{t b QQ[ NnZi0&[ N&{ bX['{t Nĉ _0Rg wDN-n0(u0O{0vp08h{SO(u{teb`QDNO(uTt0Tl 10DNO(uTt0Tl _10R&TR _0R 2.3.5 zRS hync{t 15R cgۏL~z3ub5 cgۏL~z3ub _5R*g cĉ[ۏL~z3ub _0Rg w~z3ubThync{t`QTyhyncO(u0{tĉ10%Nkhync0ShyL:N 2.3.6 "Rvcw 20R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJTt^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk g w N$Nt^^"RbJTStNO0vNOODet^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk 2.4 chHhz{t 35R 2.4.1 chHh{t 15R gĉvchHh{t6R^5 gĉvchHh{t6R^ _5Re6R^ _0R [0Wg wvsQ{t`QechDeO{ĉ0PhQ10echDeO{ĉ0PhQ tet g^ chHhNcKb~[Y _10RechDeO{ Nĉ0 NPhQ tete^0mqN bchHhNcKb~ N[Y _0R 2.4.2 fN{t 10R lN{vfN0LNSI{GW(W gHegQ NOX[[}Y5lN{vfN0LNSI{GW(W gHegQ NOX[[}Y _5RlN{vfN0LNSI{NaNy N(W gHegQ b4x_c0"N1Y _0R[0Wg wvsQ{t`QRlQ:W@b>fWMOn`c{vfN0Rf[SfNck,g5RlQ:W@b>fWMOn`c{vfN0Rf[SfNck,g _5R*g`cfNck,g _0R2.4.3 pSz{t 10R g[UvpSzO{TO(u6R^5 g[UvpSzO{TO(u6R^ _5Re6R^ _0R g w6R^S(upSU_pSzO{ gNN# (upS gU_5pSzO{ gNN# N(upSU_~ĉ _5RNaNy N&{T _0R3NR;mRNڋO^ 410R3.1 NR;mR 175R 3.1.1 e8^]\O 15R 6R[v^=[USMOt^^R0]\O;`~NSQ萋NR{t]\O151.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t5R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q10R t^^]\OR=[`Q}Y _10Rt^^]\OR=[N, _5R*g=[t^^]\OR _0Rg wvsQPge3.1.2 SU\ĉR 10R 6R[v^=[,gUSMOv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0R3.1.3 NRV 10R NRV&{Tz zĉ[ N{vQ[N cz zĉ[vNRV_U\;mR10NRV&{Tz zĉ[ N{vQ[N cz zĉ[vNRV_U\;mR _10R N&{Tz zĉ[ bN{vQ[ NN bQz zĉ[vNRV_U\;mR _0Rg wt^^NR;mRhTv^v;mR_U\fPge \_U\vNR;mRDeNz z-NvNR;mRv[gq3.1.4 NRvcw 15R NRyvhg{t6R^[Uĉ5NRyvhg{t6R^[Uĉ _5Re6R^ _0R g wvsQPge6R[ g~v;mRR [e8^;mR0k[NAm0WI{ gwQSOBl56R[ g~v;mRR [e8^;mR0k[NAm0WI{ gwQSOBl _5ReRbewQSOBl _0RgbL͑'YNRyvNHQ g NT g;`~ċ0O b_b6R^S5gbL͑'YNRyvGW g;`~ċ0O v^b_b6R^ _5Re;`~ċ0Obe6R^ _0R3.1.5 NRHeg 30R DNXR`Q20kt^6evs gX _20RNt^XNt^cs^GWpe _15R$Nt^cs^ _10RNt^Q\ _5R$Nt^GWQ\ _0R g wvsQODe[bt^R6R[yvR N>yOHe^>fW10[bt^R6R[vyvR N>yOHe^>fW _10RyvRR[b >yOHe^N, _5R*g[byvR e>yOHe^ _0Rg wvsQPge3.1.6 ]\O_U\ 60R ~~SOz[`Q10kt^~~4!k40NN NSRTySOz[ _10R3!k40NN N _7R2!k40NN N _5RNpeb!kpe*g0R _0Rg wz[vsQPgeSOW`Q10>NR4!kN NvWs _10R3!k _7R2!k _5R1!k _2Rg wWvsQPgeNMb`Q10T N~USMOSOTYNMb kN T _2R g wNMbvsQPge,gUSMOSR:S~N Nz[`Q20,gUSMOSR:S~N Nz[b~ _MR N T kN!k_1R^~kN!k_3Rw~kN!k_5RV[~kN!k_10R/}gؚ_20Rg wz[b~cONNT gR10cONNT gR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0R3.1.7 LNS_^10R 6R[N~~[evNvLNS_QR56R[N~~[evNvLNS_QR _5R*g6R[bLNS_QRN~~[e NN _0Rg wvsQPgeLNS_QR=[`Q5}Y 5RN,3R*g=[ _0R3.1.8 Re]\O 25R g;N_SRevTLryv20 g;N_SRevTLryv 1y _10R /}gؚ_20ReTLryv _0Rg wvsQPgeyvwQ gc^TSc~'`5yvwQ gc^TSc~'` _5R NONc^b NwQYSc~'` _3R NwQYc^'`NeSc~'` N_R3.2 cO gR 95R 3.2.1 gR(ϑv{ :g6R 10R 6R[v^[e[Uv gR(ϑv{:g6R106R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg}Y _10R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHegN, _7R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg] _3Re gR(ϑv{:g6Rb*g[e _5Re gR(ϑv{:g6RN*g[e _0R g wvsQPge3.2.2 gRbT gR(ϑ 20R ^z gRb6R^10^z gRb6R^ _5RQ[~0SL R5RQ[N, R3RQ[ N~0 NSL R0R/}gؚ_10R g wb gR6R^ Sb gRQ[0e_0#NS6e9hQNS gR[ana^}Y0We\L gRb _ gR[aS10}Y0We\L gRb _ gR[aS _10RW,ge\L gRb *g6e0R gR[abɋ _5R*ge\L gRb _0R 3.2.3 gR?e^ 25R SN?e^QV{0TI{]\O cQ?eV{^5SN?e^QV{0T cQ?eV{^ _5R*gSN _0R g wvsQ^PgecS?e^YXbyvb-pN gR20ky_10R /}gؚ_20R*gbc _0Rg wvsQT T3.2.4 gR>yO 40R USMO:W g[hTvf[!hR\t^_>e v^\_>eeklQ^ geNblQJT 10USMO:W g[hTvf[!hR\t^_>e v^\_>eeklQ^ geNblQJT _10R*g[hTf[!hR\t^_>eb_>eek*glQ^ _0Rgя$Nt^e\L>yO#NveW[0[OTVGrI{fPgecOMQ9 gRbNONb,gN gR10k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0Ryg_U\lQv;mRb_?a gR20yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_20R*gSN _0R 3.3 Oo`b2`Q 80R 3.3.1 Oo`6R^5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.3.2 Oo`lQ_ 50R T>yOlQOlQ_USMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se10T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QlQ_6e9yvThQ10lQ_6e9yvThQ NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0Rg w6e9hQlQ_`QTtNO0vNOlQ_DN0"R`QNQ[w[0[te0Se10TtNO0vNOlQ_DN0"R`Q NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R g wvsQfPgelQ^͑'YNy;mROo`10lQ^͑'YNy;mROo` NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R lQ_cSO(u>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se10lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R 3.3.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge3.4 >yO#N 20R3.4.1 [hQSqS:gYt20R 6R[[hQ]\O6R^ eYPhQ101.[hQ]\O6R^5R 6R[[Uv[hQ]\O6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.[hQeYMn`Q5R [hQeYPhQ ce gR _5R&TR _0Rg w[hQ6R^0[hQeYSHhPge g^[qS:gYtv^%`Hh10 g^[qS:gYtv^%`Hh _10Re^%`Hh _0R3.5 Y;mR 40R 3.5.1 NAmT\O;mR 40R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R _U\N?e^0ONTl~~T\Oyv20k!k5R /}gؚ_20R*g_U\ _0Rg wyvT T0OSI{fPge4>yOċN 110R 4.1 QċN 30R 4.1.1 tNOcNO ċN10R tNOcNO [USMO^%)R'`0"R{t0[sP[e\LL#0͑'YNyl;NQV{0Џ\O`Q0R^TĉS{tvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uċ0O:gg[tNcN b7hg4.1.2 vNċN 10R vN[USMOl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R1uċ0O:gg[vNb7hg4.1.3 ]\ONXTċN10R ]\ONXT[USMO"R{t0ReR0[sP[e\LL#0͑'YNyl;NQV{0y)R_G0~%t_TcO gRRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uċ0O:ggs:WS>ekXQċNh4.2 YċN 80R 4.2.1 {v{t:gsQ ċN10R [USMO^%)R'`0"R{t0Oo`lQ_0 gR?e^0 gR>yO0ĉS^0ꁋ_NڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMOċN10R [USMO^%)R'`0"R{t0Oo`lQ_0 gR?e^0 gR>yO0ĉS^0ꁋ_NڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 gR[aċN10R gR[a[ gR(ϑ0 gR`^0Oo`lQ_0>yOq_TRTڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _5R]v _0R SN[peϑ gR[akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.5 ?e^QzbS20R ?e^QzckbbS20w萧~N N?e^QzckbbS _20R^~?e^QzckbbS k!k_10R /}gؚ_20ReckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6 ZSOċN 10R ^~N NeZSOckb[ ObS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^QlR^ONUSMOSuN!k[hQ#NNEeb gR[a0]\ONXTNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0 ;` 1040 2023t^[l^>yO~~ċ0OchvQN{|l^ c h R {| T h QhQ RfWMOn`cUSMO TyLr>SNN{v Tyv&{5:gg>fWMOn`cUSMO TyLr>SNN{v Tyv&{ _5R*g`cUSMO TyLr>SbN{v Ty Nv&{ _0R[0Wg w1.1.3 RlQagNS;m R:W@bĉ!j 20R grzvRlQ(u?b5 grzvRlQ(u?b _5RerzRlQ(u?b _0R[0Wg wRlQ(u?bvNCg0y?bT T0OSNt^SN N I{fPge wQYv^vRlQY5u0 Ow:g0SbpS:gI{ 5RlQLhi05u0SbpS:g0 YpS:gI{RlQYpeϑSrQnRlQv _5ReRlQYv _0R[0Wg wRlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5RRlQ:W@bsXqN irTFd>eBgqNez _0R;mR:W@bĉ!j5nNR;mRg3z[SU\ _5Rĉ!jW,gnb NnSU\v L`cbR[0Wg w1.2 z zĉ 10R1.2.16R[ z^ 5R z z6R[bO9e&{Tl[ z^ 5z z6R[bO9e z^ĉ {~tNOhQǏ _5Rz z6R[bO9e z^ Nĉ _0R g wO~S~{0Rh1.2.2z z8hQ5R z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQPge 1.3 Sf{v YHh 20R 1.3.1Sf{v10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhN0NR;N{USMOI{Sf cĉ[RtSf{vKb~10 gNUO1y*gRtSfcb5R cb[:Nbk*gSuSfNy NcbR8hgs[`Qv^g wSf{vPge1.3.2 YHh 10R pSz0L&S0#NI{ cĉ[ۏLYHh 10 g1y*gYHhcb5R cb[:Nbkg wvsQYHhPge1.4 u~[l 45R 1.4.1 t^b 15R t^ht^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^ht^bv _10RNaNt^^*gt^ht^bv _0R g w N$Nt^^t^ht^bDet^ht^blQ:yQ[[te0拞[5t^ht^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\ DeĉPhQ101. cgbcJ\5R cz zĉ[ cgbcJ\ _5R&TR _0R 2.DeĉPhQ5R bcJ\DeĉPhQ _5RĉPhQ _3R Nĉ0 NPhQ _0R g wgяN!kbcJ\Pge 1.4.3 ͑'Y;mRbJT20R 9hnc͑'Y;mRbJT6R^Bl c z^ Nb͑'Y;mRNy201.͑'Y;mRbJT6R^6R[`Q5R ͑'Y;mRbJT6R^=\0ĉ _5R*g6R[͑'Y;mRbJT6R^ _0R 2.gbL`Q15R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0lR^ONUSMO͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 02Q lt 360R 2.1 ~~:gg 120R 2.1.1 XT]'YO 15R 6R[L]'YObL]Nh'YO 6R^5]6R[L]'YObL]Nh'YO 6R^ _5R*g6R[ _0R g wXT]'YOODe \Nt^N!kS_XT]'YO!kpeTt 'YOQ=[}Y 10kt^\N!kS_XT]'YO N}Y=['YOQ _10Rkt^\N!kS_XT]'YO =['YOQ`QN, _5R*gS_XT]'YO _0R2.1.2 QV{:gg 25R tNcN bv^:gg cz zĉ[v z^Nu tNcN b#NNu0bMQ z^&{Tĉ[5tNcN bv^:gg cz zĉ[v z^Nu tNcN b#NNu0bMQ z^&{Tĉ[ _5R N&{Tĉ[ _0Rg wz z0tN TUS0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^$N!k Q-^Npe1/2tN tc NObXTpeϑ5tc NObXTpeϑ(W5N+T N N _5R3+T 4+T N _3R N3N _0Rtc N-N gXT]Nh5tNbcN -N gXT]Nh _5RtNbcN -NeXT]Nh _0R cz zĉ[[gS_tc NObv^O10 cz zĉ[[gS_tNObcNO bv^O _10R*g cĉ[S_ _0R 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu&{Tz zĉ[ vNObXT N\N3N NXT&{TvsQĉ[5vNONu&{Tz zĉ[ vNObXT N\N3N NXT&{TvsQĉ[ _5RNaNy N&{bevNO _0R g wz z0vN TUS0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN vNR-^tNO5 N$Nt^^tNOGW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[v^ cz ze\LvQL 5vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R 2.1.4 Q:gg 10R Q:ggePhQ0Tt nNR;mR5Q:ggnePhQTt nNR;mR _5RQ:ggnW,gTt W,gnNR;mR _3RQ:ggn NTt NnNR;mR _0R[0Wg wn`QSvsQPge gePhQv]\O6R^ L#fnx Te\LL#`Qo}Y 5 gePhQv]\O6R^ L#fnx Te\LL#`Qo}Y _5R g]\O6R^ L#fnx Te\LL#`QN, _3Re]\O6R^beL#R]0T*ge\L6R^ĉ[L# _0R 2.1.5 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg w ZQ^eQz z101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn {t 70R 2.2.1 NMb O^40R NLNXTpeϑMnTt10Npe(W3N+T N N _10R12N _5ReNLNXT _0Rg wRRT TX(uT T 0XT] TQ0]\ONXT{S0f[SfNI{vsQfPge 'YN+T N Nf[Sb-N~N NLy v]\ONXTkO 100R50%(+T N N _10R0R20%(+T N N _7R0R10%(+T N N _4R N10% _0R ^z]\ONXTW6R^ [g_U\NRW;mR10[g_U\NRW;mR k_U\N!k _5R /}gؚ_10R*g_U\ _0Rg wvsQWDeygSR1u{v{t:gsQT gsQ{t~~vT{|NRWTx;mR10SRǏWbx;mR2!k+T N N _10RSR1!k _5R*gSR _0R2.2.2 #ND( 10R USMOL?e#NNue_&{TvsQĉ[5USMOL?e#NNue_&{TvsQĉ[ _5R N&{Tĉ[ _0Rg wO~S#NfL?e#N'YNN Nf[S (WLNQ gN[q_TR5L?e#N'YNN Nf[S (WLNQ gN[q_TR _5RNaNy N&{T _0R2.2.3 NN{t 20R 6R[v^=[NN{t6R^ +T]\ONXTX(u{t0lRM0VY`I{8h6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ +T]\ONXTX(u{t0lRM0VY`I{8h6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q}Y5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wvsQ6R^S[e`QfDeN@b gNL]\ONXT~{RRT T5N@b gNL]\ONXT~{RRT T _5RR*g~{ _0Rg wN$N*NgN]Dh0>yOnUS 8h[RRT T =[]\ONXT>yOOi?eV{5=[]\ONXT>yOOi?eV{ _5RR*g=[ _0R 2.3 "RDN {t 135R 2.3.1"RNXT{t5R cĉ[MYN蕄v"RNXT O0Q~R5O0Q~R _5RO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.2 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0`Q 30R gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 cĉ[nOyv06RObh0&RYtTO8h{201 *g[eOrz8h{ 2 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 3 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 4 *g cĉ[4~Tyz9 5 &&0^h N&{ 6 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 10 bDSbD6ev8h{ NQnx 11 V[DN*g cĉ[cbebc NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S{t5O8h{[L5u{S _5RO8h{*g[L5u{S _0ROchHhPhQ0Q0&,g0bhI{ODeňteP {tĉ5OchHhPhQ0Q0&,g0bhI{ODeňteP {tĉ _5RODe NPhQ0 Nĉ _0Rg wOchHh{t`Q2.3.3 "R{t 45R Nt^+gQDN10 Nt^+gQDN NNONLN@bĉ[vgNOhQP _10RNONLNĉ[vgNOhQ _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe_rzvL&7b5_rzvL&7b _5Rerz^7b _0Rg w_7b^7b`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DR g w~9egnTDёO(u`Q6R[&{T 0QOc6Rĉ 0T,gUSMO[E`Q g"RO{t6R^v^ gHegbL106R^SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 {{t4 '^Dё{t5 yvNR;mR 6e/e{tRl6 9(u/eQhQT[yb7 [irDNSbV[DN0X['I{ {t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t0NaNy6R^*g6R[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbkg wQ6R^SgbL`QTy/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wQfPge2.3.4 DN{t 20R DN Q{t Q[nZi X['{tĉTt10DN Q{t Q[nZi &[v&{ X['{tĉTt _10R*g Q{t b QQ[ NnZi0&[ N&{ bX['{t Nĉ _0Rg wDN-n0(u0O{0vp08h{SO(u{teb`QDNO(uTt0Tl 10DNO(uTt0Tl _10R&TR _0R 2.3.5 zRShync {t 15R cgۏL~z3ub5 cgۏL~z3ub _5R*g cĉ[ۏL~z3ub _0Rg w~z3ubThync{t`QTyhyncO(u0{tĉ10%Nkhync0ShyL:N 2.3.6 "Rvcw 20R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJTt^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk g w N$Nt^^"RbJTStNO0vNOODet^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk 2.4chHhz{t 35R 2.4.1 chHh{t 15R gĉvchHh{t6R^5 gĉvchHh{t6R^ _5Re6R^ _0R [0Wg wvsQ{t`QechDeO{ĉ0PhQ10echDeO{ĉ0PhQ tet g^ chHhNcKb~[Y _10RechDeO{ Nĉ0 NPhQ tete^0mqN bchHhNcKb~ N[Y _0R 2.4.2 fN{t 10R lN{vfN0LNSI{GW(W gHegQ NOX[[}Y5lN{vfN0LNSI{GW(W gHegQ NOX[[}Y _5RlN{vfN0LNSI{NaNy N(W gHegQ b4x_c0"N1Y _0R[0Wg wvsQ{t`QRlQ:W@b>fWMOn`c{vfN0Rf[SfNck,g5RlQ:W@b>fWMOn`c{vfN0Rf[SfNck,g _5R*g`cfNck,g _0R2.4.3 pSz{t 10R g[UvpSzO{TO(u6R^5 g[UvpSzO{TO(u6R^ _5Re6R^ _0R g w6R^S(upSU_pSzO{ gNN# (upS gU_5pSzO{ gNN# N(upSU_~ĉ _5RNaNy N&{T _0R3NR;mRNڋO^420R 3.1 NR;mR 145R 3.1.1 e8^]\O 20R 6R[v^=[USMOt^^R0]\O;`~NSQ萋NR{t]\O201.t^^]\OR0;`~0Q萋NR{t10R 6R[[tevt^^]\OR0;`~0Q萋NR{t Ne\LQ z^hQǏ _10R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.t^^]\OR=[`Q10R t^^]\OR=[`Q}Y _10Rt^^]\OR=[N, _5R*g=[t^^]\OR _0R g wvsQPge3.1.2 SU\ĉR 10R 6R[v^=[,gUSMOv-NgSU\ĉR 101.-NgSU\ĉR6R[`Q5R gUSr=\vꁫ-NgSU\ĉR Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[-NgSU\ĉRFOvQNPgeSOsĉRQ[ Ne\LQ z^hQǏ _3R*g6R[-NgSU\ĉRNvQNPge NSOsĉRQ[ b} gĉRFO*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.-NgSU\ĉR[e`Q5R [e`Q}Y _5R`QN, _3R*g[e _0R3.1.3 NRV 10R NRV&{Tz zĉ[ N{vQ[N cz zĉ[vNRV_U\;mR10NRV&{Tz zĉ[ N{vQ[N cz zĉ[vNRV_U\;mR _10R N&{Tz zĉ[ bN{vQ[ NN bQz zĉ[vNRV_U\;mR _0Rg wt^^NR;mRhTv^v;mR_U\fPge \_U\vNR;mRDeNz z-NvNR;mRv[gq3.1.4 NRvcw 30R NRyvhg{t6R^[Uĉ 10NRyvhg{t6R^[Uĉ _10Re6R^ _0R g wvsQPgeNRyv6R[ g~v;mRR 10NRyv6R[ g~v;mRR _10Re;mRR _0R gbL͑'YNRyv g;`~ċ0O10gbL͑'YNRyvGW g;`~ċ0O _10Re;`~ċ0O _0R 3.1.5 NRHeg 30R DNXR`Q20kt^6evs gX _20RNt^XNt^cs^GWpe _15R$Nt^cs^ _10RNt^Q\ _5R$Nt^GWQ\ _0Rg wvsQODe[bt^R6R[yvR N>yOHe^>fW10[bt^R6R[vyvR N>yOHe^>fW _10RyvRR[b >yOHe^N, _5R*g[byvR e>yOHe^ _0Rg wvsQPge3.1.6 LNS_^10R 6R[N~~[evNvLNS_QR56R[N~~[evNvLNS_QR _5R*g6R[bLNS_QRN~~[e NN _0Rg wvsQPgeLNS_QR=[`Q5}Y 5RN,3R*g=[ _0R3.1.7 NXTSS5R gbNNXT;`pe5gbNNXT;`pe gXR _5R3z[eXR _3RQ\ _0Rgt^$N*Nt^^gbNNXTSR`Q3.1.8 Re]\O 30R g;N_SRevTLryv20 g;N_SRevTLryv 1y _10R /}gؚ_20ReTLryv _0Rg wvsQPgeyvwQ gc^TSc~'`10yvwQ gc^TSc~'` _10R NONc^b NwQYSc~'` _5R NwQYc^'`NeSc~'` N_R 3.2cO gR135R 3.2.1 gR(ϑ v{:g6R 15R 6R[v^[e[Uv gR(ϑv{:g6R156R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg}Y _15R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHegN, _10R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg] _5Re gR(ϑv{:g6Rb*g[e _5Re gR(ϑv{:g6RN*g[e _0R g wvsQPge3.2.2 gRbT gR(ϑ 20R ^z gRb6R^10^z gRb6R^ _5RQ[~0SL R5RQ[N, R3RQ[ N~0 NSL R0R/}gؚ_10R g wb gR6R^ Sb gRQ[0e_0#NS6e9hQNS gR[ana^}Y0We\L gRb _ gR[aS10}Y0We\L gRb _ gR[aS _10RW,ge\L gRb *g6e0R gR[abɋ _5R*ge\L gRb _0R 3.2.3 gR?e^ 25R SN?e^QV{0TI{]\O cQ?eV{^5SN?e^QV{0T cQ?eV{^ _5R*gSN _0R g wvsQ^PgecS?e^YXbyvb-pN gR20ky_10R /}gؚ_20R*gbc _0Rg wvsQT T3.2.4 gR>yO 50R cOMQ9 gRbNONb,gN gR20k!k_5R /}gؚ_20R*gcO _0R[0Wgя$Nt^e\L>yO#N gwQSOveW[0[OTVGrI{fPgeyg_U\lQv;mRb_?a gR30yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_30R*gSN _0R 3.2.5NN gR25R cONNT gR15k!k_5R /}gؚ_15R*gcO _0RgvsQeW[0VGrI{fPge>NRT{|NN0NMbWs10k!k_5R /}gؚ_10R*g>NR _0R 3.3 Oo`b2 `Q 80R 3.3.1 Oo`6R^5R ^zv^lQ_[UvOo`lQ_6R^ 5^zOo`lQ_6R^v^lQ_ _5R*g^zOo`lQ_6R^b*glQ_ _0R g wOo`lQ_6R^6R[SlQ_`Q 3.3.2 Oo`lQ_ 50R T>yOlQOlQ_USMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se10T>yOlQOlQ_,gUSMOW,gOo` NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_bQ[ N[te0 Nw[ _0Rg wOo`lQ_`QlQ_6e9yvThQ10lQ_6e9yvThQ NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0Rg w6e9hQlQ_`QTtNO0vNOlQ_DN0"R`QNQ[w[0[te0Se10TtNO0vNOlQ_DN0"R`Q NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R g wvsQfPgelQ^͑'YNy;mROo`10lQ^͑'YNy;mROo` NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R lQ_cSO(u>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se10lQ_cS>yOPc`0^RI{`Q NQ[w[0[te0Se _10R*glQ_ _0R 3.3.3 [Y[ O 25R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ Q[0N[0Se0w[251.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q15R Rir\Nt^$Ng Q[0N[0Se0w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_25R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge3.4 >yO#N 20R 3.4.1 [hQSqS:g Yt 20R 6R[[hQ]\O6R^ eYPhQ101.[hQ]\O6R^5R 6R[[Uv[hQ]\O6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.[hQeYMn`Q5R [hQeYPhQ ce gR _5R&TR _0Rg w[hQ6R^0[hQeYSHhPge g^[qS:gYtv^%`Hh10 g^[qS:gYtv^%`Hh _10Re^%`Hh _0R3.5 Y;mR 40R3.5.1 NAmT\O;mR 40R N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Q:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeN[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR 10N[l^Y:gg_U\T\ONAm;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R _U\N?e^0ONTl~~T\Oyv20k!k5R /}gؚ_20R*g_U\ _0Rg wyvT T0OSI{fPge4>yOċN110R 4.1 QċN 30R4.1.1 tNOcNO ċN10R tNOcNO [USMO^%)R'`0"R{t0[sP[e\LL#0͑'YNyl;NQV{0Џ\O`Q0R^TĉS{tvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uċ0O:gg[tNcN b7hg4.1.2 vNċN 10R vN[USMOl;N{t0 gR'`0^%)R'`0ڋO^0Re'`0QZRTS%c\O(uvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0R1uċ0O:gg[vNb7hg4.1.3 ]\ONXTċN10R ]\ONXT[USMO"R{t0ReR0[sP[e\LL#0͑'YNyl;NQV{0y)R_G0~%t_TcO gRRvċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uċ0O:ggs:WS>ekXQċNh4.2 YċN 80R 4.2.1 {v{t :gsQċN 10R [USMO^%)R'`0"R{t0Oo`lQ_0 gR?e^0 gR>yO0ĉS^0ꁋ_NڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.2.2 NR;N{USMOċN10R [USMO^%)R'`0"R{t0Oo`lQ_0 gR?e^0 gR>yO0ĉS^0ꁋ_NڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R 1uNR;N{USMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.2.3 vsQċN20R _d{v{t:gsQTNR;N{USMONY:ggvlb`Q10^~hlbbVYR k!k_5Rw萧~+T N NhlbbVYR _10R/}gؚ_10R*g_lb _0Rg wvsQfeNbVYLr[0zR0irNI{vsQe1YOU_10e1YOU_ _10R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hg4.2.4 gR[aċN10R gR[a[ gR(ϑ0 gR`^0Oo`lQ_0>yOq_TRTڋO^vċN10}Y _10R}Y _7RN, _5R]v _0R SN[peϑ gR[akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.5?e^QzbS20R ?e^QzckbbS20w萧~N N?e^QzckbbS k!k_10R /}gؚ_20R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_20ReckbbS _0R gvsQeW[0VGrI{fPge4.2.6ZSOċN10R ^~N NeZSOckb[ ObS10k!k_5R /}gؚ_10R*g_ckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge\10005RRy 40R 5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y10R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 10S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N 5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ \40Yl1.я2t^QlR^ONUSMOSuN!k[hQ#NNEeb gR[a0]\ONXTNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0 ;` 1040 2023t^[l^HaU~~ċ0Och>yOVSO ՋL c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2.bNLR0NgNz zĉ[v&{ 3.V[lQLNXT|QNl[NhN{ cgqr^萡{tCgPۏL[yb 4.l[NhN*gbNvQN>yOVSOvl[NhN0 &{T NhQĉ[ _5RNaNy N&{ _0R0l[NhNNu z^&{Tz zĉ[51.Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2.hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _5RNaNy N&{ _0R01.1.2 Lr>SfN 10R :ggY>fWMOn`cUSMO TyLr>S5:ggY>fWMOn`cUSMO TyLr>S _10R*gcLr _0R[0Wg w:ggQ>fWMOn`c{vfNck,g5:ggQ>fWMOn`c{vfNck,g *g`c _0R1.1.3 RlQagN 15R rzRlQ(u?b5 grzRlQ(u?b _5RerzRlQ(u?b _0R g w?bN0yAT TNt^gSN N 0:W0WO(uSOSNt^gSN N I{fPge RlQY[U5wQYv^vRlQY5u0 YpS:g0SbpS:gI{ _5R&TR _0R [0Wg wRlQ:W@btem 5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5R&TR _0R[0Wg w1.2z zĉ 10R1.2.1 6R[ z^ 5R z z6R[bO9e z^ĉ 5z z6R[bO9e z^ĉ {~tNOhQǏTbOXT'YObOXTNh'YO [ _5Rz z6R[bO9e z^ Nĉ _0Rg wvsQODe1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e cĉ[b{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQYHhPge 1.3 Sf{vYHh 15R1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhNI{Sf cĉ[^RtSf{vKb~10 gNUO1y*gRtSfcb5R cb[:Nbk*gSuSf NcbR8hgs[`QTSf{vPge1.3.2 YHh 5R #N0pSz0L&SI{ cĉ[ۏLYHh5 g1y*gYHhcb3R cb[:Nbkg wvsQYHhPge #NSbFO NPNtNO 0oRtNoRO 0yfNI{1.4 u~[l 45R 1.4.1 t^b 15R t^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^bv _10RNaNt^^*gt^bv _0R g w N$Nt^^t^bDe t^blQ:yQ[[te0拞[5t^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 ͑'Y;mRbJT15R 6R[v^=[͑'Y;mRbJT6R^151.6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0[l^OSOFUOI{ ͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.3 [͑Ɖ 5R tNO SR0;Ncċ0O0W0OI{͑'Y;mR5tNO SR0;Ncċ0O0W0OI{͑'Y;mR _5R*gSR _0Rg wvsQfPge0[0Wg w1.4.4 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\ DeĉPhQ101. cgbcJ\5R cz zĉ[ cgbcJ\ _5R&TR _0R 2.DeĉPhQ5R bcJ\DeĉPhQ _5RĉPhQ _3R Nĉ0 NPhQ _0R g wgяN!kbcJ\Pge l~{v{t:gsQybQ(Wĉ[cMRb^geQg NǏNt^ [bbcJ\_NƉ:N cgbcJ\2 Q萻lt 370R2.1 ~~:gg 130R2.1.1 Cg)R:gg 15R OXTNh 'YONu z^0e\L`Q151.Nu z^5R OXTNh Nu&{Tz zĉ[ SOsl;NROSR _5R&TR _0R 2.e\L`Q10R OXTNh 'YO cz zĉ[[gS_ v^ cz zĉ[e\LL _10ROXTNh 'YO*g cz zĉ[[gS_ b*g cz zĉ[e\LL _0R g wz z0 >NRl0OXT TUS0gяN!kOXTbOXTNh 'YOvODe Q-^Npe2/3OXT(OXTNh 2.1.2 gbL:gg 20R 8^R tNNu z^0e\L`Q201.Nu z^10R 1 8^R tNNu&{Tz zĉ[ SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5R&TR _0R 2 tNNpe&{Tĉ[ tNObXTNpegY NǏOXTNpev NRKNN 8^RtNObXTNpeN, NǏtNNpev NRKNN &{ThQĉ[ _5RNaNy N&{ _0R 2.e\L`Q10R 8^R tNO cz zĉ[[gS_ v^ cz zĉ[e\LL _10R8^R tNO*g cz zĉ[[gS_ b*g cz zĉ[e\LL _0R g wz z0 >NRl0tN TUS0 N$Nt^^8^R tNOvODe0\Nt^N!k Q-^Npe2/38^R tN `Qyrkv _NSǑ(ub__S_ 2.1.3 vcw:gg 15R vNONu z^0e\L`Q151.Nu z^5R vNONu&{Tz zĉ[ SOsl;NROSR NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R 2.R-^`Q5R N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R 3.e\L`Q5R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R g wz z0vN TUS0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN 2.1.4Q:gg15R Q:ggePhQ0Tt nNR;mR TL#fnxЏlOS5Q:ggePhQ0Tt nNR;mR TL#fnxЏlOS }Y _5RN, _3R] _0Rg wn`QSvsQPge gePhQv]\O6R^ Ty6R^e\LQ z^hQǏ10 gNy6R^e\LQ z^hQǏ SOsl;NQV{ _1R /}gؚ_10R6R^SbFO NPN͑'Y;mRbJT0_?a{t0NN{t0"R{t0chHh{t0pSzO{TO(u0Oo`lQ_0[hQ]\O0yv{t0OXT{tI{g w6R^0ODeI{2.1.5R/eNh :gg 10R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl10 cgqz zĉ[zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _10RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _5RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0Rg wn`QSvsQPge2.1.6 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg wZQ^eQz101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn{t 60R 2.2.1 NMb O ^ 40R yfN10yfNNL _10RyfN^NL _0R g wRRT TX(uT T I{fPge MYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^`Q 201.NL]\ONXTpeϑNL]\ONXT2 T+T N N _5RNL]\ONXT1 T _2ReNL]\ONXT _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N _5R50%N N 0R 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N _5R50%N N _0R 4.NL]\ONXTwQ g>yO]\O^0O^I{-N~Ly+T N N4ls^0R50%+T N N _5R50%N N _0R dky/}gؚ_20R g wRRT TX(uT T 0f[SfNI{fPge _?a{t101.6R[`Q5R 6R[[Uv_?a{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.gbL`Q5R gNNR_U\v^v_?a O _?aSN`Qo}Y _5RSN`QN, _3Re_?a ObSN`Q] _0Rg wvsQ6R^0 TQS;mRDe2.2.2 NN{t 20R 6R[v^=[NN{t6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q}Y5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wvsQ8h6R^0gbL`QN@b gNL]\ONXT~{RRT T5N@b gNL]\ONXT~{RRT T _5RR*g~{ _0Rg w]Dh0>yOnUS 8h[RRT TNL]\ONXTlT>yOOi=[5=[NL]\ONXTlT>yOOiv _5RX[(W*g=[`Q _0R2.3"RDN{t 145R 2.3.1 "RNXT {t 5R cĉ[MYN/|QL"RNXT O0Q~R5 cĉ[MYN/|QL"RNXT O0Q~R _5R*gMYbO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.2 zRShync{t25R cgۏL~z3ub5 cgۏL~z3ub _5R*g cĉ[ۏL~z3ub _0Rg w~z3ubh_^%)RMQzDkhync0ShyL:N g whyncO(u`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 25R cgq 0l^%)R~~O6R^ 0ۏL&RYt O8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S{t5[LO5u{S{t _5R*g[L _0Rg wO5u{S[L`Q2.3.4 "R{t 55R Nt^+gQDN10 Nt^+gQDN NNONlQDё _10R&TR _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe6R["R{t6R^v^ gHegbL106R^SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 9(u/eQhQT[yb6 [irDNSbV[DN0X['I{ {t7 {{t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t NaNy6R^*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`QsQTeNflQs^ NsQTe*g`S(uUSMODё10sQTeNflQs^ NsQTe*g`S(uUSMODё _10R*gSu g1YlQs^vsQTeNf FOsQTe`S(uUSMODё _8R gSu g1YlQs^vsQTeNf FOsQTe*g`S(uUSMODё _5RSu g1YlQs^vsQTeNf NsQTe`S(uUSMODё _0Rg wsQTeNf`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DRg w~9egnTDёO(u`QTy/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU__rzvL&7b5_rzvL&7b _5Rerz&7b _0R8h[L_7bS2.3.5 "Rvcw 20R cĉ[ۏLNy0t^^0l[NhNyN0bcJ\I{[ 10Ny*g[ cb5R cb[:Nbk g w[bJTS N$Nt^;NRcSvcwfPge t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw10 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _10R:\Nt^ cb5R cb[:Nbk2.3.6 DN{t 15R DN Q{t Q[nZi &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{SO(u{teb`QDNO(uTt0Tl101.[irDN{t`Q4R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOHe^>fW5[bt^R6R[vyvR N>yOHe^>fW _5RyvRR[b >yOHe^N, _3R*g[byvRbe>yOHe^ _0R3.1.5 [hQ]\O 10R 6R[[hQ]\O6R^ eYPhQ56R[[Uv[hQ]\O6R^ [hQeYPhQ _5R&TR _0Rg w[hQ6R^0[hQeYSHhPge g^[qS:gYtv^%`Hh5 g^[qS:gYtv^%`Hh _5Re^%`Hh _0R3.2 cO gR 125R 3.2.1 gR?e^ 15R SN?e^QV{0TI{]\O cQ?eV{^5SN?e^QV{0T cQ?eV{^ _5R*gSN _0Rg wvsQeW[0VGrI{fPgeSN?e^YXbyvb-pN gR10SN?e^YXbyvb-pN gR ky_5R /}gؚ_10R*gbc _0R3.2.2 gR>yO 35R yg_U\lQv;mRb_?a gR30yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_30R*gSN _0R g wvsQeW[0VGrI{fPge!P[OXTe\L>yO#N )R(uvsQWOR gR>yOlQO5!P[OXTUSMOe\L>yO#N )R(uLNOR gR>yOlQO _5R*gSN _0R3.2.3 gROXT 75R OXT{t101. OXT{t6R^5R 6R[OXT{t6R^ gbL`Qo}Y _5R6R[OXT{t6R^ gbL`QN, _3R*g6R[OXT{t6R^ bgbL`Q N}Y _0R 2. OXTpenc^5R ^zpenc^ۏLOXT{t OXT TQ+TR/e:gg [te penc~bSe _5R^zpenc^ FOOXT TQ+TR/e:gg N[te N[Epe N&{ _2R*g^zpenc^ _0Rg wOXT{t6R^0gbL`Q0OXTpenc^I{vsQPgeOXT gRnUS56R[OXT gRnUS _5R*g6R[ _0Rg wvsQfPgeOXT;mR251.O`bMQ9;mR15R :NOXTcOT{|O`bMQ9;mR k!k_3R /}gؚ_15R*gcO _0R 2.NN;mR10R 9hncOXTSU\ ~~xO0^0WI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ _0R gvsQeW[0VGrI{fPgeO9{t101.O9hQ5R O9hQ NǏ4ch ^fnx0 enmR'` v^~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ bfnx N6eSO9v _5RO9hQǏ4ch b^ Nfnx0wQ gnmR'` b*g~OXT'YObOXTNh'YO e TbhyǏ _0R0l_lĉ[O9hQS gĉ[vdY 2.O96eS5R cĉ[6eSO9 QwQO9N(u 6enc ^zO96eS~h bfnx N6eSO9v _5R*g cĉ[6eSO9b*gQwQO9N(u6encb*g^zO96eS~h _0R g wO9hQSOXT'YObOXTNh'YO vv^Pge0O96eST6enc_wQ`QOXTp10ygpOXT NOXTsr ,TSSU\Bl pU_=\ _10R&TR _0Rg wvsQDe~bCgv5T?e^S fmSOXTbvsQW)RvvNy _5R*gS f _0R g wvsQeW[bVGrfPgeLNꁋ_106R[ꁋ_lQ~bQR v^R[_U\ꁋ_'`{t;mR _10R6R[ꁋ_lQ~bQR FO*g_U\ꁋ_'`{t;mR _5R*g6R[ꁋ_lQ~bQR b*g_U\ꁋ_'`{t;mR _0R 3.3 HaU;mRĉ!jTHev 50R 3.3.1 HaU;mR /eQ 20R HaU;mR/eQkO 101.lQR kt^HaU;mR/eQ NNON Nt^;`6eeQv70% _10R&TR _0R g wHaU;mR/eQkO Nt^;`6eeQS(uMR Nt^6eeQs^GWpeNf2.^lQRR:NN NQy`Q 1 Nt^+gQDNؚN1000NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv6% _10R 2 Nt^+gQDNNON1000NCQؚN500NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv7% _10R 3 Nt^+gQDNNON500NCQؚN100NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv8% _10R 4 Nt^+gQDNNON100NCQNl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv8%N N_NON Nt^;`6eeQv50% _10R g wHaU;mR/eQkO Nt^+gQDNS(uMR Nt^t^+gQDNs^GWpeNf Nt^;`6eeQS(uMR Nt^6eeQs^GWpeNfHaU;mR/eQX`Q10,gt^^HaU;mR/eQ NNt^^~c(W TN4ls^ _5R kX1% R1R /}gؚ_10R,gt^^lQv;mR/eQ\N NNt^^ _0Rg wHaU;mR/eQX`Q3.3.2 {t9(u 10R {t9(u/eQkO101.lQR kt^{t9(u NؚNS_t^;`/eQv13% _10R&TR _0Rg w{t9(u/eQkO2.^lQRR:NN NQy`Q 1 Nt^+gQDNؚN1000NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv13% _10R 2 Nt^+gQDNNON1000NCQؚN500NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv14% _10R 3 Nt^+gQDNNON500NCQؚN100NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv15% _10R 4 Nt^+gQDNNON100NCQNl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv20%3.3.3 HaU;mR SvNpe20R я$Nt^lQv;mRSvNpe20я$Nt^lQv;mRSvNpe 0R40N!k _1R kXR10N!k R1R /}gؚ_20R N0R30N!k _0Rg wSvN TQ3.4yv_SNЏ\O75R 3.4.1 yv_S 15R t^GWyv_U\peϑ153y+T N N _15R2y _10R1y _5Reyv _0Rg wyvPge3.4.2 yv{t 40R 6R[yv{t6R^106R[yv{t6R^ }Yv _10RN,v _7R]v _4R*g6R[ _0R g wvsQfPgeyvR10k*NyvGW6R[ĉ0~vЏ\OeHh _10Ryv6R[N;mRR FOQ[:N{US _5R*g6R[yvgbL10yv%NkN(u10yvDёZP0RN>kN(u _10R2/3N NvyvDёN>kN(u _5R2 /3N Nv _0Rg wDёO(u`QyvDё[hQ cgqPc`NbDRNa?aO(u10yvDё[hQ cgqPc`NbDRNa?aO(u _10R*g cPc`NbDRNa?aO(u _0R3.5Oo`lQ_ 70R3.5.1 >yO[ O 20R ^ gv^v[ Os^S~( Rir0Q~ZNI{ Q[0N[0Se0w[201.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q10R Rir\Nt^Ng Q[0N[w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_20R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge3.5.2 Oo`lQ_6R^10R ^zOo`lQ_6R^v^ gHegbL 10^zOo`lQ_6R^v^ gHegbL _10R^zOo`lQ_6R^FOgbLN, _5R*g^zOo`lQ_6R^bgbLHeg] _0R g wOo`lQ_6R^6R[`Q 3.5.3 HaUs^S lQ:yQ[ 10R Ǐl?ec[vOo`S^s^SlQ:y101.lQR 1 HaUOXbvsQzOo`SNR_U\`Q 2 ~~z zTQV{0gbL0vcw:ggbXTOo`SSROo` 3 t^^]\ObJT0~[v"RObJT 4 :ggbDt"Oo` 5 wQ glQ_RPcDyOlQ_vQRPc`QTHaUyv[e`Q0lQ_RPchTgǏmQ*Ngv \k N*NglQ_N!kRPc`Q lQ_RPc;mR~_gT N*NgQ^S_hQblQ_RPc`Q0HaUyv[ehTgǏmQ*Ngv \k N*NglQ_N!kyv[e`Q yv~_gT N*NgQ^S_hQblQ_yv &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R g wc[s^SlQ:yQ[`Q2.^lQR 1 HaUOXbvsQzOo`SNR_U\`Q 2 ~~z zTQV{0gbL0vcw:ggbXTOo`SSROo` 3 t^^]\ObJTT"RObJT 4 :ggbDt"Oo` &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R3.5.4 lQ_Pc`peSDёO(u`Q (10R)lQ_c6ePc>kpe5lQ_c6evPc>kpe _5R*glQ_c6ePc>kpe _0R g wPc>kpeSDёO(uvlQ_`QlQ_Pc`DёO(u`Q5lQ_Pc`DёO(u`Q _5R*glQ_DёO(u`Q _0R3.5.5 lQ_lQvyvy{|S3u0ċ[ z^ (10R)lQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^5lQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^ _5R*glQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^ _0Rg wlQvDRyvy{|03u0ċ[ z^vlQ_`QOgqlQ_ z^ [SR[a5hQ c z^ [SR[a _5R c z^ [SR[ak0R20% _1Rg wSR[a clQ_ z^ [`Q3.5.6 lQ_6e9 Oo` 10R lQ_6e9Oo`10lQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0Rg w6e9Oo`lQ_vsQPge4>yOċN 110R 4.1 YċN 75R4.1.1 vsQNXT ċN 15R Pc`NċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kOPc`NkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R_?aċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kO_?akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`RSvNċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kOSvNkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2{v{t:gsQċN10R {v{t:gsQteSOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.1.3NR;N{USMObZQ^[:ggċN10R NR;N{USMObZQ^[:ggteSOċN 10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.1.4 lQOċN 20R eZSOckbbS20w萧~N NeZSOckbbS _20R^~eZSOckbbS k!k_10R /}gؚ_20ReckbbS _0R gvsQeW[0VGrI{fPge4.1.5 ?e^Qz bS 10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10ReckbbS _0RgvsQeW[0VGrI{fPge4.1.6 vsQ ċN 10R [0zR0irNI{vsQe1YOU_5[0zR0irNI{vsQe1YOU_ _5R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hghlbbVYR`Q5^~hlbbVYR k!kR3Rw萧~+T N NhlbbVYR k!kR5R/}gؚ_5R gvsQeW[0VGrI{fPge4.2QċN 35R4.2.1 OXTċN 10R OXTċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RbSN[kOOXTUSMOkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.2 tNċN 10R tNċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RbSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.3 vNċN 10R vNċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RbSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.4 ]\ONXT ċN 5R ]\ONXTċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R1uN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R\1000RRy 40R5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y5R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 5S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O _5R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ 5.6HaUOXb5R _U\HaUOXbNR5 N$Nt^_U\HaUOXbNR cR>yOlQvNN R5R*g_U\ NRRgvsQfPge\40Yl1.я2t^QSu[hQ#NNEeb gR[a0]\ONXTNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0 ;` 1040 2023t^[l^HaU~~ċ0Och>yO gR:gg ՋL c h R {| T h QhQ RSfN 10R :ggY>fWMOn`cUSMO TyLr>S5:ggY>fWMOn`cUSMO TyLr>S _10R*gcLr _0R[0Wg w:ggQ>fWMOn`c{vfNck,g5:ggQ>fWMOn`c{vfNck,g *g`c _0R1.1.3 RlQagN 15R rzRlQ(u?b5 grzRlQ(u?b _5RerzRlQ(u?b _0R g w?bN0yAT TNt^gSN N 0:W0WO(uSOSNt^gSN N I{fPge RlQY[U5wQYv^vRlQY5u0 YpS:g0SbpS:gI{ _5R&TR _0R [0Wg wRlQ:W@btem 5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5R&TR _0R[0Wg w1.2z zĉ10R1.2.1 6R[ z^5R z z6R[bO9e z^ĉ 5z z6R[bO9e z^ĉ {~tNOhQǏ _5Rz z6R[bO9e z^ Nĉ _0R g wvsQODe1.2.2 z z8hQ 5R z z6R[bO9e cĉ[b{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQYHhPge 1.3 Sf{vYHh 15R1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhNI{Sf cĉ[^RtSf{vKb~10 gNUO1y*gRtSfcb5R cb[:Nbk*gSuSf NcbR8hgs[`QTSf{vPge1.3.2 YHh 5R #N0pSz0L&SI{ cĉ[ۏLYHh5 g1y*gYHhcb3R cb[:Nbkg wvsQYHhPge #NSbFO NPNtN0oRtN0gbL:gg#NI{1.4 u~[l 45R 1.4.1 t^b 15R t^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^bv _10RNaNt^^*gt^bv _0R g w N$Nt^^t^bDe t^blQ:yQ[[te0拞[5t^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 ͑'Y;mRbJT 15R 6R[v^=[͑'Y;mRbJT6R^151.6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0OyO~~lNltc_ 0,ulS02023027S -N 0lR^ONUSMO͑'Y;mRbJT6R^:ye,g 01.4.3 [͑Ɖ5R tNO SR0;Ncċ0O0W0OI{͑'Y;mR5tNO SR0;Ncċ0O0W0OI{͑'Y;mR _5R*gSR _0Rg wvsQfPge0[0Wg w1.4.4 bcJ\ 10R cz zĉ[ cgbcJ\ DeĉPhQ101. cgbcJ\5R cz zĉ[ cgbcJ\ _5R&TR _0R 2.DeĉPhQ5R bcJ\DeĉPhQ _5RĉPhQ _3R Nĉ0 NPhQ _0R g wgяN!kbcJ\Pge l~{v{t:gsQybQ(Wĉ[cMRb^geQg NǏNt^ [bbcJ\_NƉ:N cgbcJ\2Q萻lt 360R 2.1 ~~:gg 120R 2.1.1 QV{:gg 25R tNONu z^0e\L`Q25 1.Nu z^ 15R 1 tNNu0bMQ&{Tz zĉ[ _5R&TR _0R 2 tNObXTpeϑ(W5N+T N N _5R3+T 4+T N _3R N3N _0R 3 tN-N gXT]Nh Nk!ktNOGW gXT]NhSR _5RtN-NeXT]NhbtNOeXT]NhSR _0R 2.e\L`Q10R tNO cz zĉ[[gS_ OhQǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ v^ cz zĉ[e\LL _10RtNO*g cz zĉ[[gS_ b*g cz zĉ[e\LL _0R g wz z0tN TUS0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^$N!k Q-^Npe1/2tN 2.1.2 vcw:gg 15R vNO Nu z^0e\L`Q 151.Nu z^5R vNONu&{Tz zĉ[ NǑ(ue Tbhyb>NKbhQe_ _5RNaNy N&{bevNO _0R 2.R-^`Q5R N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R 3.e\L`Q5R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R g wz z0vN TUS0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN 2.1.3 L]'YO 10R 6R[L]'YO6R^v^ gHegbL101.6R[`Q5R L]'YO6R^[te0ĉ _5R*g6R[L]'YO6R^ _0R 2.gbL`Q5R kt^\N!kS_L]'YO N}Y=['YOQ _5Rkt^\N!kS_L]'YO =['YOQ`QN, _3R*gS_L]'YO _0R g wL]'YO6R^0 N$Nt^^L]'YOvODe0\Nt^N!k2.1.4 Q:gg 15R Q:ggePhQ0Tt nNR;mR TL#fnxЏlOS5Q:ggePhQ0Tt nNR;mR TL#fnxЏlOS }Y _5RN, _3R] _0Rg wn`QSvsQPge gePhQv]\O6R^ Ty6R^e\LQ z^hQǏ10 gNy6R^e\LQ z^hQǏ SOsl;NQV{ _1R /}gؚ_10R6R^SbFO NPN͑'Y;mRbJT0_?a{t0NN{t0"R{t0chHh{t0pSzO{TO(u0Oo`lQ_0[hQ]\O0yv{t0]\ONXTWI{g w6R^0ODeI{2.1.5 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg wZQ^eQz101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn{t 60R 2.2.1 NMb O^ 40R L?e#NNL10 L?e#NNL _10RL?e#N^NL _0Rg wRRT TX(uT T I{fPge MYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^`Q 201.NL]\ONXTpeϑNL]\ONXT2 T+T N N _5RNL]\ONXT1 T _2ReNL]\ONXT _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N _5R50%N N 0R 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N _5R50%N N _0R 4.NL]\ONXTwQ g>yO]\O^0O^I{-N~Ly+T N N4ls^0R50%+T N N _5R50%N N _0R dky/}gؚ_20R g wRRT TX(uT T 0f[SfN0]\ONXT{SI{fPge _?a{t101.6R[`Q5R 6R[[Uv_?a{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.gbL`Q5R gNNR_U\v^v_?a O _?aSN`Qo}Y _5RSN`QN, _3Re_?a ObSN`Q] _0Rg wvsQ6R^0 TQS;mRDe2.2.2 NN{t 20R 6R[v^=[NN{t6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q}Y5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wvsQ8h6R^0gbL`QN@b gNL]\ONXT~{RRT T5N@b gNL]\ONXT~{RRT T _5RR*g~{ _0Rg w]Dh0>yOnUS 8h[RRT TNL]\ONXTlT>yOOi=[5=[NL]\ONXTlT>yOOiv _5RX[(W*g=[`Q _0R2.3 "RDN{t 145R 2.3.1 "RNXT{t 5R cĉ[MYN/|QL"RNXT O0Q~R5 cĉ[MYN/|QL"RNXT O0Q~R _5R*gMYbO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.2 zRShync{t 25R cgۏL~z3ub5 cgۏL~z3ub _5R*g cĉ[ۏL~z3ub _0Rg w~z3ubh_^%)RMQzDkhync0ShyL:N g whyncO(u`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 25R cgq 0l^%)R~~O6R^ 0ۏL&RYt O8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S{t5[LO5u{S{t _5R*g[L _0Rg wO5u{S[L`Q2.3.4 "R{t 55R Nt^+gQDN10 Nt^+gQDN NNONlQDё _10R&TR _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe6R["R{t6R^v^ gHegbL106R^SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 9(u/eQhQT[yb6 [irDNSbV[DN0X['I{ {t7 {{t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t NaNy6R^*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`QsQTeNflQs^ NsQTe*g`S(uUSMODё10sQTeNflQs^ NsQTe*g`S(uUSMODё _10R*gSu g1YlQs^vsQTeNf FOsQTe`S(uUSMODё _8R gSu g1YlQs^vsQTeNf FOsQTe*g`S(uUSMODё _5RSu g1YlQs^vsQTeNf NsQTe`S(uUSMODё _0Rg wsQTeNf`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DRg w~9egnTDёO(u`QTy/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU__rzvL&7b5_rzvL&7b _5Rerz&7b _0R8h[L_7bS2.3.5 "Rvcw 20R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJTt^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk g w N$Nt^^"RbJTStNO0vNOODet^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk 2.3.6 DN{t 15R DN Q{t Q[nZi &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{SO(u{teb`QDNO(uTt0Tl101.[irDN{t`Q4R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOHe^>fW5[bt^R6R[vyvR N>yOHe^>fW _5RyvRR[b >yOHe^N, _3R*g[byvRbe>yOHe^ _0R3.1.5 [hQ]\O 10R 6R[[hQ]\O6R^ eYPhQ56R[[Uv[hQ]\O6R^ [hQeYPhQ _5R&TR _0Rg w[hQ6R^0[hQeYSHhPge g^[qS:gYtv^%`Hh5 g^[qS:gYtv^%`Hh _5Re^%`Hh _0R3.2 cO gR 125R 3.2.1 gR?e^ 20R SN?e^QV{0TI{]\O cQ?eV{^5SN?e^QV{0T cQ?eV{^ _5R*gSN _0RSN?e^YXbyvb-pN gR15SN?e^YXbyvb-pN gR ky_5R /}gؚ_15R*gbc _0R3.2.2 gR>yO 30R yg_U\lQv;mRb_?a gR30yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_30R*gSN _0R g wvsQeW[0VGrI{fPge3.2.3 vQN gR 75R ^z]\ONXTW6R^ [g_U\NRW;mR151.6R^R5R ^z]\ONXTW6R^ 6R[WR _5R&TR _0R 2.NRW10R [g_U\NRW;mR WU_[te k_U\N!k _5R/}gؚ_10R*g_U\ _0R g wvsQWDe6R[v^=[LNS_QR56R[LNS_QR =[`Q}Y _5R6R[LNS_QR =[`QN, _3R*g6R[b*g=[ _0R g wvsQfPgecOMQ9 gRbNONb,gN gR10cOMQ9 gRbNONb,gN gR k!k_2R /}gؚ_10R*gcO _0R cOW0^0[W0TI{NN gR15cOW0^0[W0TI{NN gR k!k_5R /}gؚ_15R*gcO _0R6R[v^[e[Uv gR(ϑv{:g6R106R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg}Y _10R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHegN, _7R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg] _4Re gR(ϑv{:g6Rb*g[e _0R ^z gRb6R^10^z gRb6R^ _5RQ[~SL R5RQ[N, R3RQ[ N~0 NSL R0R/}gؚ_10R g w gRb6R^0Sb gRQ[0e_0#NI{}Y0We\L gRb _ gR[aS10}Y0We\L gRb _ gR[aS _10RW,ge\L gRb *g6e0R gR[abɋ _5R*ge\L gRb _0R g w gR[ana^3.3 HaU;mRĉ!jTHev 50R 3.3.1 HaU;mR/eQ 20R HaU;mR/eQkO 101.lQR kt^HaU;mR/eQ NNON Nt^;`6eeQv70% _10R&TR _0R g wHaU;mR/eQkO Nt^;`6eeQS(uMR Nt^6eeQs^GWpeNf2.^lQRR:NN NQy`Q 1 Nt^+gQDNؚN1000NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv6% _10R 2 Nt^+gQDNNON1000NCQؚN500NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv7% _10R 3 Nt^+gQDNNON500NCQؚN100NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv8% _10R 4 Nt^+gQDNNON100NCQNl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv8%N N_NON Nt^;`6eeQv50% _10R g wHaU;mR/eQkO Nt^+gQDNS(uMR Nt^t^+gQDNs^GWpeNf Nt^;`6eeQS(uMR Nt^6eeQs^GWpeNfHaU;mR/eQX`Q10,gt^^HaU;mR/eQ NNt^^~c(W TN4ls^ _5R kX1% R1R /}gؚ_10R,gt^^lQv;mR/eQ\N NNt^^ _0Rg wHaU;mR/eQX`Q3.3.2 {t9(u 10R {t9(u/eQkO101.lQR kt^{t9(u NؚNS_t^;`/eQv13% _10R&TR _0Rg w{t9(u/eQkO2.^lQRR:NN NQy`Q 1 Nt^+gQDNؚN1000NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv13% _10R 2 Nt^+gQDNNON1000NCQؚN500NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv14% _10R 3 Nt^+gQDNNON500NCQؚN100NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv15% _10R 4 Nt^+gQDNNON100NCQNl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv20%3.3.3 HaU;mRSv Npe 20R я$Nt^lQv;mRSvNpe20я$Nt^lQv;mRSvNpe 0R40N!k _1R kXR10N!k R1R /}gؚ_20R N0R30N!k _0Rg wSvN TQ3.4yv_SNЏ\O 75R 3.4.1 yv_S 15R t^GWyv_U\peϑ153y+T N N _15R2y _10R1y _5Reyv _0Rg wyvPge3.4.2 yv{t 40R 6R[yv{t6R^106R[yv{t6R^ }Yv _10RN,v _7R]v _4R*g6R[ _0Rg wvsQ6R^00R0v{0;`~ċ0OPgeI{yvR10k*NyvGW6R[ĉ0~vЏ\OeHh _10Ryv6R[N;mRR FOQ[:N{US _5R*g6R[yvgbL10yv%NkN(u10yvDёZP0RN>kN(u _10R2/3N NvyvDёN>kN(u _5R2 /3N Nv _0Rg wDёO(u`QyvDё[hQ cgqPc`NbDRNa?aO(u10yvDё[hQ cgqPc`NbDRNa?aO(u _10R*g cPc`NbDRNa?aO(u _0R3.5Oo`lQ_ 70R3.5.1 >yO[ O 20R ^ gv^v[ Os^S~( Rir0Q~ZNI{ Q[0N[0Se0w[201.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q10R Rir\Nt^Ng Q[0N[w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_20R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge3.5.2 Oo`lQ_6R^ 10R ^zOo`lQ_6R^v^ gHegbL 10^zOo`lQ_6R^v^ gHegbL _10R^zOo`lQ_6R^FOgbLN, _5R*g^zOo`lQ_6R^bgbLHeg] _0R g wOo`lQ_6R^6R[`Q 3.5.3 HaUs^SlQ:yQ[ 10R Ǐl?ec[vOo`S^s^SlQ:y101.lQR 1 HaUOXbvsQzOo`SNR_U\`Q 2 ~~z zTQV{0gbL0vcw:ggbXTOo`SSROo` 3 t^^]\ObJT0~[v"RObJT 4 :ggbDt"Oo` 5 wQ glQ_RPcDyOlQ_vQRPc`QTHaUyv[e`Q0lQ_RPchTgǏmQ*Ngv \k N*NglQ_N!kRPc`Q lQ_RPc;mR~_gT N*NgQ^S_hQblQ_RPc`Q0HaUyv[ehTgǏmQ*Ngv \k N*NglQ_N!kyv[e`Q yv~_gT N*NgQ^S_hQblQ_yv &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R g wc[s^SlQ:yQ[`Q2.^lQR 1 HaUOXbvsQzOo`SNR_U\`Q 2 ~~z zTQV{0gbL0vcw:ggbXTOo`SSROo` 3 t^^]\ObJTT"RObJT 4 :ggbDt"Oo` &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R3.5.4 lQ_Pc`peS DёO(u`Q (10R)lQ_c6ePc>kpe5lQ_c6evPc>kpe _5R*glQ_c6ePc>kpe _0Rg wPc>kpeSDёO(uvlQ_`QlQ_Pc`DёO(u`Q5lQ_Pc`DёO(u`Q _5R*glQ_DёO(u`Q _0R3.5.5 lQ_lQvyvy{|S3u0ċ[ z^(10R)lQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^5lQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^ _5R*glQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^ _0Rg wlQvDRyvy{|03u0ċ[ z^vlQ_`QOgqlQ_ z^ [SR[a5hQ c z^ [SR[a _5R c z^ [SR[ak0R20% _1Rg wSR[a clQ_ z^ [`Q3.5.6 lQ_6e9Oo` 10R lQ_6e9Oo`10lQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0Rg w6e9Oo`lQ_vsQPge4>yOċN 110R 4.1YċN80R4.1.1 vsQNXTċN 15R Pc`NċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kOPc`NkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R_?aċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kO_?akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`RSvNċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kOSvNkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2 {v{t:gsQċN 10R {v{t:gsQteSOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.1.3 NR;N{USMObZQ^[:ggċN 10R NR;N{USMObZQ^[:ggteSOċN 10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.1.4 lQOċN20R eZSOckbbS20w萧~N NeZSOckbbS _20R^~eZSOckbbS k!k_10R /}gؚ_20ReckbbS _0R gvsQeW[bVGrfPge4.1.5 ?e^QzbS 10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10ReckbbS _0RgvsQeW[bVGrfPge4.1.6 vsQċN (15R) [0zR0irNI{vsQe1YOU_5[0zR0irNI{vsQe1YOU_ _5R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hghlbbVYR`Q10^~hlbbVYR k!kR5Rw萧~+T N NhlbbVYR k!kR10R/}gؚ_10R gvsQeW[bVGrfPge4.2QċN 30R4.2.1 tNċN 10R tNċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RbSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.2 vNċN 10R vNċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0RbSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.3 gR[aċN 5R gR[aċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kO gR[akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.3 ]\ONXTċN 5R ]\ONXTċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R1uN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R\1000RRy 40R5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y5R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 5S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O _5R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N 5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ 5.6HaUOXb5R _U\HaUOXbNR5 N$Nt^_U\HaUOXbNR cR>yOlQvNN R5R*g_U\ NRRgvsQfPge\40Yl1.я2t^QSu[hQ#NNEeb gR[a0]\ONXTNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0 ;` 1040 2023t^[l^HaU~~ċ0OchWёO ՋL c h R {| T h QhQ RNNLet^ NǏ70hT\ 2.bNLR0NgNz zĉ[v&{ 3. N_1usLV[]\ONXT|QN 4.l[NhN*gbNvQN~~l[NhN0 &{T NhQĉ[ _5RNaNy N&{ _0R0l[NhNNu z^&{Tz zĉ[51.Q-^ONpe&{Tz zĉ[ 2.hQǏhype&{Tz zĉ[0 &{T NhQĉ[ _5RNaNy N&{ _0R01.1.2 Lr>SfN 10R :ggY>fWMOn`cUSMO TyLr>S5:ggY>fWMOn`cUSMO TyLr>S _10R*gcLr _0R[0Wg w:ggQ>fWMOn`c{vfNck,g5:ggQ>fWMOn`c{vfNck,g *g`c _0R1.1.3 RlQagN 15R rzRlQ(u?b5 grzRlQ(u?b _5RerzRlQ(u?b _0R g w?bN0yAT TNt^gSN N 0:W0WO(uSOSNt^gSN N I{fPge RlQY[U5wQYv^vRlQY5u0 YpS:g0SbpS:gI{ _5R&TR _0R [0Wg wRlQ:W@btem 5RlQ:W@bsXtem irTFd>eteP g^ _5R&TR _0R[0Wg w1.2 z zĉ 10R1.2.1 6R[ z^5R z z6R[bO9e z^ĉ 5z z6R[bO9e z^ĉ {~tNOhQǏ _5Rz z6R[bO9e z^ Nĉ _0R g wvsQODe1.2.2 z z8hQ5R z z6R[bO9e cĉ[b{v{t:gsQ8hQ5z z6R[bO9e(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _5Rz z6R[bO9e*g(Wĉ[gPQb{v{t:gsQ8hQ _0Rg wz z8hQYHhPge 1.3 Sf{v YHh 15R1.3.1 Sf{v 10R Ty0NRV0OO@b0lQDё0l[NhNI{Sf cĉ[^RtSf{vKb~10 gNUO1y*gRtSfcb5R cb[:Nbk*gSuSf NcbR8hgs[`QTSf{vPge1.3.2 YHh 5R #N0pSz0L&SI{ cĉ[ۏLYHh5 g1y*gYHhcb3R cb[:Nbkg wvsQYHhPge #NSbFO NPNtN0oRtN0yfNI{1.4 u~[l 45R 1.4.1 t^b 15R t^b`Q10ċ0OMR$Nt^^(+T (Wĉ[eQ[bt^bv _10RNaNt^^*gt^bv _0R g w N$Nt^^t^bDe t^blQ:yQ[[te0拞[5t^blQ:yQ[[te0拞[ _5Re0拞[ _3R N[te0 N拞[ _0R 1.4.2 ͑'Y;mRbJT15R 6R[v^=[͑'Y;mRbJT6R^151.6R[`Q5R 6R[[Uv͑'Y;mRbJT6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.gbL`Q10R c z^ Nb͑'Y;mRNy \b1!kcb5R cb[:Nbk ͑'Y;mRNySbFO NPN͑'YO0͑;mR0mY;mR0ċkhhp_;mR0:ggz0NN{t0lQR;mR0ONKbhQe_ v^ cz zĉ[e\LL _10RtO*g cz zĉ[[gS_ b*g cz zĉ[e\LL _0R g wz z0tN TUS0 N$Nt^^tNOvODe \Nt^$N!k Q-^Npe2/3tN 2.1.2 vcw:gg 20R vNO Nu z^0e\L`Q 20 1.Nu z^10R 1 vNNu z^&{Tz zĉ[ Ǒ(ue Tbhyb>NKbhQe_ N&{T NRagN `$"RNXT0tNbtNN^\eNSNL a$vN N(WWёOSbl N NGW&{T _5RNaNy N&{ _0R 2 bzvNO bXT N\N3N _5R*gbzvNO _0R 2.R-^`Q5R N$Nt^^tNO8^RtNO GW gvNR-^ _5R*gR-^bevN _0R 3.e\L`Q5R vNOS_SQǏGW&{Tz zĉ[ v^ cz ze\LL _5RvNOS_SQǏ N&{Tz zĉ[ b*g cz zĉ[e\LL _0RevNO _0R g wz z0vN TUS0vNR-^`Q0 N$Nt^^vNOvODe \Nt^N!k Q-^Npe2/3vN 2.1.3 Q:gg 15R Q:ggePhQ0Tt nNR;mR TL#fnxЏlOS5Q:ggePhQ0Tt nNR;mR TL#fnxЏlOS }Y _5RN, _3R] _0Rg wn`QSvsQPge gePhQv]\O6R^ Ty6R^e\LQ z^hQǏ10 gNy6R^e\LQ z^hQǏ SOsl;NQV{ _1R /}gؚ_10R6R^SbFO NPN͑'Y;mRbJT0_?a{t0NN{t0"R{t0chHh{t0pSzO{TO(u0Oo`lQ_0[hQ]\O0yv{t0]\ONXTWI{g w6R^0ODeI{2.1.4 R/eNh :gg 10R cz zĉ[zR/e:ggNh:gg 6Rv^ gHegbLR/e:ggNh:gg {tRl10 cgqz zĉ[zR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlv^ gHegbL b9hncNRSU\`QezR/e:ggNh:gg _10RzR/e:ggNh:gg 06RR/e:ggNh:gg {tRlFO*g gHegbL _5RzR/e:ggNh:gg FO*g6RR/e:ggNh:gg {tRl _0Rg wn`QSvsQPge2.1.5 ZQ^]\O 55R ZQv~~v 101.wQY~^ZQ~~agNv 1 ^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _10R 2 wQY~^agNFO*g cĉ[^zZQ~~SbUS^0T^TRWvZQ~~ v _0R0 2. NwQY~^ZQ~~agNv 1 s gZQXT]~eQvQ@b(WZQ~~ۏL{tYev _10R 2 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _5R 3 gZQXTFO*g~eQv^ZQ~~{tYev _0R0 3.>yO~~eZQXTv 1 gvQ N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _10R 2 e N~ZQ^]\O:ggfnxvZQ^]\Oc[XTT~XT v _0R0 g wbzZQ~~vyb Y0ZQ^c[T~XTeN cI{vsQfPgeZQ^]\O_U\251.USr^zZQ~~v 1 [g_U\ NON ĉ[Q[ _9R \1!k cb1R cb[:Nbk 2 [g_U\ ~~u;mO 0 l;Nċ 0 _݋ I{ZQ^;N;mR kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk0 2.*gUSr^zZQ~~v 1)yg[ OZQv;N _ [ZQvO|^y0e?eV{f[`N OSe00RMO kt^ N\N4!k _16R\1!k cb2R cb[:Nbk 2 _U\0N[vZQ^;N;mR kt^ N\N2!k _9R\1!k cb3R cb[:Nbk0 g wZQ^OU_0;mR_U\I{fPge50W^10 gZQXT;mR[ bV0W6R[nZQ^_v[ O50W _10R&TR _0R[0Wg wZQ^eQz101.\ZWcZQvhQb[T>yO;NIN8h_NyO~~z z;`RR0 gsQQ[~Nh:N ,gOWёO0-N_0bI{ ZWc-NVqQNZQvhQb[ 9hnc-NVqQNZQz zvĉ[ z-NVqQNZQv~~ _U\ZQv;mR :NZQ~~v;mRcO_agN u[[l0l_0lĉTV[?eV{ L>yO;NIN8h_NyOS_Θ\ 0_5R&TR _0R0 2.fnx=[ZQ^]\O:gg _5R&TR _0R g wz z2.2 NRDn {t 60R 2.2.1 NMb O^ 40R yfN10yfNNL _10RyfN^NL _0R g wRRT TX(uT T I{fPge MYNL]\ONXTpeϑ0f[S0t^`Q 201.NL]\ONXTpeϑNL]\ONXT2 T+T N N _5RNL]\ONXT1 T _2ReNL]\ONXT _0R 2.NL]\ONXTwQ g'YN+T N Nf[S@b`SkO 0R50%+T N N _5R50%N N 0R 3.50\N NNL]\ONXT@b`SkO 0R50%+T N N _5R50%N N _0R 4.NL]\ONXTwQ g>yO]\O^0O^I{-N~Ly+T N N4ls^0R50%+T N N _5R50%N N _0R dky/}gؚ_20R g wRRT TX(uT T 0f[SfN0]\ONXT{SI{fPge _?a{t101.6R[`Q5R 6R[[Uv_?a{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.gbL`Q5R gNNR_U\v^v_?a O _?aSN`Qo}Y _5RSN`QN, _3Re_?a ObSN`Q] _0Rg wvsQ6R^0 TQS;mRDe2.2.2 NN{t 20R 6R[v^=[NN{t6R^101.6R[`Q5R 6R[[UvNN{t6R^ Ne\LQ z^hQǏ _5R*g6R[ b*ge\LQ z^hQǏ _0R 2.=[`Q}Y5R NN{t6R^=[}Y _5RNN{t6R^=[N, _3R*g=[NN{t6R^ _0Rg wvsQ8h6R^0gbL`QN@b gNL]\ONXT~{RRT T5N@b gNL]\ONXT~{RRT T _5RR*g~{ _0Rg wN$N*NgN]Dh0>yOnUS 8h[RRT TNL]\ONXTlT>yOOi=[5=[NL]\ONXTlT>yOOiv _5RX[(W*g=[`Q _0R2.3 "RDN {t 150R 2.3.1 "RNXT{t5R cĉ[MYN/|QL"RNXT O0Q~R5 cĉ[MYN/|QL"RNXT O0Q~R _5R*gMYbO0Q~*gR _0Rg w"RNXT\MOR]`Q2.3.2 zRShync {t30R cgۏL~z3ub5 cgۏL~z3ub _5R*g cĉ[ۏL~z3ub _0Rg w~z3ubh_^%)RMQzDkhync0ShyL:N g whyncO(u`Q2.3.3 gbL 0l^%)R~~O6R^ 0 25R cgq 0l^%)R~~O6R^ 0ۏL&RYt O8h{201 *g[eOrz8h{ 2 *g\rz8h{vSR/e:ggv"Rbh~eQGl;`bh 3 6e/e(W_egyv-N8h{ YO~lQDN b6eeQgc& 4 ZR9(ubc9(uOnc NbDN NPY 5 *g cĉ[4~Tyz9 6 &&0^h N&{ 7 *g%Nk)Ro`6eeQ+T[gX[>k *g(WvQN6eeQyv8h{ 11 bDSbD6ev8h{ NQnx 12 *g cĉ[cSTyQkYOh 17 SYQ NPhQbQ[ N[te 18 &QQ[ N[tebkX6R Nĉ 19 &?|{v NSeb*gSeSbpS5u^u 20 vQN N&{T 0l^%)R~~O6R^ 0b8h{ Nĉv`Q NTy kQsNycb1R cb[:Nbk*ggbL 0l^%)R~~O6R^ 0 _0Rg w 0l^%)R~~O6R^ 0vgbL`Q[LO5u{S{t5[LO5u{S{t _5R*g[L _0Rg wO5u{S[L`Q2.3.4"R{t55R Nt^+gQDN10 Nt^+gQDN NNONSYWё _10R&TR _0R g wDN:Ph-Nt^+gQDNpe6R["R{t6R^v^ gHegbL106R^SbFO NPNN NQeb1 O8h{RlTĉR2 "RONXT\MOL#3 '^Dё{t4 yvNR;mR 6e/e{tRl5 9(u/eQhQT[yb6 [irDNSbV[DN0X['I{ {t7 {{t8 hync{t9 "RbJT6RN"RRg10 OchHh{t NaNy6R^*gĉ[bgbL Nĉcb1R cb[:Nbk g wTy{t6R^ hggbL`QsQTeNflQs^ NsQTe*g`S(uUSMODё10sQTeNflQs^ NsQTe*g`S(uUSMODё _10R*gSu g1YlQs^vsQTeNf FOsQTe`S(uUSMODё _8R gSu g1YlQs^vsQTeNf FOsQTe*g`S(uUSMODё _5RSu g1YlQs^vsQTeNf NsQTe`S(uUSMODё _0Rg wsQTeNf`Q~9egnTDёO(u&{T?eV{lĉTz zĉ[10SsN NNyS+TFO NPN gNysS_0R 1 X[(WO`S0yR0*c(uDN0Su g1YlQAQvsQTNf0ݏĉ/eNcOёbVcb0ݏĉۏLDёbI{ 2 X[(W^YDёb\ё^v 3 X[(Wݏĉ6e9LR SbݏSĉ[c6eTO(uPc`0DRg w~9egnTDёO(u`QTy/eQ[yb&{Tĉ[v z^10Ty/eQ[yb&{Tĉ[v z^ _10RX[(WݏS/eQhQT[ybCgPĉ[ bKb~ NPhQ0 N&{T6R^Bl bX[(WUSMO#N~Kbv_/e *g~vQN[~{z01uvQNNZP~KbNUSMO#NL[ybv`Q SsN!kcb2R cb[:Nbk*g[/eQhQ0[ybCgPZPQfnxĉ[ _0Rg wOQS[ybU__rzvL&7b5_rzvL&7b _5Rerz&7b _0R8h[L_7bS2.3.5"Rvcw20R cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[10 cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ _10R*g cĉ[ۏLNy0l[NhNyNbbcJ\[ SsN!kcb5R cb[:Nbkg w[bJTt^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTtNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk g w N$Nt^^"RbJTStNO0vNOODet^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw5 N$Nt^t^^"RbJTTvNObJT v^;NRcSvcw _5R:\Nt^ cb3R cb[:Nbk 2.3.6 DN{t 15R DN Q{t Q[nZi &[v&{5DN Q{t Q[nZi &[v&{ _5R*g Q{t b QQ[ NnZi b&[ N&{ _0R g wDN-n0(u0O{0vp08h{SO(u{teb`QDNO(uTt0Tl101.[irDN{t`Q4R 1 [irDN-ۏ0(u0O{0Yt[ybKb~[U [gvpN[QsvvN0vv0k_c0QyOHe^>fW5[bt^R6R[vyvR N>yOHe^>fW _5RyvRR[b >yOHe^N, _3R*g[byvRbe>yOHe^ _0R3.1.5 [hQ]\O 10R 6R[[hQ]\O6R^ eYPhQ56R[[Uv[hQ]\O6R^ [hQeYPhQ _5R&TR _0Rg w[hQ6R^0[hQeYSHhPge g^[qS:gYtv^%`Hh5 g^[qS:gYtv^%`Hh _5Re^%`Hh _0R3.2 cO gR 110R 3.2.1 gR?e^ 15R SN?e^QV{0TI{]\O cQ?eV{^5SN?e^QV{0T cQ?eV{^ _5R*gSN _0Rg wvsQeW[0VGrI{fPgeSN?e^YXbyvb-pN gR10SN?e^YXbyvb-pN gR ky_5R /}gؚ_10R*gbc _0R3.2.2 gR>yO 30R yg_U\lQv;mRb_?a gR30yg_U\vb+NmV0levbd[0/eYeRf[0RkR;S0sXObI{lQv;mRbcO_?a gR k!k_5R /}gؚ_30R*gSN _0R g wvsQeW[0VGrI{fPge3.2.3 vQN gR 65R ^z]\ONXTW6R^ [g_U\NRW;mR151.6R^R5R ^z]\ONXTW6R^ 6R[WR _5R&TR _0R 2.NRW10R [g_U\NRW;mR WU_[te k_U\N!k _5R/}gؚ_10R*g_U\ _0R g wvsQWDecOMQ9 gRbNONb,gN gR10cOMQ9 gRbNONb,gN gR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0R g wvsQfPgeǏcODёDR /ecvQN>yO~~_U\lQvHaU;mR10ǏcODёDR /ecvQN>yO~~_U\lQvHaU;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gcO _0R 6R[v^[e[Uv gR(ϑv{:g6R106R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg}Y _10R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHegN, _7R6R[[Uv gR(ϑv{:g6R [eHeg] _4Re gR(ϑv{:g6Rb*g[e _0R ^z gRb6R^10^z gRb6R^ _5RQ[~SL R5RQ[N, R3RQ[ N~0 NSL R0R/}gؚ_10R g w gRb6R^0Sb gRQ[0e_0#NI{}Y0We\L gRb _ gR[aS10}Y0We\L gRb _ gR[aS _10RW,ge\L gRb *g6e0R gR[abɋ _5R*ge\L gRb _0R g w gR[ana^3.3 HaU;mRĉ!jTHev 55R 3.3.1 HaU;mR/eQ 25R HaU;mR/eQkO 101.lQR kt^HaU;mR/eQ NNON Nt^;`6eeQv70% _10R&TR _0R g wHaU;mR/eQkO Nt^;`6eeQS(uMR Nt^6eeQs^GWpeNf2.^lQRR:NN NQy`Q 1 Nt^+gQDNؚN6000NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ NNON Nt^+gQDNv6% _10R 2 Nt^+gQDNNON6000NCQؚN800NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv6% _10R 3 Nt^+gQDNNON800NCQؚN400NCQ+T,gpe Nl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv7% _10R 4 Nt^+gQDNNON400NCQNl^v t^^HaU;mR/eQ N_NON Nt^+gQDNv8% _10R g wHaU;mR/eQkO Nt^+gQDNS(uMR Nt^t^+gQDNs^GWpeNf Nt^;`6eeQS(uMR Nt^6eeQs^GWpeNfHaU;mR/eQX`Q15,gt^^HaU;mR/eQ NNt^^~c(W TN4ls^ _5R kX1% R2R /}gؚ_15R,gt^^lQv;mR/eQ\N NNt^^ _0Rg wHaU;mR/eQX`Q3.3.2 {t9(u 10R {t9(u/eQkO101.lQX kt^{t9(u NؚNS_t^;`/eQv10% _10R&TR _0Rg w{t9(u/eQkO2.^lQRR:NN NQy`Q 1 Nt^+gQDNؚN6000NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv12% _10R 2 Nt^+gQDNNON6000NCQؚN800NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv13% _10R 3) Nt^+gQDNNON800NCQؚN400NCQ+T,gpe Nl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv15% _10R 4 Nt^+gQDNNON400NCQNl^v t^^{t9(u N_ؚNS_t^;`/eQv20% _10R3.3.3 HaU;mR SvNpe 20R я$Nt^lQv;mRSvNpe20я$Nt^lQv;mRSvNpe 0R40N!k _1R kXR10N!k R1R /}gؚ_20R N0R30N!k _0Rg wSvN TQ3.4 yv_SNЏ\O75R 3.4.1 yv_S 15R t^GWyv_U\peϑ153y+T N N _15R2y _10R1y _5Reyv _0Rg wyvPge3.4.2yv{t40R 6R[yv{t6R^106R[yv{t6R^ }Yv _10RN,v _7R]v _4R*g6R[ _0Rg wvsQ6R^00R0v{0;`~ċ0OPgeI{yvR10k*NyvGW6R[ĉ0~vЏ\OeHh _10Ryv6R[N;mRR FOQ[:N{US _5R*g6R[yvgbL10yv%NkN(u10yvDёZP0RN>kN(u _10R2/3N NvyvDёN>kN(u _5R2 /3N Nv _0Rg wDёO(u`QyvDё[hQ cgqPc`NbDRNa?aO(u10yvDё[hQ cgqPc`NbDRNa?aO(u _10R*g cPc`NbDRNa?aO(u _0R3.5Oo`lQ_ 70R3.5.1 >yO[ O 20R ^ gv^v[ Os^S~( Rir0Q~ZNI{ Q[0N[0Se0w[201.[ Os^S^`Q10R ^ gv^v[ Os^S Rir0_OlQOS0Qz0_ZSI{ _10Rev^v[ Os^S _0R 2.[ Os^Sfe`Q10R Rir\Nt^Ng Q[0N[w[ R5R_OlQOS0Qz0_ZSI{kXRNy NQ[0N[w[0feSe R5R&TR NRR y/}gؚ_20R g wvsQ RirbQ~ZNS^Oo`vPge3.5.2 Oo`lQ_6R^ 10R ^zOo`lQ_6R^v^ gHegbL 10^zOo`lQ_6R^v^ gHegbL _10R^zOo`lQ_6R^FOgbLN, _5R*g^zOo`lQ_6R^bgbLHeg] _0R g wOo`lQ_6R^6R[`Q 3.5.3 HaUs^S lQ:yQ[ 10R Ǐl?ec[vOo`S^s^SlQ:y101.lQR 1 HaUOXbvsQzOo`SNR_U\`Q 2 ~~z zTQV{0gbL0vcw:ggbXTOo`SSROo` 3 t^^]\ObJT0~[v"RObJT 4 :ggbDt"Oo` 5 wQ glQ_RPcDyOlQ_vQRPc`QTHaUyv[e`Q0lQ_RPchTgǏmQ*Ngv \k N*NglQ_N!kRPc`Q lQ_RPc;mR~_gT N*NgQ^S_hQblQ_RPc`Q0HaUyv[ehTgǏmQ*Ngv \k N*NglQ_N!kyv[e`Q yv~_gT N*NgQ^S_hQblQ_yv &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R g wc[s^SlQ:yQ[`Q2.^lQR 1 HaUOXbvsQzOo`SNR_U\`Q 2 ~~z zTQV{0gbL0vcw:ggbXTOo`SSROo` 3 t^^]\ObJTT"RObJT 4 :ggbDt"Oo` &{T NhQĉ[ _10RNaNy N&{ _0R3.5.4 lQ_Pc`peSDёO(u `Q(10R)lQ_c6ePc>kpe5lQ_c6evPc>kpe _5R*glQ_c6ePc>kpe _0Rg wPc>kpeSDёO(uvlQ_`QlQ_Pc`DёO(u`Q5lQ_Pc`DёO(u`Q _5R*glQ_DёO(u`Q _0R3.5.5 lQ_lQvyvy{|S3u0ċ[ z^(10R)lQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^5lQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^ _5R*glQ_lQvDRyvy{|NS3u0ċ[ z^ _0Rg wlQvDRyvy{|03u0ċ[ z^vlQ_`QOgqlQ_ z^ [SR[a5hQ c z^ [SR[a _5R c z^ [SR[ak0R20% _1Rg wSR[a clQ_ z^ [`Q3.5.6 lQ_6e9Oo` 10R lQ_6e9Oo`10lQ_6e9yv06e9'`(0 gRQ[06e9hQSOncI{Ty6e9`Q NQ[w[0[te0Se be6e9yvv _10R*glQ_blQ_Q[ Nw[0 N[te0 NSe _0Rg w6e9Oo`lQ_vsQPge4>yOċN 110R 4.1YċN85R4.1.1 vsQNXTċN 20R Pc`NċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RbSN[kOPc`NkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R_?aċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kO_?akXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`RSvNċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0RbSN[kOSvNkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.1.2 {v{t:gsQċN 10R {v{t:gsQteSOċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R1u{v{t:gsQkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R4.1.3 NR;N{USMObZQ^[:ggċN10R NR;N{USMObZQ^[:ggteSOċN 10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0R1uNR;N{USMObZQ^[:ggkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e Gl;`R 4.1.4 lQOċN 20R eZSOckbbS20w萧~N NeZSOckbbS _20R^~eZSOckbbS k!k_10R /}gؚ_20ReckbbS _0R gvsQeW[bVGrfPge4.1.5 ?e^QzbS 10R ?e^QzckbbS10w萧~N N?e^QzckbbS _10R^~?e^QzckbbS k!k_5R /}gؚ_10ReckbbS _0RgvsQeW[bVGrfPge4.1.6 vsQċN (15R) [0zR0irNI{vsQe1YOU_5[0zR0irNI{vsQe1YOU_ _5R g1YOU_ _0R^>yOO(u]\Os^S8hghlbbVYR`Q10^~hlbbVYR k!kR5Rw萧~+T N NhlbbVYR k!kR10R/}gؚ_10R gvsQeW[bVGrfPge4.2 QċN 25R4.2.1 tNċN 10R tNċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RbSN[kOtNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.2 vNċN 10R vNċN10}Y _10R}Y _7RN, _4R]v _0RevN _0RbSN[kOvNbXTkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R4.2.3 ]\ONXTċN5R ]\ONXTċN5}Y _5R}Y _3RN, _1R]v _0R1uN|Q L]\ONXTs:WkXQċNh ċ0O\~ۏLV6e0~ Gl;`R\1000 RRy 40R5.1?eV{!P[;mR10R >yO~~SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR10 N$Nt^SNaNQg/ctQ0NOS\O0q\wmOS\O0zS^%`NNI{;mR k!k_5R /}gؚ_10R*gSN NRRgvsQfPge5.2n^,u>y5R ygSNn^,u>y^cۏ]\O 5S_t^ygSNn^,u>y^cۏ]\O _5R*gSN NRRgvsQfPge5.3RRؚ!hkNu1\N5R S%c>yO~~(WOۏؚ!hkNuI{SO1\N-Nvyg\O(u5 N$Nt^>yO~~RRؚ!hkNuI{SO1\N]\O S%cyg\O(u R5R*gRR NRRgvsQfPge5.4ZQXTlQve10R yg_U\ >yO~~ZQXTlQve ;mR10 N$Nt^6g28eMRT ~~_U\ >yO~~ZQXTlQve;mR k!k_5R /}gؚ_10R*g_U\ NRRgvsQfPge \Nt^N!k5.5NHQۏMO5R >yO~~NHQۏMO`Q5 N$Nt^V[~0Yhp_ R5Rw~hp_ R3R /}gؚR5R*g_ NRRgvsQfPge hp_NPZQY?e^hp_ 5.6HaUOXb5R _U\HaUOXbNR5 N$Nt^_U\HaUOXbNR cR>yOlQvNN R5R*g_U\ NRRgvsQfPge\40Yl1.я2t^QSu[hQ#NNEeb gR[a0]\ONXTNN vcċ[:Neċ0OI{~ 2.ZQvWB\~~^^*g^v N_ċ:N3A+T ~N NI{~ 3. g1YOgbLNbN>yO~~#Nv N_ċ:N4A+T ~N NI{~ 4.ReQRRyċRT Ǐ1000Rv c1000R{ 5. TN;mR N_͑ YR0 ;` 1040 DN2 [l^>yO~~I{~ċ0O3ubh >yO~~ Ty~N>yOO(uNx>yO~~{|WF^HaU~~(>yOVSO(LN'` %f[/g'` %NN'` %TT'` %NN'`SO{| %lR^ONUSMO: %YeLNW{| %SO{| %vQN{|HaU ~~ %>yOVSO %>yO gR:gg %WёO ċ0O`Q%!kċ0O %gneċ %Kf~ċ0O l[NhNKb :gT|NKb :gRlQ0W@WNR;N{USMOX f ,g>yO~~9hnc 0[l^>yO~~ċ0O{tRl 0vBl 3uSRċ0O v^ѐ͑bY N N0%NyO~~ċ0O{t]\OvTyBl0ĉRT~_ N0w[b,gUSMOvċ ygMTċ0ON[~v[0Wċ0O]\O N0kXbv,gUSMOW,g`QT@bcOvċ0OPge0ODehQb0w[0Qnxe V0N~3ub -N NQċ0O0 yrdkb l[NhN~{ T >yO~~(pSz) t^ g e ^>yO~~ċ0OYXTORlQ[DyO~~ TUS ^SUSMO Ty1[l^ gR8fOSO2[l^fFUO3[l^ߘT]NOSO4[l^*wmf[O5[l^ў_lFUO6[l^5]FUO7[l^XSOPgeOSO8-NVVE8fOۏYXTO[l^S]LN/eOFUO 9[l^OU\NOSO10[l^5uP[f[O11[l^fz[OSO12[l^[_FUO13[l^Oo`OSO14[l^[hQuNOSO15[l^)YObDOPN16[l^ؚ_fybb-N_17[leNIQNS{tWf[!h18[l^~vTLNWf[!h19[l^[tQtOPN20[lNT_tT^LNWf[!h21[lsNYeċ0Ob22[l,uWƍbSOPN23[l^tQ/nLNۏOf[!h24[lPNV25[l]hWf[!h26[l^VE'ЏNtOSO27[l^qlOSO28[l^]z/gLNOSO29[l^TLr^OۏO30[l^m[FUO31[l^ONpeW[SOۏO32[l^ё^\o{FUO33[l^QNuNDeAmOSO34[l^4l NQeuOSO35[l^Rt^RNReOSO36[l^5u@LNOSO37[l^OSO38[l^5u~5uFUO39[lmg]~ne:SFUO40[l^y^FUO41[l^Km~N0WtOo`f[O42[l^[f[O43[l^eS1ZPNLNOSO44[l^NTQSU\TTO45[l^_?aOSO 46[l^:gRf~vXTWLNOSO47[l^8Rg'NOSO48[l^S~n TހbDONOSO49[l^^Q{NOSO50[l^!jwQLNOSO51[l^oNLNOSO52[l^^vtNbbhTLNOSO53[l^ňpPgeFUO54[l^mg]FUO55[l^ёf[O56[l^{:gf[O57[l^zRf[O58[l^;SoLNOSO59[l^ؚyePgeNNb/gRe gR-N_60[leNSYeWf[!h61[l^b]LNWf[!h62[l^[Y/n~nZZY[^ gR-N_63[l^,u[>yOċNxvzb64[l^)YNe8nOo`T gR-N_ [l^l?e@\RlQ[ 2023t^6g7epSS   PAGE \* MERGEFORMAT 1  PAGE \* MERGEFORMAT 8  ϷoW?#7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KHnHtH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH $&(*,@ǯw_H1"B*phCJ,OJPJo(aJ,,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH?B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KHmH sH nHtH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH?B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KHmH sH nHtH/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ h@KH @BFJhjlrz~̽{hQ6#$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH3B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,hKHnHtHB*phCJ,OJPJaJ,B*phCJ,OJPJo(aJ,,B*phCJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHB*phCJ,OJPJaJ,B*phCJ,OJPJo(aJ, «fS@-$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ( 4 6 8 < r ¯nWD-,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ r t ͲmZC,,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH  " վ}fS T h j r v x «r[D-,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ պoY;%*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ (R^˱jO8%$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\2B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\:B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5mH sH nHtH\ "$`bѺiN34B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHɮx]B'4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtHվjW@%4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH :< ͶybO8%$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH b ¯nSBPT^`§q^G4!$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ ,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ `ɳz_L1$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ +CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH "Ѷpf\RH>8 o(nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHCJ PJ o(aJ mH sH nHtHCJ PJ o(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ $B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH "&(*\^`Ͳ|V<3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]o(mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHٿY?KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]忥e?%3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]˱kH%EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]&(.08:RΫeBEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HRTZŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Z\x|~ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] Ţ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] .0@ѺtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]@BDFz|ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]dŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]dfŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VX`dŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dfhjvxz|Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~& * , . ܹ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]. H J v x z | 4!6!ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6!~!!!!!!!ŮhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!!!!!!!@"ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@"B"F"H""""""ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]""""`#b#d#f##ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]##R$V$X$^$`$j$ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]j$l$r$t$$$$$ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$%% % %%%&&ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&& & &&&(&*&,&&Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&&&&&&&&&ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&&&.'0'''''ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]''''''''ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]''j*l*^+b+d+f+p+Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]p+r+z+|+++++ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]+++@,B,J,N,,,ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],,,,,,, -ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] -"-----..2/ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]2/6/8/:/*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]/0^111111 2ܹhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 2"2222222ŢqN7-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]233 4$4&4(4*4D4Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]D4F4H4J444444Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]4455 5"5666ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]666$7&7h7j7l7n7Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]n7@8B8888889Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]999 999999Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]99r:t:v:x:R<T<X<ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]X<Z<\<<<<<<<Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]<==D=H=J=L=N=j=Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]j=l=n=p======Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]===~>>>>.@0@ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0@b@f@h@j@@@@@ŮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@AAAAFFGGŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]GGGG(G*G.G0GXMѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XMZM~MMMMMMMŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]MMMMMMMMMŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]MMVNXN\N^NPPPŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PPPPPQQZQ\QѮhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\Q~QQQQQQQQŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]QQQQRRR RhRѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hRjRnRpRrRtRRRSѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]SSUU,V0V2V4V6VŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]6VvVxVzV|VVVVVŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VVVWW`WbWfWhWѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hWdYfYYYYYYYŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]YYZZZZ [[[ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*][[[ ["[^[`[[ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][[[[[[[[«qN7-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][\\*].]0]2]4]T]Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]T]V]X]Z]]]]]]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]]]]]]^^Z^\^Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\^l^p^r^t^^^^^ŮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^^^^^^^__ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]___`_b_____Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]___``R`T`ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]T```````ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]```0a2atavaܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vaaaaaaaܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]abbdbfbbbܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbbbccܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]c,c.clcnccccܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ccccccdddѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ddBdDdFddddŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ddddBeDebefeheŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hejele|e~eeeeeѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]eeeeeeNfPfTfŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]TfVf`hbhhhhhhŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hhhhhiiniŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]nipiiijj2j6jܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6j8j:j*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jjjjjjjjjŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jjjkkkkkkŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]kllTlVlXlZlmmŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]m2m6m8m:m*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]XmZmDnFnVnZn\n^nnŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]nnnnnnpoooŮtQ7 -B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J"CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]oooooo0p2p4pŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]4p6pppq"q$q&qXqŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XqZqpqrqtqvqqqrŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]r rrrrr r"r$rѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$rBrDrrrJsLsܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Lsss t tHtJtܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JttttttttܹhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ttuuRuTunupuܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]purutuuuvv v"vŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"v$v:v*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vvvww*w,w.w0wѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0wwwwwwwwwŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]wwwwwwwwwŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]wwxxxx@xBxܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BxDxFxxxxxxxŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]xxxxxyy@yܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@yByFyHyzzzzzŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]z z`zbzdzxzzz|z~zŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~zzzzzzz{${Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]${&{({*{{{{{{Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]{{|| |"|p|r||ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]|||||||||ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]|P}R}^}b}}}}ŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]}}}}}}}}Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]}}:~<~t~v~z~|~~ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~~ "fhtxܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]xz|Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]prԅօŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]օ XZŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ZfjlnpŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H].0ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0prvxJLlpŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]prtv҈Ԉ؈ڈѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$~ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]prŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ԏ֏ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BDHJѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ĐƐȐŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]PRVXZ\ŮiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](*.02Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]24ēƓʓŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ʓ̓ΓГѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$PRѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]RVXŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VXŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]X\^ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]df~ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]֜؜ܜŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܜޜƝȝНŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Нҝ&(ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ţ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ğƟȟʟѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ġơ̡ΡŢtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ρءڡ.0ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0FŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]FHfh ">Bܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BDFHprvx(Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](*.024bdhѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hjԥ֥Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jlprtvĦƦŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ʀʦ̦02Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ҩԩŮt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]lnŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹeN7 -B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 248:̬άŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] $&.0ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]08:حڭŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ڭ"$&XZŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:<>@ܯŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ܯ ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]nptvxŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] vxŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]şnK(EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HKB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*HJܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BFHJTVŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]V`blnȶʶζܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ζж24txz|ȷŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ȷʷ lnŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]nz|¸ĸΫ}fC,-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HNPRTʹιŢhE+30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:>@FHRŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]RTvxܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0468ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8BDz|ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]268:jŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jl(ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](,.02VX\^ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^нؽ"$&ܹeN7 -B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]30J#CJOJ PJ QJ ^J o(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&02HJZ\`ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`b־ؾŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]68ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8<>rtŢhQ7)CJOJ PJ QJ ^J o(aJ3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ҿܹsPBEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ҿԿֿؿ48<δzWI#KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJ<>FHLdf«qZ7 -B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Z\lpŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]prjŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jl|Ůr[8!-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]IB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*@KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],.>BD^ŢhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^`ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],.BDFHѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]HŢeK%KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ΫqZ43B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]ٿ}si_UKA7-o(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtH3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]"$ÝwmG-3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]o(mH sH nHtHKB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56>*KHmH sH nHtH_H\]o(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtHo(mH sH nHtH $24<>LPXٿY?KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]XZbdln|~忥e?%3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]~˱wT1EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]&(:ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:<>@ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]DFJL\^Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^Ůt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]24<@BDŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]DvxŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]X\^`bnprŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rtŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PRVXŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]X^`npz|ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"$46ܹ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]68: ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] "$,.ZܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Z\^`lprŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rxzܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H].046ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6Ţt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NPRT>BŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BDJLŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] vѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vx|~Ѻ]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rvŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vxzѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PRDHJLVXŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]X`bnpܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$&.2npvŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vxܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] TVZ\XѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XZ^`bѺiF#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]68:<BDŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]NPTVXZѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jlprtŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^bdfhŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]HJNPRTŮiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BDFHŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.246jlŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]lŢhO,EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]1B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KH]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$&Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PRŬr[D--B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]1B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KH]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].0TŢhO,EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]1B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KH]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]TXZ\^fhlnѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]n,Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.24ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]24Vܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VXZ\ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]@BѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BFHJLѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]    N Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]N P R T   ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]  8 : > @ V ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]V X F H b f h j l ܹhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]l   ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@B|~ŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]48:<>^`bŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bdŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] dfvzŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]z|~ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ".0lnѺtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XZܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H].prܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`bܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*hjܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8:>@BŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Bܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JLjnpràfO8!-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]IB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*@KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rtŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VX\^ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^jlŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]PRŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Rnp  ܹ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] & ( , . ^ ` l ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]l p r t v   ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] !!!!!!!!Ţt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!!!!!2"4"6"ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6"8"""#####Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]#0#2#6#8#"$$$4$8$ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8$:$<$n$p$$$$$Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$%%h%l%n%p%r%%Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]%%%%%%&& &ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] &"&,&.&6&8&B&D&Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]D&Z&\&^&`&&&&&ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&&&' ' '','Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],'.'''4(6((ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]((((2)4)t)ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]t)v)))))))ܹtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H])))4*6*P*R*T*V*ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]V******** +Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] +++++++++Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]+++++,,R,T,ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]T,X,Z,\,^,~,,,,ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],,,,,,,,,Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],,,,----ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-r-t-x-z-----ŮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]---......ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]......./ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]// /"/6/8/:/*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]////00000Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]000000.101B1ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]B1F1H1J1L11111ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]12 222 2$2l2ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]l2n2t2v22222Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]222 3"3&3(3V3ŢhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]V3X33355&5*5ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*5,5.5^5`55555Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]5::2:6:8:::::Ţt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:::::::;;ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H];; ; ;";$;(;*;;Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*];;;;;;;< <ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] <$<&<<<====ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]= =|=~===H>J>N>ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]N>P>V>X>>>>>ŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]>>>p?r?v?x?>@@@ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@@\@`@b@d@f@@@@Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@@@@@@@@*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ABADAAAAAAŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]AAAAAABBBŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BBDBFBHB`BbBfBhBBѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BBBBBBBBBѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BBDDDD D DDŮiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]DDDDDDDDDŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]DDDDEEEEEŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EEE:F*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]pF8G:GVGZG\G^G`GGŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]GGGGHH H"H$HŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$H&HZH\H`HbHHH8IŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]8II@ILINIVIXIѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XIxIzIIIIIJJŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JJJJJJJJJŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JJKKKKKKKŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KL,L.LzL|LLLܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LLLnMpMMMMMŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]MMMMMMNNNŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]NN N"NNvNxNŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]xNNNNNNOO OŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] O"O$O&OOOOO&QѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&QQQQQQQQŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]QRRRRR$R&Rܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&R.R0RRRRRRRŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]RSSSSjSlSSSŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]SSSTTTTT TŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] T"TLTNTPTRTTTTŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]TTTTT,U.U0U2UѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]2UUUUUUUUUŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]UUUVVVVVVŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VV,W.W2W4WZZZŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ZZZZZZZ[ş|eBEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*][ ["[h[j[[[[[ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][[\@\D\F\H\R\T\Ţt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]T\^\`\j\l\\\\ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\\]]P]T]V]X]b]Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]b]d]l]n]]]]]ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]]]]6^8^D^F^^Ţ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^^^^^^___Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]_ _h_j______Ůt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]_____``*`Ţ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*`,`0`2`r`t````ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]````````Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]`aaa a`abaaaŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]aaaaabbb bѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] bbbbbbbbbŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbb:c*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XcZcpcrc|c~cccŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ccc d d(d,d.d0dŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0dLdNdfdhdldndddŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dddddddeeŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]eeeJeLebefejeŢhQ+KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jeletevexe|eee忥wT1EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]eeeeeff f"fŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"ffffffffFgŢtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]FgHgLgNggggggŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]gggh h hh^h`hŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`hphthvhhhhhhŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]hh"i$iBiFiHi^i`iŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]`itivixiziiijjŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jjjj j$j(j*jœnK13B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]*jnnnnnnnnnşbK='o(mH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJOJ PJ QJ ^J o(aJ-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] n o o2o4oBoDoLo˥eK%KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]CJ,o(aJ,mH sH nHtHKB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56>*KHmH sH nHtH_H\]LoNo\o`ohojoroto忥e?%3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]to|o~ooooooٿeK13B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]ooooooooŢ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]oop ppp,p.pŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].p@pBpDpFpppqqŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]qq q"qJqLqPqRq`uѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]`ubuuuuuuuuŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]uuuuvvvvܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]v:v*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]fvvvxvvvvvvܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vvvvdwhwjwlwnwŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]nwzw|w~wwwwwwŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]wwwwwwww\xѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\x^xbxdxjxlxtxvxѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vx|x~xxxxxxŢ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]xxNyPyRyTy&z(z*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ZzbzdzzzzzN{P{ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]P{{{{{{{{ŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]{{{{{{{|Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]||j|l|p|r||||ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]||||}} } }ѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] }}}}}}}}}ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]}R~V~X~^~`~j~l~ŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]l~~~~~~~Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]68:<ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]<Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ƀȀڀ܀ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BDŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]΁Ёځ܁ ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]txz|Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ѕܹ҅s\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]҅ԅօVX`dŢhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ĆƆܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ɔ(*8Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8:JŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]JNPRTѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]8:HŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]HJbd؋ڋܹ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bfhjŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jlŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\^bd*Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]*,024LN^`Ѻ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]`jlŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"&(*,JŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JLNP Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ʕؕ̕ڕ ѮhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] :bdŸe?(-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]dŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮiF#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]68̗Ηҗԗ|~ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~ΙЙŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\^bdܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]d "Z^`bdpŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]prvxŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "*,02xzѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]zŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`bjnpvxŮt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]x֪تܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&(*,ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],dfŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rtԯŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ԯدگܯޯ "$ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$prŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ȱʰ ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*,6:<ŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]<>@Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FJLRT\^ŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^ʴŢ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ʴ̴ NPŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$>BDFHTŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]TVXZķȷʷŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ʷ̷ַطŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]NPhlŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]lnp|~ѮfAEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]IB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*@KHmH sH nHtH_H]IB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*@KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]24ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]4npܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NPܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Pκк ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ,.NPrtܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]24Z\ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ƽȼ@DFHܹ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]HJXZ\^ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ȽʽѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] оԾ־ؾھŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*.0ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]024¿ĿѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "JLNŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NP|~Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rtŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$$&Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&<@BDPR|~ŮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~&*ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*,.0FHLN8Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]8:JNPRln|Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]|~ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]24Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 48:ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]:<FHPR\^Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^tvxz ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"$&(FѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FHNPܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LNܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] "2ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]24RTnprtܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]t *Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*,02Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] "rtxz|Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]|~ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FHJLŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\^vxŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`bŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] npŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]prt ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] :<RܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]RTdftvܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vxPTܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Txzܹ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] vxŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](*:>ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]>@BZ\jlzѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]z|ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&(46\^ܹ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^"$@DŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]DFHJ`bfhѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FHLѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]LNŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]prvŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vxz|Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ѻ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$&\^bdŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]:<@BnpŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]>@DFHJlŮiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]lnrtŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&,24NP^`ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`jnprܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]268:<Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]<bdfh ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]68:< "Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"&(*DFTVѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VtvtvŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0268:DFŮiF#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FPRz|ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"$@DFHbŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]bdrtܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] (*,.`bfŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]fhjlxz~Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] .0>@JŢ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JL\^bdŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹs\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$&(ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*prŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]*,ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.0ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JLxŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]x|~ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$&(46ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6:< .Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H].0>@fhܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8<lnŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ntvܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"$dfŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<>BDŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] XZ^`ŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&(nprtܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tŢtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 02<>Xܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]XZnptvŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]8:\^bdŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ",.`bfhܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]h Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  H J ` d f ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]f h    Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]   * , H L ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]L N P Z \ d f p r ״nK(CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJ3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]r     ΫnW4&CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]    ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] & ( * , p r η}ZC EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJ     «nW4-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]  N P T V  ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]   z | ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]    Ůt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] <>@BŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VXvz|Ůqc@2CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]DHLNŸeW1-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]CJOJ PJ QJ ^J o(aJEB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NRTX\^´wT:3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CJOJ PJ QJ ^J o(aJ-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ٶmG1+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHKB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] FHnp~ٳtZ43B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\KB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 56>*KHmH sH nHtH_H\]ٿY?KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]忥eK13B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\] 8Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8:rt@ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]@B^bdfhŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*24DܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]DFHJ~ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]<ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]<>ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$&.246ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]68DFHJŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]n p   Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]    ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  J!L!!!!!ŢhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!!!!!!!!ܹs\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]!!!!!H"J"N"ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]N"P""""""""Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]""""""l#n#ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]n#p#r###0$4$6$<$ŢhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<$>$H$J$z$|$$$ܹs\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$$$$$$$%%ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]%%%%%%&&&Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&\&^&b&d&f&p&r&ŮiF#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]r&&&&&&&''ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]'*(.(0(2(T(V(Z(ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Z(\(d(f(((((ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]( + ++,,,,,Ţt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],,,*,,,Z,\,^,ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^,`,,,,,,,ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],,,4-6-^-`-f-ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]f-h-p-r-----ܹsP--B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]--.....//ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]/00000b0d0h0Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]h0j0f1h1l1n1p111ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]1&2(2D2F2H2J2P3ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]P3R33333333ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]333\4^4b4d4f4h4Ţt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]h44444x6z6~66ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]666666666ŮhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]677l8p8r8t8v88Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8888V9X9\9^9`9Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]`9b9::::;;;ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*];;;<<H<J<L<N<Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]N<v<<<<<<<<ܶ|eN7 -B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<<<<<6=8=<=>=ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]>=@=r=t=> > >>"?ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"?$???????(@ܹhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](@*@@@@@FFFŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FFFFFFFFFѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]F,M.MRMVMXMZM\MdMŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dMfMjMlMMMMMMŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]MMM*N,N0N2NPPѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PPPPPPQQ8QŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8Q:QQQQQQQŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]QQQRRR RhRjRѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jRnRpRrRtRRRSSѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]SUU,V0V2V4V6VLVŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LVNVPVRVVVVVVŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VVVVVVV.W0WѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0W@WDWFWHWWWWWŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]WWWWWYYYŢ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]YYYYY$Z&Z(Z*ZѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]*ZZZ"[&[([p[r[[ŢtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][[[[[[T^^^ŮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^^^^^^^^^Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^^\_^_x_|_~___Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]________`ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`````&`(`P`R`ѮhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]R`T`V```````ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]```FaHaLaNahaŢhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]hajaaaaabܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bb4b6bLbNbbܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbbcc@cܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@cBcbcdccccܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ccccd dDdܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]DdFdhdjddddܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ddddLeNevezeܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ze|e~eeeeeeeѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]eeeeeff6f8fѺ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]8f>f@fFfHfLfNfffŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]fggggg.g0g2gŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]2g4gZg\gngrgtgvgxgŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]xghhhhjjXj\jŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\j^j`jbjjjjjjѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jjkk:k*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]kkkkkkkkkŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]kkllnlzl~llllŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]lllllmmmmŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]mmmmmmmn nѮhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] n"n$nnnnnnnŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]nnnnnnoooŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]oooopp,p.p2pѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]2p4ppppqqqqŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]q.q0q2q4qqqqqŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]qqqqqrrrrѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]rbrdrrrrrrrŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rrrrrrHsJsŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]JsssltntttܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tttuu\u^ubuܹsP9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]budujuluuuuuŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]uuuuujvlvvvŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vvvvvvvv@wѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]@wBwFwHwJw|w~wwwѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]www^x`xdxfxhxjxŢt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jxxxxxxxxxŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]xxxxxxyyŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]y,y.y0y2yyyyzŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]zzzzzzzܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]z@zBztzvzzzzzŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]zp{r{{{{{{{Ţt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]{{{{{{{F|H|ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]H|p|t|v|x|z||||Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]||l}|}}}}}}ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]}}}}}}>~@~R~ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]R~V~X~Z~\~~~~~ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~*.46>ŢhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]>@ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NPTVŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]J$&2ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]268:lnѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$>BDF|Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]|~ƈȈ̈Έ\^nŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]nrtvxѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&(,.0hjŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] Ԍ֌Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]֌ڌ܌ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PRhjnpŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ҎԎܹsP--B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ԎŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&(,.0Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]02PRVXŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ސѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ސѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]@BFHNPXŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XZrtܹsP--B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 026ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]68fhŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ޒŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$&Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&*,.0prvxѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*ph CJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*ph CJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]xJLPRTVz|ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*ph CJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*ph CJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]|~dfjlnŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*ph CJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*ph CJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]–ƖȖܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\^z~Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]—ėȗʗJLPRŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]RTؘژޘjŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jlŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] Ţt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8:>@$ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$(*,.vx|~ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~XZ^`fhrŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rtz|~žܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]žĞȞʞ8:VZ\ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\^`fhѮt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hrtxzŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]¡`bŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]b*,Ůt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.0ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]֣أڣܣJLxŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]x|~ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"$&(46ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6:< Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] (*DFܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]fhŢ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ţ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ةک VX\^ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]^Ţt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`bfhŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*xz~Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]̬άڬܬ "$ܹ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$:<DFܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ƭȭ,.Ůt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].RThjnpŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"$ŮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$FHLNگޯŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ޯFHLNѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Nа԰ְذڰŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H].0FJLŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]LN~ ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] *.02NPhŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hjnp²ƲȲŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ȲʲJŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]JLbfjltvzŮnH.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]z(*.0ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0TŢtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]TVZ\µŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]µڵܹܵ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]npŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ķƶʶ̶24RVŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VXnp޷ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]޷ $(*.04ŮqK4-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]48:¼ƼԼּ޼ŸbK%KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]޼>@NPڴx^83B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHKB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56>*KHmH sH nHtH_H\]CJOJ PJ QJ ^J o(aJ-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]PXZhltv~ٿY?KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]~忥eK13B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\] Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] DFXZ\^ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0468:bdŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]dhjvxŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LNVZ\^Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] vŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vz|~ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] nptv|Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]|~ܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]FHJL26ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]68:DFNPXѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]XZXŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]X\^bdjlvܹhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]vxܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] "&(ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BDFHܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]H|~ ŢtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LNܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]8:Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]:>@BLNjl~ѺtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]~BFHŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]HJz| ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "&(0Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]02@BprtvܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]v:<BŢhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]BDbdܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]dfhbdŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] $&"$(ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](*,lnѮtQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] lprtŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tvŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "$fhln4Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]46:<>prѺiF#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](,.ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].02PRTVѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 8`bŸe?(-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]bŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]24ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]4xzŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]TVZ\Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\<>vz|~Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] fhѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hptvxzŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NPX\^dfŮt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]fnpܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]02TXZŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Z\^vx|~Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]nptvѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vTVŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]RTdhjŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jlŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ܹhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]nprt$(ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*02:<tvŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](*,Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].0@DŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]DFHRThjѮhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]68ܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](*\^z|ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]| ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] J L   ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]   : < ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]< d f   ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]   B D ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]D     Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]     Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] r t z |  ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] 0 2 P T V X Z Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Z j l n p   ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  <>BDRѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]RTŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^`|Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]|~"&(*,ܹhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],46:<lnz~ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$&HJܹs\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JLNŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],.VX\Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]\^&*,.0Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0XZ\^ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]*,.0Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rtŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]tܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]DFܹsP9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "$ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jlprtѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] Ţ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*],.\^`b( * ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]* . 0 6 8 B D t ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]t v    !ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]!!!!!! """Ů]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]""&"("*","z"|""ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"""""""""ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]"########ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]###$$$$($*$,$ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],$.$$$$$$$$ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$%8%:%%%%%ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]%%%%%&&&ܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&&J&L&&&'r(Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]r((((((())Ţt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H])d)f)j)l)----ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]---.. . ..ѮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]. .8.:.>.@....ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].........ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]../0/4/6/8/h/j//Ů]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]////00000ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]0001 11111Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]11122v2x222Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]222223343Ţ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]43633333333ܹhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]333334455ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]555b5d5h5j555Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]555555555ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]5D6F6J6L6N6P6`6b6ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]b6f6h6666666Ţt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]666L7N7n7p7t7v7ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]v777777777Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]777788"8$8&8Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&8(8284888:8888ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]888899999Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]999:::(:*:.:ѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*].:0:;;;; ;f;h;ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]h;;;;;`<b<~<<ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]<<<<<<<<N=Ѻ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]N=P=T=V=X=Z====ѺiR/EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]====@>D>F>H>>Ůt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]>>>>>>???ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]????????@ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]@@@@@@@@ŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]@@@@.A0AVAXAܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]XA\A^AAAAAAAŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]AABBBBdBfBjBŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jBlBrBtB~BBBBŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]BBBBBBBjClCŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]lCCCCCCCCCŮ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]CCEEEE E"E(EŢhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*](E*E4E6EEJELEܹsP--B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LEVEXE`EbEjElEEܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EEEE F FPFTFVFŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VFXFFFFFFF&GŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]&G(G8GG@GBGlGnGŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]nGpGrGGGHHHHŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]HHLHNHPHRHHHHŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]HHHHHHHHIѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]IIIIIIIDJFJѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]FJJJLJMMMMMMŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]MNNFNHNNNNNŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NNNO"O$O&O0O2OŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]2OJOLOOOOOOOŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]O0P4P6P8PBPDPLPŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LPNPrPtPPPPPܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]PQQ$Q&QfQjQlQnQܹ\E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]nQxQzQQQQQQܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]QQRRZR^R`RvRxRŮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]xRRRRRRRRܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]RRRR2S6S8S:SDSŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]DSFSnSpSSSSSܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]SSS&T*T,T.T^T`TŢt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`TTTTTUUU UŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] U"U$U&UJULUPURUzUѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]zU|UUUUUUUUŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]UUUUUUJVLVhVŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]hVlVnVpVzV|VVVѺtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]VVVVVVVVVŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VWW W WWW WŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] W"W*W,WFWHWJWLWܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LWWWWWWWWŢeK%KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]WWWWW.X0XnXpXΫqZ7 -B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]pXtXvXXXXXX8YŢhQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]8Y:YYYYYYYZŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ZZZ(Z*Z\Z^Z`ZbZѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]bZZZZZZZZ[ŢtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H][ [[[v[x[[[[ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*][[[[[[["\$\ŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$\d\h\l\n\r\t\x\ş_E.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]x\|\~\a aaa"aŢeK%KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"a$a(a*a,a.a0a2a4aja˵s]G!KB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56>*KHmH sH nHtH_H\]+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\] jalaaaaaaaf@&3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\aaaaaaaaٿY?KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]aaaaaaaBbDb忥qW4-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*\]DbJbLbVbXb^b`bjbܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jblbbbbbbbܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]bbbc cccc&cŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&c(c*c,cXcZc^c`cbcŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]bclcnccccccܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]cc"d$d,d0d2d4dZdŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Zd\dvdxdddddܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ddde"e$e&e(eTeŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]TeVeXeZeeeeeeŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]eeeeeeeLfNfѮt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]NfRfTfVfXfdfffhfjfѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]jf6g8g@gDgFgLgNgŢtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]NgVgXg^g`gjglgtgܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tgvg~ggggggܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]g`hbhvhzh|h~hhhŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]hhhhhhhhܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]hh>i@iiiiiiŮt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]iiiiiiijܹ\9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jjjjjjljpjrjܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rjjjjjjjjjŢt]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]jkknkpktkvkkkŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]kkkkkkkkŮhE"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]kkkll*l,l0l2lŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]2lmm,m0m2m4m6mPmŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]PmRmTmVmmmmmmŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]mmmmmnnnܹ\E"EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]nnnnDoHoJoLooŮt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]oooooo.q0qrŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]r r&r(r0r2r\r^rŢ\9"-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]^rdrfrrrrrrܹsP9EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]rrs s"s$ssstŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ttttt@tBtFtHtѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]HtttttttttŮ]:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ttttTuVuXuZuܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Zuuu(v,v.v0v2vLvŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]LvNvPvRvvvvvvŮt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]vvvvvvwwŮtQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]wx x$x&x(x*xXxZxŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Zx^x`x2y4y8y:y*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]yyyyyyBzDzzŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]zzzzzzzzzѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]z{{{{{{| |ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] |"|$|"}$}(}*},}r}Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]r}t}}}}}}}ܹhE.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]}D~F~`~d~f~h~j~ Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]>BTVş|eB+-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]KB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]€Ā$(*,ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],.:<@B|~ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]ѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] zŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]z|ŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] ܹsP-EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]JL`bfhŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]h0Ţt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0268Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]̒ΒВҒ$ŮtQ:EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$(*,.BDFHѺiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]Hxz~ŮiF/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\^bdŮtQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*] "$Ѯt]:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]$lnŢt]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ůt]F/-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]248:PŢhQ.EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]PRDFdhjlnܹhQ:#-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]n̙ΙRVŢhQ.-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]VXZ\tvxzѺ]F#EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]EB*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]-B*phCJOJ PJ QJ ^J o(aJ6>*]